Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasbourg, 6. juuli 2010

Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi otsust kiita heaks uus õiguslik raamistik, milles käsitletakse intelligentseid transpordisüsteeme

Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi tänast otsust hääletada uue õigusliku raamistiku poolt. Kõnealuses raamistikus käsitletakse intelligentseid transpordisüsteeme (ITS). ITS aitab oluliselt kaasa puhtama, ohutuma ja tõhusama transpordisüsteemi tagamisele. Täna vastu võetud direktiiviga kiirendataks intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõttu kogu Euroopas.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Kõnealune direktiiv on oluline õiguslik vahend ITSi kooskõlastatud rakendamiseks Euroopas. Teeme suuri edusamme ITSi teenuste koostalitlusvõimelise, tervikliku arengu ja kasutuse teel, jättes liikmesriikidele vabaduse otsustada, millisesse süsteemi investeerida. Tänase heakskiiduga tagatakse Euroopas tõhusam, ohutum ning säästvam, integreeritud ja konkurentsivõimeline liiklus.”

Intelligentsetes transpordisüsteemides kohaldatakse eri transpordiliikide suhtes info- ja sidetehnoloogiad, mida veelgi tõhustades vähendatakse negatiivseid mõjusid tervisele, loodusele, majandusele ja elukvaliteedile. Liiklusummikute tõttu tekkinud kulusid (hinnanguliselt 1% Euroopa sisemajanduse koguproduktist) saab ITSi kasutuselevõtuga vähendada 10% võrra. Sõidu- ja veoautodes kasutatava intelligentse tehnika abil oleks liiklusõnnetustes võimalik päästa igal aastal hinnanguliselt rohkem kui 5000 inimelu.

Täna heakskiidetud direktiiviga toetatakse ITSi tegevuskava1 ning püütakse kehtestada raamistik, et kiirendada ja kooskõlastada ITSi kasutuselevõttu ja rakendamist maanteetranspordis, sealhulgas ühitamist muude transpordiliikidega. Esmatähtsad valdkonnad on liiklus- ja reisiteabe ning eCall-i (automaatne hädaabikõne) süsteemid ning veoauto intelligentne parkimine.

Kõnealuse direktiivi kohaselt peab komisjon järgmise seitsme aasta jooksul vastu võtma nõuded (st funktsionaalsed, tehnilised, organisatsioonilised ja teenuste alased sätted), et käsitleda ITSi lahenduste ühilduvust, koostalitlusvõimet ja järjepidevust kogu Euroopas. Komisjon asutab Euroopa intelligentsete transpordisüsteemide nõuanderühma, kuhu kutsutakse asjaomaste intelligentsete transpordisüsteemide valdkonna sidusrühmade esindajad ning kes hakkab komisjoni nõustama intelligentsete transpordisüsteemide ELis rakendamise ja kasutuselevõtmisega seotud ärilistes ja tehnilistes küsimustes.

Edasised sammud

Pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist on liikmesriikidel direktiivi ülevõtmiseks aega 18 kuud.

2010: asutatakse Euroopa ITSi komitee ja Euroopa intelligentsete transpordisüsteemide nõuanderühm.

2011: komisjon võtab vastu tööprogrammi ja liikmesriigid annavad välja siseriiklikke tegevusi käsitleva esimese aruande.

Lisateavet vt: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Vt IP/08/1979.


Side Bar