Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/982

Briuselis, 2010 m. liepos 20 d.

Bulgarija ir Rumunija. Nevienoda teismų reformos ir kovos su korupcija pažanga

Šių metų Bulgarijos ir Rumunijos teismų reformos ir kovos su korupcija veiksmų metinėse ataskaitose pristatoma skirtinga šių dviejų šalių padėtis. Bulgarija tęsė reformas ir pasiekė svarbių rezultatų, o Rumunijos reformų tempas sulėtėjo ir ataskaitoje nurodoma svarbių trūkumų siekiant pažangos. Abiejose šalyse teismų vadovai turi prisiimti didesnę atsakomybę reformų labui. Siekiant abiem šalims padėti tęsti šį procesą, ataskaitose pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kurias Bulgarija ir Rumunija turėtų įgyvendinti ateinančiais metais.

Komisijos analizė, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, pagrįsta Bulgarijos ir Rumunijos valdžios institucijų padarytos pažangos vertinimu ir valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nepriklausomų ekspertų ir kitų šaltinių pateikta informacija. Komisija kelis kartus siuntė savo atstovus į Bulgariją ir Rumuniją, jai padėjo specialistai iš kitų valstybių narių. Šiose ataskaitose taip pat atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos atsakymus į Komisijos parengtus išsamius klausimynus.

Bulgarijos pažangos ataskaitoje pažymimas spartus tempas, kuriuo Bulgarija vykdo reformas nuo vėliausios 2009 m. liepos mėn. pateiktos Komisijos metinės ataskaitos. Komisija mano, kad Bulgarija turi politinę valią įgyvendinti teismų reformą ir rekomenduoja tęsti reformų veiksmus.

Bulgarija patobulino baudžiamąjį procesą ir paskelbė daugiau oficialių kaltinimų bylose, susijusiose su aukšto rango pareigūnų korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Tačiau kol kas per mažai bylų yra baigiamos teisme. Reikia gerinti profesinę praktiką policijoje, prokuratūroje ir teismuose – tam reikės išorės pagalbos. Teismai turi dažniau imtis iniciatyvos ir parodyti didesnį atsakomybės jausmą. Reikia geriau apsaugoti viešuosius finansus nuo sukčiavimo ir interesų konflikto.

Iš birželio 23 d. vyriausybės patvirtintos teismų reformos naujos strategijos matyti, kad Bulgarija yra politiškai pasiryžusi įgyvendinti esminę teismų reformą. Strategijoje nagrinėjami dabartiniai trūkumai, kuriuos Bulgarija turėtų pašalinti nacionaline prioritetine tvarka bendromis politikų, teismų ir Bulgarijos visuomenės pastangomis.

Rumunijos ataskaitoje nurodoma svarbių trūkumų siekiant pažangos. Padaryta didelė pažanga priimant civilinio proceso ir baudžiamojo proceso kodeksus, tačiau apskritai Rumunija neparodė pakankamo politinio ryžto remti reformų procesą. Be to, teismų vadovai nenoriai bendradarbiavo ir ėmėsi atsakomybės reformos labui. Nepakankamai veiksmingas teisminis procesas ir nepakankamai nuosekli teismų praktika tebėra pagrindiniai Rumunijos trūkumai. Taip pat reikia gerinti teismų atskaitomybę ir drausmines procedūras. Komisija ragina Rumuniją nedelsiant pašalinti šiuos trūkumus, kad reformos vėl įgautų pagreitį. Visų pirma skirtingi Rumunijos politikos ir teismų atstovai turėtų pradėti glaudžiai ir konstruktyviai bendradarbiauti ir Rumunija turėtų tvirčiau įsipareigoti vykdyti teismų reformą.

Didelis žingsnis atgal yra birželio 30 d. priimti Nacionalinės tarnybinio sąžiningumo agentūros įstatymo pakeitimai. Įstatymas kelia grėsmę teigiamiems rezultatams, kuriuos pasiekė Nacionalinė tarnybinio sąžiningumo agentūra, o jį priėmusi Rumunija aiškiai pažeidžia stojimo įsipareigojimus. Komisija ragina Rumuniją laikytis savo įsipareigojimų ir rasti tinkamiausias teisines priemones, kad agentūra atgautų įgaliojimus siūlyti konfiskuoti nepagrįstą turtą. Rumunija turėtų siekti, kad politiniu lygmeniu būtų plačiai remiamas skaidrumas ir veiksminga apsauga nuo korupcijos ir interesų konflikto.

Po ramaus laikotarpio Rumunijos parlamente didelė pažanga padaryta 2010 m. antrąjį ketvirtį – birželio 22 d. patvirtinti civilinio ir baudžiamojo proceso kodeksai. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo konsultacijas dėl teisingumo reformos strategijos. Pasirengimas keturių naujų kodeksų įsigaliojimui, kuris numatytas 2011 m. spalio mėn., yra reikšminga galimybė visapusiškai pertvarkyti Rumunijos teismų sistemą. Tam, kad reformos būtų tęsiamos, Komisija ragina Rumuniją naudotis tvirta Parlamento parama įgyvendinti procesų kodeksus ir išplėsti šią politinę valią į kitas sritis.

Abiejose ataskaitose pripažįstama, kad reformoms Bulgarijoje ir Rumunijoje tęsti būtina tolesnė Komisijos pagalba ir priežiūra, kol bus pasiekti visi tikslai ir bus galima nebetaikyti Bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo (BPM). Komisija pateikia rekomendacijas abiem valstybėms narėms, kad padėtų sutelkti reformų pastangas. Komisija toliau rems Bulgarijos ir Rumunijos reformų veiksmus ir kitą pažangos vertinimą pateiks 2011 m. vasarą.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 1 d. Komisija sukūrė Bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą, skirtą Bulgarijos ir Rumunijos prisiimtiems įsipareigojimams teismų reformos, kovos su korupcija ir – Bulgarijos atveju – kovos su organizuotu nusikalstamumu, srityse vertinti. Komisija buvo paprašyta reguliariai teikti pažangos šiose srityse ataskaitas. Pirmąją ataskaitą Komisija paskelbė 2007 m. birželio 27 d. ir nuo tada jas rengia du kartus per metus. Šiandien paskelbtose Komisijos ataskaitose atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos vyriausybių, valstybių narių, pilietinės visuomenės organizacijų, asociacijų ir specialistų pateiktą informaciją. Komisijos ataskaitos papildomos išsamiomis kiekvienos šalies techninėmis ataskaitomis.

Vėliausios metinės ataskaitos paskelbtos 2009 m. liepos 22 d. Jos papildytos tarpinėmis 2010 m. kovo 23 d. paskelbtomis ataskaitomis.

Išsamesnė Bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo apžvalga pateikiama MEMO/07/260.

Visos ataskaitos pateikiamos

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm.


Side Bar