Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/890

V Štrasburgu 6. júla 2010

Komisia víta nový právny predpis na zníženie administratívnej záťaže v odvetví námornej dopravy, ktorý schválil Európsky parlament

Komisia privítala, že Európsky parlament schválil návrh smernice zameranej na zjednodušenie a zľahčenie administratívnych postupov pre plavidlá, ktoré vstupujú do európskych prístavov alebo z nich vychádzajú. Jednotlivé ustanovenia smernice sa budú implementovať postupne v rokoch 2012 až 2015. Táto smernica prispeje k väčšej atraktivite námornej dopravy a podporia sa ňou námorné činnosti najmä v malých a stredne veľkých prístavoch.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Zjednodušenie administratívnych postupov v oblasti námornej dopravy predstavuje dôležitý krok, pretože sa tým znížia náklady na námornú dopravu, ktorá v rámci vnútorného trhu zabezpečuje prepravu približne 40 % tovaru, a zároveň preto, že námorná doprava je bezpečnejšou alternatívou menej znečisťujúcou životné prostredie.“

Na základe tejto dohody majú členské štáty, príslušné odvetvia a prístavné orgány päť rokov na zavedenie jednotného správneho miesta v každom prístave. Od roku 2013 sa podľa tejto smernice zároveň zjednodušia a zosúladia určité postupy, a predovšetkým sa obmedzí potreba opakovaného poskytovania údajov rôznym správnym orgánom v prístavoch.

V porovnaní s ostatnými spôsobmi dopravy, pre ktoré sa administratívne náležitosti značne zjednodušili zavedením vnútorného trhu, v oblasti námornej dopravy sa naďalej vyžadovali zložité administratívne postupy. Podľa colných predpisov a medzinárodného práva plavidlo opustí územie členského štátu, keď prekročí hranicu teritoriálnych vôd 12 námorných míľ (22 km). Keď sa plavidlo pohybuje na trase medzi dvoma prístavmi v Európskej únii, je potrebné vykonať administratívne náležitosti pri odchode z prístavu a znovu pri vstupe do prístavu, ako by išlo o medzinárodný obchod.

Po prijatí usmernení pre veterinárne kontroly v decembri 2009 a zmene a doplnení vykonávacích ustanovení colného kódexu v marci 2010 sa dnes prijatou smernicou dokončuje prvý súbor opatrení v krátkodobom horizonte, ktoré sa ustanovili v rámci iniciatívy európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok z roku 2009. Táto smernica zároveň predstavuje novú etapu pri vytváraní rámca, ktorý umožní jednotnejšie riadenie toku administratívnych a obchodných informácií, ktoré sprevádzajú pohyb tovaru pri vstupe do Európskej únie, v rámci EÚ a pri výstupe z EÚ, čím sa zjednodušia povinnosti kontrolných orgánov aj hospodárskych subjektov. Tento rámec sa dokončí iniciatívou elektronických systémov v námornej doprave („e-maritime“), na ktorej pracujú útvary Európskej komisie spoločne so zainteresovanými stranami a ktorej návrh bude predložený v roku 2011.


Side Bar