Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasbourg den 6 juli 2010

Europaparlamentet antar nya rättsliga ramar för intelligenta transportsystem, vilket EU-kommissionen välkomnar

EU-kommissionen välkomnar att Europaparlamentet idag röstar för nya rättsliga ramar för intelligenta transportsystem (ITS). ITS kan avsevärt bidra till renare, säkrare och effektivare transportsystem. Det direktiv som antas idag ska sätta fart på införandet av innovativ transportteknik i hela Europa.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor, säger: ”Direktivet är ett viktigt instrument för att kunna samordna genomförandet av ITS i Europa. Detta innebär ett stort kliv mot införande och användning av driftskompatibla och friktionsfria ITS-tjänster samtidigt som medlemsstaterna själva får bestämma vilka system de ska satsa på. Det direktiv som antagits idag kommer att främja effektivare, säkrare och mer hållbar, integrerad och konkurrenskraftig rörlighet i Europa”.

Intelligenta transportsystem tillämpar informations- och kommunikationsteknik i samband med olika transportformer i syfte att öka effektiviteten och samtidigt minska de negativa effekterna på hälsan, naturen, ekonomin och livskvaliteten. Kostnaderna för trafikstockningar, som beräknas uppgå till 1 % av Europas BNP, kan minska med 10 % genom att ITS används. Intelligent teknik i bilar och lastbilar förväntas att varje år kunna förebygga 5 000 dödsolyckor.

Det direktiv som antas idag kommer att stödja ITS-handlingsplanen1 och syftar till att inrätta ett regelverk som ska skynda på och samordna inrättandet och användningen av ITS för vägtransporter, däribland gränssnitt med andra transportmedel. Främst kommer man att prioritera trafik- och färdinformation, nödsamtalssystemet eCall och intelligent lastbilsparkering.

Enligt detta direktiv måste kommissionen inom de närmaste sju åren anta specifikationer (funktionskrav, tekniska krav, organisatoriska och servicerelaterade krav) för att skapa kompatibilitet, driftskompatibilitet och kontinuitet när det gäller ITS-lösningar i hela Europa. Kommissionen kommer även att inrätta en rådgivande grupp för ITS-frågor, som ska samla företrädare för berörda parter på ITS-området och ge råd till kommissionen om affärsmässiga och tekniska frågor i samband med genomförandet och tillämpningen av ITS inom EU.

Nästa steg

Efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning har medlemsstaterna 18 månader på sig att införliva direktivet.

2010: En europeisk ITS-kommitté och en europeisk rådgivande grupp för ITS-frågor kommer att inrättas.

2011: Kommissionen kommer att anta ett arbetsprogram och medlemsstaterna kommer att publicera en första rapport om de åtgärder som vidtas på det nationella planet.

Mer information finns på: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Se IP/08/1979.


Side Bar