Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/10/876

Brussel, 2 juli 2010

De Commissie gaat haar interne onderzoekscapaciteit vergroten via nieuwe strategie voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

De eigen onderzoeksinstelling van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), heeft vandaag haar nieuwe strategie voor de periode 2010-2020 bekendgemaakt. Die behelst een sterkere wetenschappelijke ondersteuning voor het beleid van de EU, gebaseerd op een evaluatie van de beleidsopties die in nauwe samenwerking met de relevante directoraten-generaal van de Commissie zijn geselecteerd.

Het Commissielid Máire Geoghegan-Quinn verklaarde: “Het JRC is een grote troef voor Europa en dat zou op ruimere schaal moeten worden erkend. De Commissie verwacht van het JRC intern onderzoek van een zeer hoog niveau als basis voor de beleidsvorming. Deze strategie zal bijdragen tot een betere analyse van het beleid en zal de expertise vooral ten dienste stellen van de doelstelling in het kader van Europa 2020, namelijk duurzame voorspoed voor allen. Voorts zal het JRC de "radar" van de Commissie zijn bij het zoeken naar toekomstige risico's en mogelijkheden”.

Veel van de ingewikkelde uitdagingen voor de toekomst strekken zich uit over verschillende beleidsdomeinen en vergen multidisciplinair onderzoek. Om de beste ondersteuning te kunnen leveren, zal het JRC zijn inspanningen focussen op zeven thematische gebieden die betrekking hebben op grote uitdagingen voor de EU en de wereld. Het zal daarbij uitgaan van haar eigen beproefde competenties. Bedoelde uitdagingen zijn:

  • naar een open en concurrerende economie;

  • ontwikkeling van een koolstofarme samenleving;

  • duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen;

  • veiligheid van levensmiddelen en consumptieproducten;

  • nucleaire veiligheid en beveiliging;

  • veiligheid en crisisbeheer;

  • referentiematerialen en metingen.

Het doel van het JRC is zijn gebruikelijke wetenschappelijke en technische ondersteuning aan te vullen met een macro-economische evaluatie van de desbetreffende beleidsopties. Teneinde de voor‑ en nadelen van bedoelde opties te analyseren, zullen de competenties op het gebied van sociaaleconomisch onderzoek en modellering worden uitgebreid en geïntegreerd met de beschikbare natuurwetenschappelijke en engineeringskennis.

Een toekomstgerichte capaciteit zal ertoe bijdragen zicht te krijgen op aankomende problemen op maatschappelijk, economisch, milieutechnisch, wetenschappelijk of technisch gebied die in de toekomst relevant kunnen worden voor het beleidsvormingsproces van de EU.

Deze geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de laatste en beste wetenschappelijke kennis die beschikbaar is, zal bijdragen tot de uitwerking van goed omschreven en goed geëvalueerde beleidscenario's, in het belang van de beleidsmakers en de burgers van de EU.

In het nieuwe "vision statement" van het JRC wordt de grote ambitie van het Centrum voor het volgende decennium geformuleerd als volgt: "een betrouwbare leverancier van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde beleidsopties voor de beleidsmakers van de EU te zijn, om de centrale uitdagingen voor onze samenleving aan te gaan, onderbouwd door internationaal erkend onderzoek".

De directeur-generaal van het JRC, Roland Schenkel, zal de strategie voorstellen tijdens een persconferentie in Turijn op zaterdag 3 juli, in het kader van het Euroscience Open Forum, de tweejaarlijkse pan-Europese bijeenkomst op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie: http://www.esof2010.org/ .

Achtergrondinformatie: de structuur en opdracht van het JRC

Het JRC is een directoraat-generaal van de Europese Commissie. Het bestaat uit zeven wetenschappelijke instituten die gevestigd zijn in verschillende lidstaten van de EU. Het totale aantal personeelsleden bedraagt 2750 en de jaarlijkse institutionele begroting beloopt ongeveer 350 miljoen euro.

De opdracht van het JRC is om op de klant gerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te leveren voor het ontwerpen, ontwikkelen, ten uitvoer leggen en monitoren van de diverse beleidslijnen van de Europese Unie. Als dienst aan de Europese Commissie functioneert het JRC als referentiecentrum voor wetenschap en technologie voor de Unie. Het JRC staat dichtbij het beleidsvormingsproces en dient de gemeenschappelijke belangen van de lidstaten. Het blijft daarbij onafhankelijk van speciale belangen, particuliere zowel als nationale.

Download

Samenvatting van de JRC-strategie voor 2010-2020:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2550


Side Bar