Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Brüssel, 1. juuli 2010

Euroopa Komisjon otsib lepinguõiguse raames võimalusi, et muuta ühtse turu toimimine tarbijate ja ettevõtjate jaoks sujuvamaks

Ettevõtjate ja tarbijate suhete aluseks on peamiselt lepingud. ELi ühtne turg tugineb lepinguõigusele. Kuna järgima peab ELi 27 liikmesriigi erinevat lepinguõigust, takistab see ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate piiriülest müügitegevust. Ainult 8% tarbijatest teeb Interneti kaudu oste teistest liikmesriikidest (kolmas tarbijate tulemustabel). Lisaks ei saa piiriüleste pakkumiste puhul 61% juhtudel tellimust esitada, kuna kauplejad ei nõustu võtma tellimusi tarbija riigist. Selle põhjuseks on peamiselt regulatiivsed tõkked ja õiguslik ebakindlus kohaldatavate eeskirjade suhtes. Selleks et analüüsida osa nimetatud probleemidest ja suurendada Euroopa ühtse turu potentsiaali, esitas Euroopa Komisjon täna strateegilises poliitikadokumendis mitu võimalust lepinguõiguse raames senisest ühtsema lähenemisviisi võtmiseks. Eesmärk on suurendada ettevõtjate õiguskindlust ja lihtsustada tarbijate jaoks eeskirju. Üldsusega konsulteeritakse poliitikadokumendi üle kuni 31. jaanuarini 2011.


Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul tuleb tagada, et Poola, Saksamaa ja Hispaania tarbijad tunneksid end Itaalia, Soome või Prantsusmaa ettevõtjaga Internetis tehinguid tehes sama kindlalt kui siseriiklike tehingute puhul. „Soovin, et Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saaksid oma tooteid ja teenuseid pakkuda teiste riikide tarbijatele, ilma et nad peaksid olema eksperdid ELi ülejäänud 26 riigi lepinguõiguses. Kutsun kõigi 27 liikmesriigi tarbijaid ja ettevõtjaid üles aktiivselt osalema komisjoni algatatud üldsusega konsulteerimises. Praegu on Euroopa majandus küll kriisis, kuid samal ajal pakub see ajaloolist võimalust hoogustada majanduskasvu, kui vähendame piiriüleste tehingutega kaasnevaid kulusid. Seega on just praegu õige aeg teha märkimisväärne samm Euroopa lepinguõiguse poole.”

Lepingud on ettevõtete juhtimiseks ja tarbijatele suunatud müügi korraldamiseks äärmiselt vajalikud. Lepingutega vormistatakse lepinguosaliste kokkulepe ja nendega saab reguleerida väga paljusid aspekte, sealhulgas kaupade müüki ja teenuste osutamist (nagu lennupileti broneerimine või laenu saamine). Kui näiteks Iiri tarbija ostab ettevõtja ja tarbija vahelise lepingu alusel Prantsuse jaemüügiettevõtjalt Interneti kaudu MP3-mängija, kohaldatakse Iiri lepinguõigust juhul, kui Prantsuse jaemüügiettevõtja teenindab oma veebisaidil Iiri tarbijaid.

Euroopa ühtne turg tugineb eri liiki lepingutele, mida on reguleeritud erinevate riikide lepinguõigusega. Erinevate eeskirjade paljusus võib kaasa tuua täiendavaid tehingukulusid ning vähendada ettevõtjate õiguskindlust ja tarbijate usaldust. Nii tarbijad kui ka ettevõtjad, kes soovivad ära kasutada ELi ühtse turu võimalusi, peavad arvestama märkimisväärsete takistustega. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, kes moodustavad ELi kõikidest ettevõtjatest 99%, on teise riigi lepinguõigusest tulenevate tehingukulude (nagu lepingutingimuste ja kaubanduspoliitika kohandamine ning eeskirjade tõlkimine) ja õigusliku ebakindluse tõttu eriti keeruline oma tegevust ühtsel turul laiendada.

Seega esitas komisjon täna heakskiidetud rohelises raamatus mitu võimalust lepinguõiguse senisest ühtsemaks muutmiseks. Kaaluda tuleb järgmisi poliitikavõimalusi:

-       avaldada veebis (mittesiduvad) lepinguõiguse näidisnormid, mida saaks kasutada Euroopa ühtsel turul;

-       ELi seadusandjatele mõeldud (siduvad või mittesiduvad) suunised, mida arvestatakse uute õigusaktide vastuvõtmisel, et tagada senisest paremad ja ühtsemad eeskirjad;

-       soovitus Euroopa lepinguõiguse kohta, milles kutsutaks ELi liikmesriike üles lisama Euroopa lepinguõiguse oma siseriiklikku õigussüsteemi. Selle võimalusega järgitaks osaliselt Ameerika Ühendriikide eeskuju, kus kõik 50 osariiki peale ühe on vastu võtnud ühtse äriseadustiku;

-       vabatahtlik Euroopa lepinguõigus (ehk 28. süsteem), mille tarbijad ja ettevõtjad saaksid vabatahtlikult valida oma lepinguliste suhete aluseks. Kõikides keeltes kättesaadav vabatahtlik õigus oleks alternatiiviks liikmesriikides kehtivale lepinguõigusele ja seda saaks kohaldada kas ainult piiriüleste või nii piiriüleste kui ka siseriiklike lepingute suhtes. Sellise õigusega tuleks lepingu kogu kestuse jooksul tagada tarbijakaitse ja õiguskindluse kõrge tase;

-       eri riikide lepinguõiguse ühtlustamine ELi direktiivi kaudu;

-       eri riikide lepinguõiguse täielik ühtlustamineELi määruse kaudu;

-       koostada täielik Euroopa tsiviilseadustik, mis asendaks kogu riikliku õiguse.


Taustteave

3. märtsil 2010 esitas komisjoni president José Manuel Barroso Euroopa 2020. aasta strateegia (IP/10/225), mille alusel lahendab komisjon praegu ühtse turu probleeme, et aidata kaasa majanduse elavdamisele. Komisjon teeb muu hulgas tööd tarbijalepingute ühtlustatud vormide ja ELi näidislepingu sätete koostamiseks ning vabatahtliku Euroopa lepinguõiguse suunas liikumiseks. Vabatahtliku lepinguõiguse vahendi loomine on ka üheks oluliseks meetmeks, mida on kirjeldatud komisjoni 19. mail 2010. aastal avaldatud Euroopa digitaalses tegevuskavas.

Euroopa Parlament toetas vabatahtliku Euroopa lepinguõiguse võimalust 25. novembri 2009. aasta resolutsioonis. Ka endine siseturu ja konkurentsivolinik Mario Monti kirjeldas oma ühtset turgu käsitlevas 9. mai 2010. aasta aruandes 28. süsteemi eeliseid tarbijatele ja ettevõtjatele.

12. mail 2010 kutsus komisjon kokku uue eksperdirühma (IP/10/595), kes töötaks viimaste aastate jooksul ELi teadusprogrammi raames koostatud Euroopa lepinguõiguse esimese dokumendi „Ühine tugiraamistiku kavand” alusel välja lihtsa ja kasutajasõbraliku toimiva lahenduse, mis vastaks tarbijate vajadustele ja majanduskeskkonnale. Eksperdirühm, kuhu kuulub õiguseksperte ja praktikuid kogu Euroopast, kohtub praegu üks kord kuus Brüsselis. Täna algatatud üldsusega konsulteerimine aitab tagada, et eksperdirühm analüüsib lepinguõiguse valdkonnas tarbijate ja ettevõtjate kõige olulisemaid probleeme.

Konsulteerimine kestab kuni 31. jaanuarini 2011 ja selle raames saadud märkuste abil koostab komisjon enne 2012. aastat ettepanekud edasiseks tegevuseks.

Täiendav teave

Täna komisjoni poolt vastu võetud roheline raamat „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks” on avaldatud veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar