Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Bryssel 1. heinäkuuta 2010

Euroopan komissio hakee sopimusoikeusratkaisuja kuluttajien ja yritysten sisämarkkinoiden parantamiseksi

 

Sopimukset ovat peruselementtejä yritysten ja kuluttajien välisissä suhteissa. Euroopan unionin sisämarkkinat perustuvat sopimusoikeuteen. Kuitenkin erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vaikeuksia rajat ylittävässä kaupankäynnissä, koska niiden on noudatettava erilaista sopimusoikeutta unionin kunkin 27 jäsenmaan osalta. Vain 8 % kuluttajista tekee verkko-ostoksia toisesta jäsenmaasta (Kuluttajan tulostaulun 3. toisinto). Jopa 61 prosenttia kaikesta rajat ylittävästä myynnistä jää toteutumatta, koska myyjät kieltäytyvät toimittamasta tuotteita kuluttajan kotimaahan. Tämä johtuu pitkälti sääntelyn luomista esteistä ja sovellettavia sääntöjä koskevasta oikeudellisesta epävarmuudesta. Jotta joitakin näistä ongelmista voitaisiin ratkaista ja Euroopan sisämarkkinoiden mahdollisuuksia kehittää, Euroopan komissio ehdottaa tänään julkaistavassa toimintapoliittisessa asiakirjassa erilaisia vaihtoehtoja yhdenmukaisemman lähestymistavan löytämiseksi sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Tavoitteena on vahvistaa yritysten oikeudellista varmuutta ja yksinkertaistaa kuluttajia koskevia sääntöjä. Toimintapoliittista asiakirjaa koskeva julkinen kuuleminen jatkuu tammikuun 31. päivään 2011 asti.

 


”Puolalaisen, saksalaisen tai espanjalaisen kuluttajan tulee tuntea olonsa yhtä turvalliseksi tehdessään verkko-ostoksia italialaisen, suomalaisen tai ranskalaisen yrittäjän kanssa kuin jos he toimisivat omassa maassaan. Lisäksi tavoitteenani on, että eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yritykset tarjoavat tuotteitaan ja palveluitaan muunmaalaisille kuluttajille ilman, että on ryhdyttävä 26 muun EU:n jäsenvaltion sopimusoikeusjärjestelmien asiantuntijoiksi”, toteaa komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Vetoan kaikkien 27 jäsenvaltion kuluttajiin ja yrityksiin, jotta ne osallistuisivat aktiivisesti komission julkiseen kuulemiseen. Elämme parhaillaan Euroopan talouden kriisiaikaa. Mutta nyt meillä on myös historiallinen tilaisuus edistää talouden elpymistä keventämällä rajat ylittävien liiketoimien kustannuksia. Sen vuoksi on korkea aika ottaa ratkaiseva askel kohti eurooppalaisempaa sopimusoikeutta.”

Sopimuksilla on keskeinen asema yritysten johtamisessa ja kuluttajille suunnatussa myynnissä. Ne virallistavat osapuolten välisen järjestelyn, ja niillä voidaan kattaa erilaista tavaroiden myyntiä ja palvelujen tarjoamista, joihin kuuluvat muun muassa lennon varaaminen tai lainan hankkiminen. Esimerkkinä yritysten ja kuluttajien välisestä sopimuksesta on tilanne, jossa irlantilainen kuluttaja ostaa MP3-soittimen ranskalaisen jälleenmyyjän verkkokaupasta. Tällöin sovellettaisiin Irlannin sopimusoikeutta, jos ranskalainen myyjä olisi suunnitellut verkkosivunsa irlantilaisia kuluttajia varten.

Euroopan sisämarkkinat pohjautuvat moniin erilaisiin sopimuksiin, joita erilaiset kansalliset sopimusoikeudet sääntelevät. Erilaisten sääntöjen soveltaminen voi johtaa ylimääräisiin toimituskuluihin, yritysten kokemaan kasvavaan oikeudelliseen epävarmuuteen ja kuluttajien luottamuksen puutteeseen. Sekä kuluttajat että yritykset kohtaavat suuria esteitä pyrkiessään hyödyntämään EU:n sisämarkkinoita. EU:ssa toimivista yrityksistä 99 % on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja juuri niiden on erityisen vaikeaa laajentua sisämarkkinoilla liiketoiminnan kustannusten vuoksi. Näihin kuuluvat sopimusehtojen ja liiketoimintatapojen sovittaminen tai sääntöjen käännösten hankkiminen ja ulkomaisia sopimusoikeuksia koskeva oikeudellinen epävarmuus.

