Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Štrasburg, 6. júla 2010

Komisia víta schválenie nového právneho rámca pre inteligentné dopravné systémy Európskym parlamentom

Európska komisia uvítala správu, že Európsky parlament dnes schválil nový právny rámec pre inteligentné dopravné systémy (Intelligent Transport Systems, ITS). ITS môžu významnou mierou prispieť k ekologickejšiemu, bezpečnejšiemu a účinnejšiemu systému dopravy. Vďaka smernici, ktorá dnes bola prijatá, by v celej Európe malo dôjsť k rýchlejšiemu zavádzaniu inovatívnych dopravných technológií do praxe.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie a komisár pre dopravu, uviedol: „Táto smernica predstavuje dôležitý nástroj na koordinované uplatňovanie ITS v Európe. Ide o výrazný posun z hľadiska zavádzania a využívania interoperabilných a navzájom kompatibilných služieb ITS. Členské štáty sa budú môcť slobodne rozhodnúť, do akých služieb investujú. Dnešným prijatím smernice sa podporí účinnejšia a bezpečnejšia mobilita v Európe, ktorá bude navyše udržateľnejšia, integrovanejšia a konkurencieschopnejšia.“

Inteligentné dopravné systémy využívajú informačné a komunikačné technológie v rôznych druhoch dopravy v záujme zvýšenia ich účinnosti, ako aj minimalizácie ich negatívnych účinkov na zdravie, prírodu, hospodárstvo a kvalitu života. Vďaka ich zavedeniu do praxe je možné docieliť až 10 % zníženie nákladov na preťaženie dopravy, ktoré sa odhadujú na 1 % európskeho hrubého domáceho produktu. Očakáva sa, že používaním inteligentných technológií v osobných a nákladných automobiloch sa ročne podarí predísť viac ako 5 000 prípadom úmrtia spôsobeným dopravnými nehodami.

Smernica, ktorá bola dnes schválená, podporí akčný plán ITS1 a má za cieľ ustanoviť rámec na urýchlenie a koordináciu zavádzania a využívania ITS v cestnej doprave vrátane rozhraní s inými spôsobmi dopravy. Prvé miesto z hľadiska dôležitosti patrí dopravným a cestovným informáciám, systému núdzového volania eCall a inteligentnému parkovaniu nákladných automobilov.

Podľa tejto smernice musí Komisia v nadchádzajúcich siedmich rokoch prijať špecifikácie (t. j. funkčné, technické, organizačné alebo so službami súvisiace ustanovenia) v záujme kompatibility, interoperability a kontinuity riešení ITS v celej Európe. Komisia okrem toho zriadi Európsku poradnú skupinu pre ITS, ktorej členmi budú zástupcovia príslušných zainteresovaných strán a ktorej úlohou bude poskytovať Komisii poradenstvo o obchodných a technických aspektoch uplatňovania a zavádzania ITS v rámci Únie.

Ďalšie kroky

Po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty 18 mesiacov na transpozíciu smernice.

2010: Dôjde k zriadeniu Európskeho výboru pre ITS a Európskej poradnej skupiny pre ITS.

2011: Komisia prijme pracovné programy a členské štáty vypracujú prvú správu o svojich vnútroštátnych aktivitách.

Viac informácií je k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Pozri IP/08/1979


Side Bar