Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Ve Štrasburku dne 6. července 2010

Komise vítá schválení nového právního rámce pro inteligentní dopravní systémy Evropským parlamentem

Evropská komise s potěšením bere na vědomí, že Evropský parlament dnes hlasoval ve prospěch nového právního rámce pro inteligentní dopravní systémy (ITS). ITS mohou významně přispět k rozvoji čistšího, bezpečnějšího a účinnějšího dopravnímu systému. Dnes přijatá směrnice by měla urychlit zavádění inovativních dopravních technologií po celé Evropě.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Tato směrnice je důležitým nástrojem koordinovaného využívání ITS v Evropě. Je to obrovský pokrok v úsilí o zavádění a využívání vzájemně propojených a hladce fungujících služeb ITS. Členským státům bude zároveň ponechána volnost rozhodnout se, do jakých systémů investují své prostředky. Dnešní schválením bude posílena účinnější, bezpečnější a udržitelnější, integrovaná a konkurenceschopná mobilita v Evropě.“

Inteligentní dopravní systémy využívají informační a komunikační technologie v různých druzích dopravy, aby se tak zvýšila jejich účinnost a zároveň snížily na minimum negativní účinky na zdraví, přírodu, ekonomiku a kvalitu života. Náklady způsobené přetížením dopravy – jež podle odhadu činí 1 % evropského hrubého domácího produktu – lze používáním ITS snížit o 10 %. Očekává se, že inteligentní technologie v osobních i nákladních automobilech by měla každoročně zabránit více než 5 000 úmrtí při dopravních nehodách.

Cílem dnes schválené směrnice, jež podpoří akční plán pro ITS1, je vytvoření rámce, jehož úkolem bude urychlit a koordinovat zavádění a využívání ITS v silniční dopravě, včetně propojení s ostatními druhy dopravy. V první řadě se jedná o dopravní a cestovní informace, systém tísňového volání eCall a inteligentní parkování pro nákladní vozidla.

Podle této směrnice musí Komise v příštích sedmi letech přijmout specifikace (tj. provozní, technická a organizační ustanovení a ustanovení o poskytování služeb) k řešení otázek slučitelnosti, interoperability a návaznosti ITS v celé Evropě. Komise rovněž zřídí evropskou poradní skupinu pro ITS, kterou budou tvořit zástupci příslušných zúčastněných stran z oblasti ITS a která bude Komisi poskytovat rady, pokud jde o obchodní a technické aspekty zavádění a využívání ITS v Unii.

Další kroky

Po vyhlášení směrnice v Úředním věstníku EU budou mít členské státy 18 měsíců na její provedení.

2010: Bude vytvořen evropský výbor a evropská poradní skupina pro ITS.

2011: Komise přijme pracovní program a členské státy vydají první zprávu o svých vnitrostátních činnostech.

Více informací viz http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Viz IP/08/1979.


Side Bar