Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/982

Bryssel 20. heinäkuuta 2010

Bulgaria ja Romania: oikeuslaitoksen uudistus ja korruption kitkentä etenevät vaihtelevasti

Tämän vuoden vuosikertomukset Bulgarian ja Romanian toimista oikeuslaitostensa uudistamiseksi ja korruption kitkemiseksi ovat keskenään hyvin erilaisia. Bulgaria on tarttunut uudistuksiin tarmokkaasti ja saavuttanut hyviä tuloksia kun taas Romaniaa koskevassa kertomuksessa tuodaan esiin huomattavia puutteita prosessin edistymisessä. Kummankin maan oikeuslaitoksen johdon olisi otettava enemmän vastuuta uudistuksista. Kertomuksiin sisältyy konkreettisia suosituksia toimista, joita maiden olisi toteutettava vuoden kuluessa.

Kuten aiemmissakin kertomuksissa komission tilanneanalyysi perustuu Bulgarian ja Romanian viranomaisten sekä muiden jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja riippumattomien asiantuntijoiden antamiin sekä monista muista lähteistä saatuihin tietoihin. Komissio on tehnyt useita tarkastuskäyntejä Bulgariaan ja Romaniaan. Osassa niistä mukana on ollut asiantuntijoita muista jäsenvaltioista. Kertomuksissa on otettu myös huomioon Bulgarian ja Romanian vastaukset komission yksityiskohtaiseen kyselyyn.

Bulgariaa koskevassa kertomuksessa todetaan uudistuksen edenneen suotuisasti komission heinäkuussa 2009 antaman edellisen vuosikertomuksen jälkeen. Komissio on pannut merkille poliittisen tahdon oikeuslaitoksen uudistamiseen ja suosittelee Bulgarialle uudistusten jatkamista.

Bulgaria on parantanut rikosoikeudellisia menettelyjään, ja korkean tason korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä syytteitä on nostettu aiempaa enemmän. Tuomioistuimet ovat saaneet kuitenkin päätökseen liian harvoja tapauksia. Poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten käytännöissä on parannettavaa, ja tähän tarvitaan ulkopuolista apua. Oikeuslaitoksen on oltava aloitteellisempi ja osoitettava suurempaa vastuuntuntoa. Julkiset varat on suojattava paremmin petoksilta ja eturistiriidoilta.

Bulgarian hallituksen 23. kesäkuuta hyväksymä uusi strategia oikeuslaitoksen uudistamiseksi osoittaa poliittista päättäväisyyttä uudistaa oikeuslaitos perusteellisesti. Strategiassa puututaan tämänhetkisiin puutteisiin, jotka Bulgarian olisi korjattava kansallisena prioriteettina poliittisen tason, oikeuslaitoksen ja Bulgarian yhteiskunnan yhteistyöllä.

Romaniaa koskevassa kertomuksessa tuodaan esiin merkittäviä puutteita Romanian edistymisessä. Vaikka siviili- ja rikosprosessilakien antaminen oli tärkeä edistysaskel, Romania on yleisesti ottaen osoittanut riittämätöntä poliittista sitoutumista uudistusprosessin tukemiseen. Lisäksi oikeuslaitoksen johto vaikuttaa haluttomalta yhteistyöhön ja ottamaan vastuuta uudistuksesta. Romanian keskeisiä heikkouksia ovat edelleenkin oikeusmenettelyjen tehottomuus ja oikeuskäytännön epäjohdonmukaisuus. Myös oikeuslaitoksen vastuuvelvollisuutta ja kurinpitomenettelyjä on parannettava. Komissio kehottaa Romaniaa korjaamaan nämä puutteet pikaisesti, jotta Romania saisi uudistusprosessin takaisin raiteilleen. Romanian olisi erityisesti saatava politiikan ja oikeusalan eri toimijat läheiseen ja rakentavaan yhteistyöhön sekä parannettava oikeuslaitoksen sitoutumista uudistukseen.

Viranomaisten lahjomattomuutta valvovaa kansallista virastoa (ANI) koskevan lain muutokset, joista päätettiin 30. kesäkuuta, ovat vakava heikennys. Laki vaarantaa ANI:n hyvät saavutukset ja rikkoo Romanian EU:lle antamia sitoumuksia. Komissio kehottaa Romaniaa vastaamaan sitoumuksistaan varmistamalla soveltuvin lainsäädännöllisin keinoin, että ANI:lle palautetaan toimivalta ehdottaa perusteettoman varallisuuden tosiasiallista takavarikointia. Romanian olisi pyrittävä hankkimaan laaja-alainen poliittinen tuki avoimuudelle ja tehokkaalle suojelulle korruptiolta ja eturistiriidoilta.

Parlamentin työskentely hidastui välillä, mutta Romania edistyi merkittävästi vuoden 2010 toisella neljänneksellä parlamentin hyväksyttyä 22. kesäkuuta siviili- ja rikosprosessilait. Oikeusministeriö myös käynnisti oikeuslaitoksen uudistamista koskevasta strategiasta julkisen kuulemisen. Neljän uuden prosessilain voimaantulon (nyt odotettavissa lokakuussa 2011) valmistelut tarjoavat hyvän tilaisuuden perusteellisille uudistuksille Romanian oikeusjärjestelmässä. Uudistusprosessin ylläpitämiseksi komissio kehottaa Romaniaa hyödyntämään parlamentin vahvaa tukea prosessilaeille ja laajentamaan tätä poliittista tahtoa muille aloille.

Kertomusten mukaan komission tukea ja valvontaa tarvitaan edelleen Bulgarian ja Romanian uudistusprosessien tukemiseksi, kunnes ne täyttävät kaikki arviointiperusteet ja yhteistyö- ja seurantamekanismi voidaan kumota. Komissio antaa kummallekin maalle niiden uudistusprosessien kohdentamisen helpottamiseksi joukon suosituksia. Komissio jatkaa Bulgarian ja Romanian tukemista ja tekee seuraavan arvioinnin edistymisestä kesällä 2011.

Taustaa

Komissio perusti 1. tammikuuta 2007 yhteistyö- ja seurantamekanismin, jonka avulla arvioidaan Bulgarian ja Romanian antamia sitoumuksia, jotka liittyvät oikeuslaitoksen uudistamiseen sekä korruption ja Bulgarian osalta järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Komissiota on pyydetty raportoimaan säännöllisesti toteutetuista toimenpiteistä. Komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa 27. kesäkuuta 2007 ja on sen jälkeen raportoinut puolivuosittain. Komission tänään julkaisemat kertomukset perustuvat Bulgarian ja Romanian hallitusten, muiden jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, yhdistysten ja asiantuntijoiden tietoihin. Komission kertomuksia täydentävät kumpaakin maata koskevat perusteelliset tekniset raportit.

Edelliset vuosikertomukset julkaistiin 22. heinäkuuta 2009. Niitä on täydennetty välikertomuksilla 23. maaliskuuta 2010.

Yksityiskohtaisempi katsaus yhteistyö- ja seurantamekanismiin on asiakirjassa MEMO/07/260.

Kertomukset ovat saatavilla kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Side Bar