Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά λύσεις για το δίκαιο των συμβάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά

Οι συμβάσεις αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οικοδομηθεί πάνω στις νομοθεσίες για τις συμβάσεις. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις, διότι πρέπει να ακολουθούν διαφορετικές νομοθεσίες συμβάσεων για κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Μόνο το 8% των καταναλωτών αγοράζει μέσω Διαδικτύου από άλλο κράτος μέλος (Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές 3η έκδοση). Επιπλέον, το 61% των διασυνοριακών πωλήσεων απορρίπτεται, διότι οι έμποροι αρνούνται να εξυπηρετήσουν τη χώρα του πελάτη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε κανονιστικούς φραγμούς και στη νομική αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες. Για να επιλύσει ορισμένα από τα προβλήματα αυτά και να ενισχύσει το δυναμικό της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, σε έγγραφο στρατηγικής πολιτικής που εκδόθηκε σήμερα, διάφορες επιλογές  για μια πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά το δίκαιο των συμβάσεων. Στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και να απλοποιηθούν οι κανόνες για τους καταναλωτές. Το έγγραφο πολιτικής θα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011.


«Θέλω οι πολωνοί, γερμανοί ή ισπανοί καταναλωτές όταν συναλλάσσονται στο Διαδίκτυο με μια ιταλική, φιλανδική ή γαλλική εταιρεία να αισθάνονται την ίδια ασφάλεια όπως και αν ήταν στη χώρα τους.Και θέλω οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες εταιρείες να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες χωρίς να πρέπει να γίνουν εμπειρογνώμονες στα εθνικά νομικά συστήματα για τις συμβάσεις που  ισχύουν στις  άλλες 26 χώρες της ΕΕ,» δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Καλώ τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από όλα τα 27 κράτη μέλη να συμβάλουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής. Είναι σίγουρα περίοδος κρίσης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι όμως και μια περίοδος η οποία μας προσφέρει την ιστορική ευκαιρία να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη μειώνοντας το κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, είναι τώρα η στιγμή να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο άλμα για να αποκτήσουμε ένα πιο ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων».

Οι συμβάσεις έχουν ουσιώδη σημασία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις πωλήσεις στους καταναλωτές. Οι συμβάσεις επισημοποιούν μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως την πώληση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσίας, π.χ. την κράτηση πτήσης ή τη σύναψη δανείου. Για παράδειγμα, σε μια σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, ένας ιρλανδός καταναλωτής αγοράζει μέσω Διαδικτύου μια συσκευή ΜΡ3 από γάλλο έμπορο λιανικής. Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρμοζόταν το ιρλανδικό δίκαιο συμβάσεων, εάν ο γάλλος έμπορος είχε σχεδιάσει τον δικτυακό του τόπο για τους ιρλανδούς καταναλωτές.

Η ενιαία αγορά της Ευρώπης βασίζεται σε πολλές και ποικίλες συμβάσεις που διέπονται από διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Η συνύπαρξη διαφορετικών κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα έξοδα συναλλαγών, αυξημένη νομική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όταν προσπαθούν να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Τα έξοδα συναλλαγών (όπως η προσαρμογή των συμβατικών όρων και των εμπορικών πολιτικών ή η μετάφραση των κανόνων) και η νομική αβεβαιότητα που συνεπάγεται η επαφή με τις ξένες νομοθεσίες για τις συμβάσεις, καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την επέκταση των ΜΜΕ, που αποτελούν το 99% όλων των κοινοτικών επιχειρήσεων, στην ενιαία αγορά.

Για το λόγο αυτό, σε Πράσινο Βιβλίο που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε διάφορους τρόπους για να βελτιωθεί η συνοχή του δικαίου των συμβάσεων. Προτείνονται μεταξύ άλλων οι εξής επιλογές πολιτικής:

-       Η δημοσίευση στο Διαδίκτυο (μη δεσμευτικών) υποδειγμάτων συμβατικών κανόνων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ενιαία αγορά της Ευρώπης.

-       Μια (δεσμευτική ή μη δεσμευτική) «εργαλειοθήκη» που θα χρησιμοποιούν οι νομοθέτες της Ένωσης όταν θεσπίζουν νέα νομοθεσία, ώστε οι κανόνες να βελτιωθούν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή.

-       Μια σύσταση για το δίκαιο των συμβάσεων, που θα καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους νομικά συστήματα ένα ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων, εν μέρει σύμφωνα με το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου όλες οι πολιτείες εκτός από μία έχουν οικειοθελώς υιοθετήσει έναν ενιαίο εμπορικό κώδικα.


-       Ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων (ή ένα «28ο σύστημα»), το οποίο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν ελεύθερα στις συμβατικές σχέσεις τους. Το εν λόγω προαιρετικό δίκαιο θα αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα στις υπάρχουσες εθνικές νομοθεσίες για τις συμβάσεις και θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Θα μπορούσε να εφαρμόζεται μόνο στις

-       διασυνοριακές συμβάσεις, ή στις διασυνοριακές και στις εγχώριες συμβάσεις.

-       Το δίκαιο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και ασφάλειας δικαίου σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

-       Εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για τις συμβάσεις μέσω οδηγίας της ΕΕ.

-       Πλήρης εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για τις συμβάσεις μέσω κανονισμού της ΕΕ.

-       Η δημιουργία ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού αστικού κώδικα, που θα αντικαθιστά όλους τους εθνικούς κανόνες για τις συμβάσεις.

Ιστορικό

Βάσει της στρατηγικής Ευρώπη 2020, που δρομολογήθηκε από τον πρόεδρο José Manuel Barroso στις 3 Mαρτίου 2010 (IP/10/225), η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα στην ενιαία αγορά, ώστε να προαγάγει την οικονομική ανάκαμψη. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, επεξεργάζεται εναρμονισμένες λύσεις για συμβάσεις καταναλωτών και υποδείγματα συμβατικών ρητρών της ΕΕ, και προωθεί τη θέσπιση ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Η δημιουργία προαιρετικού μέσου για το δίκαιο των συμβάσεων είναι επίσης μια από τις κύριες ενέργειες στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη της Επιτροπής,  που εκδόθηκε στις 19 Μαΐου 2010.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την ιδέα ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου συμβάσεων σε ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009. Στην Έκθεση για την Ενιαία Αγορά της 9ης Μαΐου, ο πρώην Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό, Mario Monti, τόνισε επίσης τα πλεονεκτήματα που θα προσέφερε στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις ένα προαιρετικό «28ο σύστημα».

Στις 12 Μαΐου, η Επιτροπή συγκάλεσε μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων για να μετατρέψει το λεγόμενο «Σχέδιο Κοινού Πλαισίου Αναφοράς» – το πρώτο σχέδιο ευρωπαϊκού δικαίου συμβάσεων το οποίο διαμορφώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ – σε εύχρηστη και λειτουργική λύση που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών και στα πραγματικά δεδομένα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (IP/10/595). Η ομάδα, που απαρτίζεται από νομικούς εμπειρογνώμονες και νομικούς από όλη την Ευρώπη, συνέρχεται μία φορά τον μήνα στις Βρυξέλλες. Η δημόσια διαβούλευση που αρχίζει σήμερα, θα βοηθήσει την ομάδα να ασχοληθεί με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2011. Τα αποτελέσματά της θα βοηθήσουν την Επιτροπή να συντάξει τις προτάσεις της πριν το 2012.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Το «Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά την προώθηση ενός ευρωπαϊκού δικαίου συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις» που εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή, έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Γραφείο τύπου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 


Side Bar