Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Bryssel den 1 juli 2010

EU-kommissionen föreslår nya avtalsregler för att göra den inre marknaden smidigare för konsumenter och företag

Förhållandet mellan företag och konsumenter regleras genom avtalsrätten. EU:s inre marknad bygger på avtalsrätt. Ett problem för försäljningen över gränserna, särskilt för små och medelstora företag, är dock att avtalsrätten är nationell, vilket betyder att företagen måste följa olika bestämmelser i var och en av EU:s 27 medlemsstater. Endast 8 % av konsumenterna köper varor eller tjänster från andra medlemsstater via Internet (tredje utgåvan av den s. k. resultattavlan för konsumentmarknaden) Dessutom avvisas en andel på 61 % av alla gränsöverskridande beställningar på grund av att företagen inte säljer till konsumentens hemland. Detta beror främst på de hinder som finns i lagstiftningen och på grund av osäkerhet om vilka regler som gäller. I ett strategiskt policydokument föreslår EU-kommissionen i dag flera olika lösningar för en mer samstämmig avtalsrätt. Målet är att minska företagens osäkerhet om rättsläget och införa enklare regler för konsumenterna. Policydokumentet kommer att bli föremål för ett offentligt samråd, som kommer att pågå till och med den 31 januari 2011.

 

”Jag vill att en polsk, tysk eller spansk konsument ska känna sig lika trygg oavsett om han eller hon handlar hemma eller från ett italienskt, finskt eller franskt företag på Internet. Jag vill också att små och medelstora företag i EU ska kunna erbjuda sina produkter och tjänster till konsumenter i andra länder utan att behöva bli experter på de nationella avtalsreglerna i alla de andra 26 EU-länderna”, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. ”Jag uppmanar konsumenter och företag från alla 27 medlemsstater att delta aktivt i kommissionens offentliga samråd. Det är verkligen en tid av kris för den europeiska ekonomin. Men det är också en tid då vi har en historisk möjlighet att driva på den ekonomiska tillväxten genom att underlätta handel över gränserna. Det är därför tid att ta ett stort steg mot en enhetligare europeisk avtalsrätt."


Avtal är väsentliga för att driva företag och sälja till konsumenter. I ett avtal formaliseras en överenskommelse mellan olika parter. Avtal kan omfatta många olika produkter, t.ex. försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster som att boka ett flyg eller få ett lån. Ett avtal mellan ett företag och en konsument kan t.ex. omfatta en irländsk konsument som på nätet köper en mp3-spelare från en fransk detaljhandlare. Om den franska detaljhandlaren har utformat sin webbplats så att den riktar sig till irländska konsumenter, gäller den irländska avtalsrätten.

EU:s inre marknad bygger på en rad olika typer av avtal som omfattas av skilda nationella avtalsregler. Att det finns olika regler kan leda till höjda omkostnader, öka företagens osäkerhet om rättsläget och minska konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Både konsumenter och företag ställs införa stora svårigheter när de vill dra fördel av den inre marknaden. Omkostnaderna (t.ex. för att anpassa avtalsvillkor och affärspolicy eller för att få reglerna översätta) och osäkerheten om rättsläget när det gäller utländsk avtalsrätt gör det särskilt svårt för de små och medelstora företagen (99 % av alla företag i EU) att utvidga sin verksamhet på den inre marknaden.

I en grönbok som antogs i dag föreslår kommissionen därför olika lösningar för att samordna avtalsrätten. Bland förslagen ingår följande:

-       Att på Internet offentliggöra en (icke-bindande) modell för avtalsregler som skulle kunna tillämpas på EU:s inre marknad.

-       En (bindande eller icke-bindande) ”verktygslåda” för EU:s lagstiftare som används vid antagandet av ny lagstiftning för att få bättre och mer samstämmiga regler.

-       En rekommendation om avtalsrätt där medlemsstaterna uppmanas att införliva EU:s avtalsregler i sin nationella lagstiftning. På så sätt skulle EU följa USA:s exempel, där alla utom en av de 50 staterna frivilligt har antagit den s.k. Uniform Commercial Code.

-       En valfri avtalsrätt som gäller inom hela EU (eller en ”28:e ordning”), som konsumenterna och företagen fritt skulle kunna välja för sina avtalsförbindelser. Dessa valfria avtalsregler skulle vara ett alternativ till de gällande nationella reglerna och finnas tillgängliga på alla språk. De skulle kunna gälla endast gränsöverskridande avtal eller både gränsöverskridande och inhemska avtal. Man skulle vara tvungen att se till att de gav konsumenterna ett starkt skydd och minskade osäkerheten om rättsläget under hela den tid som avtalet gäller.

-       Harmonisering av nationella avtalsregler genom ett EU-direktiv.

-       Fullständig harmonisering av nationella avtalsregler genom en EU-förordning.

-       Införande av en fullständig europeisk civilrätt, som skulle ersätta alla nationella avtalsregler.

Bakgrund

Genom Europa 2020-strategin, som lanserades av kommissionens ordförande José Manuel Barroso den 3 mars 2010 (IP/10/225), arbetar kommissionen med att avlägsna flaskhalsproblem på den inre marknaden för att driva på den ekonomiska återhämtningen. Man arbetar bland annat med harmoniserade lösningar för konsumentavtal, en EU-modell för avtalsklausuler och med att skapa valfria EU-regler för avtal. Skapandet av ett valfritt avtalsrättsligt instrument är också ett av de viktigaste inslagen i den digitala agenda för Europa som utfärdades den 19 maj 2010.

Europaparlamentet gav sitt stöd till förslaget om valfria EU-regler för avtal i sin resolution av den 25 november 2009. Mario Monti, f.d. kommissionär med ansvar för den inre marknaden och konkurrensfrågor, redogjorde också i sin rapport om den inre marknaden av den 9 maj för de fördelar som en valfri ”28:e ordning” skulle ge konsumenterna och företagen.


Den 12 maj sammankallade kommissionen en ny expertgrupp till ett första möte för att utveckla utkastet till en gemensam referensram – ett första utkast till en europeisk avtalsrätt som har utformats under de senaste åren inom ramen för EU:s forskningsprogram – till en användarvänlig och användbar lösning, som anpassats till konsumenternas behov och till företagens affärsvillkor (IP/10/595). Expertgruppen, som är sammansatt av juridiska experter och yrkesverksamma jurister från hela Europa, sammanträder för närvarande en gång i månaden i Bryssel. Det offentliga samråd som inleds i dag kommer att garantera att expertgruppen behandlar de viktigaste avtalsrättsliga problem som i dag drabbar konsumenter och företag.

Samrådet pågår till och med den 31 januari 2011 och resultatet kommer att hjälpa kommissionen att utarbeta förslag före 2012.

Ytterligare upplysningar

Den grönbok om policyalternativ för framsteg mot en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag som kommissionen antog i dag finns på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Redings hemsida (vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar