Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasburg, dnia 6 lipca 2010 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzję Parlamentu Europejskiego zatwierdzającą nowe ramy prawne dotyczące inteligentnego sytemu transportowego

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła dziś wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, przyjmujący nowe ramy prawne dla inteligentnego systemu transportowego (ITS). Dzięki ITS system transportowy może stać się bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Dziś przyjęta dyrektywa powinna przyśpieszyć rozpowszechnienie innowacyjnych technologii transportowych w Europie.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Ta dyrektywa to ważne narzędzie dla przeprowadzenia skoordynowanego wdrożenia ITS w Europie. Zrobimy znaczny postęp na drodze do rozpowszechnienia i wykorzystywania interoperacyjnych i jednolitych usług ITS, pozostawiając jednocześnie państwom członkowskim wolność wyboru przy dokonywaniu inwestycji w systemy. Dzięki dzisiejszej decyzji system mobilności w Europie stanie się wydajniejszy i bezpieczniejszy, będzie bardziej zrównoważony, zintegrowany i konkurencyjny."

ITS wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w różnych rodzajach transportu dzięki czemu podnosi ich wydajność, jednocześnie sprowadzając do minimum szkodliwy wpływ jaki wywierają one na zdrowie ludzi, stan środowiska, gospodarkę i jakość życia. Dzięki zastosowaniu ITS koszty zagęszczenia ruchu - szacowane na 1 proc. europejskiego PKB – można będzie obniżyć o 10 proc. Oczekuje się, że zastosowanie inteligentnych technologii w samochodach osobowych i ciężarowych pozwoli uniknąć ponad 5 tys. wypadków śmiertelnych na drogach rocznie.

Przyjęta w dniu dzisiejszym dyrektywa przyczyni się do realizacji planu działań na rzecz inteligentnych systemów transportowych1 oraz do utworzenia ram umożliwiających szybsze i bardziej skoordynowane rozpowszechnienie i wykorzystanie ITS w transporcie drogowym, w tym interfejsów z innymi rodzajami transportu. Do kwestii priorytetowych należą informacje o ruchu i podróży, system wzywania pomocy eCall oraz inteligentny system parkowania dla ciężarówek.

Na mocy tej dyrektywy Komisja będzie musiała w ciągu następnych siedmiu lat przyjąć przepisy szczegółowe (tj. przepisy dotyczące funkcjonowania, przepisy techniczne, organizacyjne oraz przepisy dotyczące usług), aby rozwiązać kwestię zgodności, interoperacyjności oraz ciągłości rozwiązań ITS w całej Europie. Komisja utworzy również Europejską Grupę Doradczą ds. ITS, w skład której wejdą przedstawiciele stron zainteresowanych ITS, a która będzie doradzać Komisji w zakresie gospodarczych i technicznych aspektów wdrażania i stosowania ITS na terenie Unii.

Kolejne etapy

Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transponowanie.

2010: Zostaną utworzone Europejski Komitet ds. ITS oraz Europejska Grupa Doradcza ds. ITS

2011: Komisja przyjmie program prac, a państwa członkowskie opublikują pierwsze sprawozdania z podjętych działań krajowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Zob. IP/08/1979


Side Bar