Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

V Bruseli 1. júla 2010

Európska komisia hľadá riešenia v oblasti zmluvného práva, ktoré zabezpečia hladké fungovanie jednotného trhu z hľadiska spotrebiteľov a podnikateľského sektora

Zmluvy sú základným kameňom vzťahov medzi sektorom podnikania a spotrebiteľmi. Jednotný trh Európskej únie sa zakladá na zmluvnom práve. Podnikateľské subjekty – najmä malé a stredné podniky – sú však obmedzované pri cezhraničných predajoch, pretože sa musia riadiť rozdielnym zmluvným právom platným v 27 členských štátoch EÚ. Iba 8 % spotrebiteľov kupuje online z iného členského štátu (Hodnotenie spotrebiteľských trhov, 3. vyd.). Okrem toho sa 61 % cezhraničných predajov zamieta, pretože obchodníci odmietajú vybavovať objednávky z krajiny spotrebiteľa. Príčinou toho sú najmä regulačné prekážky a právna neistota, pokiaľ ide o platné pravidlá. Na riešenie niektorých z týchto problémov a v záujme rozvoja potenciálu európskeho jednotného trhu Európska komisia dnes predložila v strategickom politickom dokumente niekoľko možností pre lepšie zosúladenie postupu v otázke zmluvného práva. Zámerom je priniesť väčšiu právnu istotu pre podnikateľskú sféru a jednoduchšie pravidlá pre spotrebiteľov. Verejné konzultácie k tomuto politickému dokumentu budú prebiehať až do 31. januára 2011.


„Chcela by som, aby sa poľský, nemecký či španielsky spotrebiteľ, keď uzatvára obchod online s talianskou, fínskou alebo francúzskou spoločnosťou, cítil rovnako bezpečne, ako keby to boli domáce spoločnosti. A chcela by som, aby malé a stredné podniky v Európe ponúkali svoje produkty a služby aj spotrebiteľom v iných krajinách bez toho, aby sa museli stať odborníkmi v národných právnych systémoch všetkých ostatných 26 krajín EÚ,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Vyzývam spotrebiteľov a podnikateľov zo všetkých 27 členských štátov, aby sa aktívne zúčastnili na verejných konzultáciách, ktoré Komisia v tejto veci organizuje. Toto obdobie je zaiste krízovým obdobím pre hospodárstvo Európy. Je to však zároveň aj obdobie, kedy máme historickú príležitosť pohnúť dopredu hospodársky rast zmiernením nákladov na cezhraničné transakcie. Preto práve teraz nastal čas urobiť výrazný krok smerom k európskejšiemu zmluvnému právu.“

Zmluvy majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť a predaj vo vzťahu k spotrebiteľom. Poskytujú formálny rámec dohody medzi jednotlivými stranami a môžu pokrývať širokú škálu vecí vrátane predaja tovaru a poskytovania služieb, napríklad rezerváciu letu alebo získanie úveru. Na základe zmluvy typu podnikspotrebiteľ napríklad írsky zákazník kúpi online prehrávač MP3 od francúzskeho maloobchodného predajcu. V tomto prípade, ak francúzsky maloobchodný predajca vytvoril svoju webovú stránku pre írskych spotrebiteľov, platilo by na zmluvu írske zmluvné právo.

Európsky jednotný trh je založený na veľkej rozmanitosti zmlúv, ktoré sa riadia rozdielnym zmluvným právom v jednotlivých krajinách. Koexistencia rozdielnych pravidiel môže viesť k dodatočným transakčným nákladom, zvýšenej právnej neistote pre podnikateľov a nedostatku dôvery na strane spotrebiteľov. Spotrebitelia aj podnikatelia sa stretávajú so značnými prekážkami, keď sa usilujú využiť výhody jednotného trhu EÚ. Transakčné náklady (napríklad prispôsobovanie zmluvných podmienok a obchodnej politiky alebo získanie prekladu pravidiel) a právna neistota, ktoré so sebou prináša agenda zmlúv so zahraničím, predstavujú mimoriadne prekážky z hľadiska expanzie na jednotnom trhu, a to najmä pre malé a stredné podniky predstavujúce až 99 % všetkých podnikov v EÚ.

Komisia preto v dnes prijatej zelenej knihe navrhla rôzne spôsoby na lepšie zosúladenie zmluvného práva. Medzi uvažované možnosti politiky patria:

-       uverejnenie (nezáväzných) vzorových zmluvných pravidiel na internete, ktoré by bolo možné používať na jednotnom európskom trhu,

-       súbor nástrojovpre tvorcov práva EÚ (záväzný alebo nezáväzný), ktorý by umožňoval tvorbu lepších a väčšmi zosúladených pravidiel pri prijímaní nových právnych predpisov,

-       odporúčanie v otázke zmluvného práva, ktorým by boli členské štáty vyzvané, aby začlenili európske zmluvné právo do svojich vnútroštátnych právnych systémov a nasledovali by tak príklad Spojených štátov, kde s výnimkou jedného všetkých 50 štátov dobrovoľne prijalo Jednotný obchodný kódex,

-       voliteľné európske zmluvné právo (alebo „28. režim“), ktoré by si spotrebitelia a podnikatelia mohli slobodne vybrať pre svoje zmluvné vzťahy. Toto voliteľné právo by bolo alternatívou existujúceho zmluvného práva jednotlivých krajín a bolo by k dispozícii vo všetkých jazykoch. Mohlo by platiť iba na cezhraničné zmluvy alebo rovnako na cezhraničné, ako aj na domáce zmluvy. Malo by zaručovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a právnu istotu počas životného cyklu zmluvy,


-       harmonizácia zmluvných práv jednotlivých štátov prostredníctvom smernice EÚ,

-       úplná harmonizácia zmluvných práv jednotlivých štátov prostredníctvom nariadenia EÚ,

-       vytvorenie komplexného Európskeho občianskeho kódexu, ktorým by sa nahradili všetky národné pravidlá platné pre zmluvy.

Kontext

Na základe stratégie Európa 2020, ktorú predseda José Manuel Barroso uviedol 3. marca 2010 (IP/10/225), sa Komisia v súčasnosti zaoberá problematickými miestami jednotného trhu s cieľom stimulovať oživenie hospodárstva. Znamená to prácu na harmonizovaných riešeniach pre spotrebiteľské zmluvy, vzorových zmluvných doložkách EÚ a prácu zameranú na dosiahnutie pokroku na ceste k voliteľnému európskemu zmluvnému právu. Vytvorenie voliteľného nástroja zmluvného práva je takisto jedným z kľúčových opatrení v rámci programu Komisie Digitálna agenda pre Európu, ktorý bol vydaný 19. mája 2010.

Európsky parlament vyjadril podporu myšlienke voliteľného európskeho zmluvného práva vo svojom uznesení z 25. novembra 2009. Predchádzajúci komisár pre vnútorný trh a hospodársku súťaž Mario Monti vo svojej správe o jednotnom trhu z 9. mája takisto vyzdvihol výhody, ktoré by voliteľný „28. režim“ priniesol pre spotrebiteľov a podnikateľský sektor.

Dňa 12. mája Komisia zvolala novú expertnú skupinu s cieľom prepracovať dokument „Návrh spoločného referenčného rámca“ – prvý návrh európskeho zmluvného práva, ktorý bol vypracovaný v minulých rokoch – na jednoduché, užívateľsky prístupné praktické riešenie, prispôsobené potrebám spotrebiteľov a realite podnikateľského prostredia (IP/10/225). Skupina, ktorú tvoria právni experti a právnici z praxe z celej Európy, sa teraz stretáva raz mesačne v Bruseli. Verejné konzultácie, ktoré sa dnes začali, pomôžu zabezpečiť, aby táto skupina riešila najdôležitejšie problémy, ktorým dnes čelia spotrebitelia i podnikatelia v oblasti zmluvného práva.

Konzultácie budú prebiehať až do 31. januára 2011. Ich výsledky pomôžu Komisii pripraviť príslušné návrhy ešte pred začiatkom roku 2012.

Ďalšie informácie

„Zelená kniha o politických možnostiach pokroku na ceste k európskemu zmluvnému právu pre spotrebiteľov a podnikateľský sektor“, ktorý dnes Komisia prijala, je uverejnená na:  

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar