Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/982

V Bruselu dne 20. července 2010

Reforma soudnictví a boj proti korupci pokračuje v Bulharsku a Rumunsku odlišným tempem

Letošní výroční zprávy o úsilí, které vyvíjejí Bulharsko a Rumunsko v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci, shrnují u každé země pokrok v jiném světle. Zatímco Bulharsko se na reformy zaměřilo s velkým odhodláním a dosáhlo významných výsledků, Rumunsko ve své snaze polevilo a zpráva v jeho případě poukazuje na závažné nedostatky. V obou státech se musí v zájmu reformy zvýšit odpovědnost vedení v justici. Zprávy představují v celém procesu určité vodítko, neboť obsahují řadu konkrétních doporučení, jež by obě země měly provést v průběhu následujícího roku.

Analýza Komise se stejně jako v předchozích zprávách opírá o hodnocení pokroku dosaženého bulharskými a rumunskými orgány a o informace členských států, mezinárodních organizací, nezávislých odborníků a řady dalších zdrojů. Komise vyslala do Bulharska a Rumunska několik misí, v nichž pomáhali i odborníci z ostatních členských států. Zprávy zohledňují také odpovědi Bulharska a Rumunska na podrobné dotazníky, které vypracovala Komise.

Zpráva o pokroku v Bulharsku konstatuje dynamický vývoj v oblasti reforem, jež Bulharsko učinilo v reakci na poslední výroční zprávu Komise z července 2009. Komise spatřuje v zemi politickou vůli k dosažení reformy soudnictví a Bulharsku doporučuje, aby v reformním úsilí pokračovalo.

Bulharsko přijalo četná zlepšení ve svém trestním řádu a může vykázat vyšší počet podaných obžalob v případech organizovaného zločinu nebo korupce ve vysokých kruzích. U soudu je však stále uzavíráno příliš málo případů. Je nutné zlepšit profesní praxi v policii, na státním zastupitelství a na soudech, k čemuž bude potřeba vnější pomoc. Justice se musí častěji chopit iniciativy a ukázat větší smysl pro odpovědnost. Veřejné prostředky musí být lépe chráněny před podvody a střetem zájmů.

Nová bulharská strategie reformy soudnictví, schválená vládou dne 23. června, je ukázkou toho, že existuje politické odhodlání dosáhnout důkladné reformy justice. Strategie se zabývá současnými nedostatky, jejichž řešení by pro Bulharsko mělo být vnitrostátní prioritou a o jejichž nápravu by se měla společně zasadit politika, justice i bulharská společnost.

Zpráva o úsilí a pokroku Rumunska poukazuje na závažné nedostatky. Přestože Rumunsko učinilo důležitý krok vpřed přijetím trestního a občanského soudního řádu, z celkového hlediska země neprojevovala ve vztahu k reformnímu procesu dostatečné politické odhodlání. Vedení justice se nezdálo být nakloněné spolupráci a nejevilo ochotu vzít na sebe odpovědnost ve prospěch reformy. Zásadní slabinou Rumunska zůstává nedostatečná efektivnost soudních procesů a nedostatečně jednotná judikatura. Zlepšení je potřeba, i pokud jde o odpovědnost justice a kárná řízení. Komise vyzývá Rumunsko, aby tyto nedostatky bezodkladně napravilo, a mohlo tak v reformním procesu znovu nabrat na tempu. Rumunsko by zejména mělo zavést úzkou a konstruktivní spolupráci mezi jednotlivými politickými a soudními činiteli a jeho soudnictví by se mělo pevněji zavázat k reformě.

Závažný krok zpět představovaly změny zákona o Národním úřadu pro otázky prověřování bezúhonnosti, které byly odhlasovány 30. června 2010. Zákon totiž ohrožuje pozitivní výsledky, jichž tento úřad doposud dosáhl, a staví zemi do situace, kdy zjevně porušuje své závazky vyplývající z přistoupení. Komise proto Rumunsko vyzývá, aby svých závazků dostálo a ve vztahu k uvedenému úřadu nalezlo nejvhodnější právní prostředky pro znovuobnovení jeho pravomocí, jež mu umožňují rozhodovat o zabavování neoprávněně nabytého majetku. Země by měla usilovat o širokou politickou podporu transparentnosti a účinné ochrany před korupcí a střetem zájmů.

Po zpomalení práce v parlamentu zaznamenalo Rumunsko významný pokrok ve druhém čtvrtletí roku 2010, kdy parlament 22. června schválil trestní a občanský soudní řád. Ministerstvo spravedlnosti také zahájilo konzultaci o strategii pro reformu soudnictví. Pro důslednou reformu rumunského soudního systému jsou velkou příležitostí přípravy na vstup v platnost čtyř nových předpisů, který je v současné době plánován na říjen 2011. V zájmu pokračování započatého reformního procesu Komise Rumunsko vyzývá, aby navázalo na silnou podporu, které se procedurálním předpisům dostává v parlamentu, a přeneslo tuto politickou vůli i do jiných oblastí.

V obou zprávách se dospělo k závěru, že k podpoře reformního procesu v Bulharsku a Rumunsku je nadále zapotřebí pomoci a sledování ze strany Komise, a to až do chvíle, kdy budou splněna všechna referenční kritéria a mechanismus spolupráce a ověřování bude možné odvolat. Aby Komise oběma státům pomohla reformní úsilí nasměrovat, vydává pro každý z nich řadu doporučení. Komise bude Bulharsko a Rumunsko v jejich reformním úsilí stále podporovat a v létě 2011 u nich vypracuje další analýzu dosaženého pokroku.

Souvislosti

Dne 1. ledna 2007 zřídila Komise mechanismus pro spolupráci a ověřování za účelem hodnocení závazků, které Bulharsko a Rumunsko učinily v oblasti soudní reformy, boje proti korupci a v případě Bulharska pak i organizovaného zločinu. Komise byla požádána, aby o pokroku v těchto oblastech podávala pravidelné zprávy. Svou první zprávu vydala Komise 27. června 2007 a od té doby podává zprávy dvakrát do roka. Dokumenty, které byly zveřejněny dnes, čerpají z informací od bulharské a rumunské vlády, členských států a od organizací, sdružení a odborníků občanské společnosti. Doplňkem ke zprávám Komise jsou zevrubné technické zprávy o každé zemi.

Poslední výroční zprávy byly zveřejněny dne 22. července 2009 a jejich dodatkem jsou průběžné zprávy z 23. března 2010.

Podrobnější přehled o mechanismu pro spolupráci a ověřování lze najít v dokumentu MEMO/07/260.

Úplné znění zpráv je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


Side Bar