Tämän vuoksi komissio ehdottaa tänään hyväksytyssä vihreässä kirjassa erilaisia tapoja sopimusoikeuden yhtenäistämiseksi. Toimintavaihtoehtoja ovat:

-       verkossa julkaistavat (ei-sitovat) mallisopimussäännöt, joita voitaisiin käyttää Euroopan sisämarkkinoilla

-       ”työkalupakki” (sitova tai ei-sitova) EU:n lainsäätäjien käyttöön, kun ne hyväksyvät uusia lakeja sääntöjen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi

-       suositus sopimusoikeudeksi, jolla EU:n jäsenvaltioita kehotettaisiin sisällyttämään eurooppalainen sopimusoikeus kansallisiin oikeusjärjestelmiinsä. Näin seurattaisiin osittain Yhdysvaltojen mallia, jossa kaikki 50 osavaltiota yhtä lukuun ottamatta hyväksyivät vapaaehtoisesti ns. Uniform Commercial Code ‑kauppalain.

-       vapaaehtoinen eurooppalainen sopimusoikeus (jäsenvaltioiden järjestelmien rinnalle otettava ”28. järjestelmä”), jonka kuluttajat ja yritykset voisivat sopimussuhteissaan vapaasti valita. Vapaaehtoinen sopimusoikeus olisi vaihtoehto nykyisille kansallisille sopimuslaeille, ja se olisi saatavilla kaikilla kielillä. Sitä sovellettaisiin pelkästään rajat ylittävissä sopimuksissa tai sekä rajat ylittävissä että kansallisissa sopimuksissa. Sillä olisi varmistettava korkeatasoinen kuluttajansuoja ja oikeudellinen varmuus sopimuskauden ajaksi.

-       kansallisten sopimusoikeuksien yhtenäistäminen EU:n direktiivillä

-       kansallisten sopimusoikeuksien täysimittainen yhtenäistäminen EU:n asetuksella

-       täysimittaisen eurooppalaisen siviilioikeuden luominen, jolla korvataan kaikki kansalliset sopimusoikeudet.


Taustaa

Puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnisti 3. maaliskuuta 2010 Eurooppa 2020 ‑strategian (IP/10/225), jolla komissio pyrkii avaamaan sisämarkkinoiden pullonkauloja talouden elvyttämiseksi. Tähän sisältyvät yhdenmukaisten ratkaisujen löytäminen kuluttajasopimuksia varten, EU:n mallisopimuslausekkeet ja vapaaehtoisen eurooppalaisen sopimusoikeuden edistäminen. Yksi keskeisistä toimista komission 19. toukokuuta 2010 esittämässä Euroopan digitaalistrategiassa on luoda vapaaehtoinen sopimusoikeuden sääntelyväline.

Euroopan parlamentti tuki tätä vaihtoehtoa 25. marraskuuta 2009 annetussa päätöslauselmassa. Entinen sisämarkkina-asioista ja kilpailusta vastaava komissaari Mario Monti nimesi 9. toukokuuta 2010 julkistetussa sisämarkkinoita koskevassa raportissaan etuja, joita vaihtoehtoinen ”28. järjestelmä” toisi kuluttajille ja yrityksille.

Komissio kutsui koolle ensimmäisen uuden asiantuntijaryhmän kokouksen kehittämään yhteistä viitekehysluonnosta käyttäjäystävälliseksi ja toteutuskelpoiseksi ratkaisuksi, joka vastaa kuluttajien ja liike-elämän tarpeita (IP/10/595). Kyseessä on ensimmäinen luonnos EU:n tutkimusohjelman puitteissa viime vuosina kehitellystä eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Asiantuntijaryhmä koostuu oikeusalan asiantuntijoista ja ammattilaisista eri puolilta Eurooppaa, ja se kokoontuu Brysselissä kerran kuukaudessa. Tänään aloitetulla julkisella kuulemisella varmistetaan, että ryhmä käsittelee kaikkein suurimpia kuluttajien ja yritysten sopimusoikeuden alalla kokemia ongelmia.

Julkinen kuuleminen jatkuu tammikuun 31. päivään 2011 asti. Sen tulokset auttavat komissiota valmistelemaan ehdotuksia ennen vuotta 2012.

Lisätietoja

Komissio on tänään hyväksynyt vihreän kirjan toimintavaihtoehdoista pyrittäessä kohti eurooppalaista sopimusoikeutta kuluttajia ja yrityksiä varten. Se on luettavissa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar