Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/982

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2010

Βουλγαρία και Ρουμανία: Μεικτά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόοδο στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Οι φετινές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την αντιμετώπιση της διαφθοράς δίνουν διαφορετική εικόνα για κάθε χώρα. Ενώ η Βουλγαρία περιβάλλει με ενθουσιασμό τις μεταρρυθμίσεις και έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, η Ρουμανία έχει χάσει τους ρυθμούς της. Η έκθεση που την αφορά δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις προσπάθειές της να σημειώσει πρόοδο. Σε αμφότερες τις χώρες, η ηγεσία του δικαστικού σώματος πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες υπέρ της μεταρρύθμισης. Προκειμένου να καθοδηγηθεί η διαδικασία αυτή, οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μια σειρά συγκεκριμένων συστάσεων, τις οποίες οι δύο χώρες καλούνται να εφαρμόσουν εντός του επόμενου έτους.

Όπως και στην περίπτωση προηγούμενων εκθέσεων, η ανάλυση της Επιτροπής στηρίζεται σε αποτίμηση της προόδου από μέρους των αρχών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και σε πληροφορίες προερχόμενες από τα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και διάφορες άλλες πηγές. Η Επιτροπή πραγματοποίησε σειρά αποστολών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εκ των οποίων ορισμένες έγιναν με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη μέλη. Οι εκθέσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τις απαντήσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σε αναλυτικά ερωτηματολόγια που κατήρτισε η Επιτροπή.

Η έκθεση για τη Βουλγαρία δείχνει έντονους μεταρρυθμιστικούς ρυθμούς σε σχέση με την προηγούμενη ετήσια έκθεση του Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι υπάρχει πολιτική βούληση για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και συνιστά στη Βουλγαρία να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτόν.

Η Βουλγαρία επέφερε βελτιώσει στις ποινικές της διαδικασίες και μπορεί να επιδείξει περισσότερες καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, οι υποθέσεις που περατώνονται στα δικαστήρια είναι πολύ λίγες. Υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις στις επαγγελματικές πρακτικές κλάδων όπως η αστυνομία, οι εισαγγελίες και τα δικαστήρια για τις οποίες θα χρειαστεί εξωτερική συνδρομή. Το δικαστικό σώμα πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλία συχνότερα και να επιδεικνύει μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης. Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από την απάτη και τη σύγκρουση συμφερόντων.

Η νέα στρατηγική της Βουλγαρίας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, που ενέκρινε η κυβέρνηση της χώρας στις 23 Ιουνίου, αποτελεί δείγμα πολιτικής βούλησης για βαθιά μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Η στρατηγική αφορά τις τρέχουσες ελλείψεις, η αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα για τη Βουλγαρία και μάλιστα σε μια κοινή προσπάθεια του πολιτικού κόσμου, του δικαστικού σώματος και του κοινωνικού συνόλου της Βουλγαρίας.

Η έκθεση για τη Ρουμανία δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στις προσπάθειες της χώρας να σημειώσει πρόοδο. Μολονότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος με την θέσπιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας και του κώδικα ποινικής δικονομίας, η Ρουμανία επέδειξε συνολικά ανεπαρκή πολιτική βούληση για την υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Εκτός αυτού, η ηγεσία του δικαστικού σώματος φαίνεται απρόθυμη να συνεργαστεί και να αναλάβει ευθύνες υπέρ της μεταρρύθμισης. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας στις δικαστικές διαδικασίες και συνέπειας στη νομολογία παραμένουν οι θεμελιώδεις αδυναμίες της Ρουμανίας. Εκτός αυτού, πρέπει να βελτιωθούν η λογοδοσία του δικαστικού σώματος και οι πειθαρχικές διαδικασίες. Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να διορθώσει τις αδυναμίες αυτές επειγόντως ούτως ώστε να ανακτήσει τους ρυθμούς της η μεταρρυθμιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η Ρουμανία πρέπει να καθιερώσει στενή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δικαστικών παραγόντων και να ενισχύσει την βούληση του δικαστικού κλάδου για μεταρρύθμιση.

Οι τροποποιήσεις του νόμου περί Εθνικής Υπηρεσίας Ακεραιότητας που ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου αποτελούν σοβαρή υπαναχώρηση στο θέμα. Ο νόμος θέτει σε κίνδυνο τις μέχρι στιγμής καλές επιδόσεις της υπηρεσίας αυτής και με αυτόν η Ρουμανία παραβιάζει σαφώς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την προσχώρησή της. Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βρίσκοντας τα καταλληλότερα νομικά μέσα για να αποκατασταθούν οι εξουσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Ακεραιότητας όσον αφορά την υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματική κατάσχεση μη δικαιολογημένου πλούτου. Η Ρουμανία πρέπει να θέσει ως στόχο πολιτική στήριξη της διαφάνειας σε ευρεία βάση και την αποτελεσματική προστασία από τη διαφθορά και τη σύγκρουση συμφερόντων.

Μετά από μια περίοδο επιβράδυνσης των κοινοβουλευτικών εργασιών, η Ρουμανία κατέγραψε σημαντική πρόοδο το δεύτερο τρίμηνο του 2010 χάρη στην έγκριση από το Κοινοβούλιο του κώδικα πολιτικής δικονομίας και του κώδικα ποινικής δικονομίας, στις 22 Ιουνίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δρομολόγησε επίσης διαβούλευση για μια στρατηγική μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης. Οι προετοιμασίες για την έναρξη ισχύος των τεσσάρων νέων κωδίκων, που τώρα προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2011, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη ριζική μεταρρύθμιση του ρουμανικού δικαστικού συστήματος. Προκειμένου να στηριχθεί η μεταρρυθμιστική αυτή διαδικασία, η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να βασιστεί στην μεγάλη υποστήριξη που έτυχαν οι κώδικες δικονομίας από το Κοινοβούλιο της χώρας και να επεκτείνουν την πολιτική αυτή βούληση σε άλλους τομείς.

Αμφότερες οι εκθέσεις αναγνωρίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω συνδρομή και παρακολούθηση από μέρους της Επιτροπής για την υποστήριξη των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, μέχρις ότου πραγματωθούν όλες οι παράμετροι αναφοράς και καταστεί δυνατή η κατάργηση του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου. Η Επιτροπή διατυπώνει μια σειρά συστάσεων για κάθε χώρα με σκοπό να βοηθήσει και τα δύο κράτη μέλη να εστιάσουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που καταβάλλουν και θα υποβάλει την επόμενη αξιολόγηση προόδου το καλοκαίρι του 2011.

Ιστορικό

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή συγκρότησε «μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου», προκειμένου να αξιολογηθούν οι δεσμεύσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και – για τη Βουλγαρία - του οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει έκθεση επί της προόδου στους τομείς αυτούς ανά τακτά διαστήματα. Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη σχετική έκθεση στις 27 Ιουνίου 2007 και έκτοτε εκδίδει εκθέσεις με περιοδικότητα εξαμήνου. Οι εκθέσεις της Επιτροπής που δημοσιεύονται σήμερα βασίζονται σε στοιχεία τα οποία υποβάλλουν οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τα κράτη μέλη, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις και εμπειρογνώμονες. Οι εκθέσεις της Επιτροπής συνοδεύονται από ενδελεχείς τεχνικές εκθέσεις για κάθε χώρα.

Οι τελευταίες ετήσιες εκθέσεις δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουλίου 2009. Οι εκθέσεις αυτές συμπληρώθηκαν με ενδιάμεσες εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν στις 23 Μαρτίου 2010.

Λεπτομερέστερη επισκόπηση του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου είναι διαθέσιμη στο έγγραφο MEMO/07/260.

Αντίγραφα του πλήρους κειμένου των εκθέσεων είναι δημοσιευμένα στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Side Bar