Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

V Bruselu dne 1. července 2010

Evropská komise usiluje o zdokonalení smluvního práva, zlepší tak fungování jednotného trhu pro spotřebitele i podnikatele

Smlouvy představují základní stavební kameny vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli. Na smluvním právu byl vybudován i jednotný trh Evropské unie. Podnikatelé, zejména malé a střední podniky, jsou však omezováni v přeshraničním prodeji, protože se musí orientovat v jednotlivých úpravách smluvních závazků v každém z 27 členských států. Jen 8 % spotřebitelů nakupuje po internetu od prodejců v jiném členském státě (3. vydání přehledu výsledků spotřebitelských trhů). Prodejci navíc odmítli celkem 61 % přeshraničních prodejů, protože nechtějí poskytovat služby v členském státě spotřebitele. Důvodem jsou z velké části překážky související s právní úpravou a právní nejistota ohledně použitelných pravidel. Evropská komise dnes předložila politický dokument se strategií, která obsahuje několik možností soudržnějšího přístupu ke smluvnímu právu, aby reagovala na výše uvedené problémy a posílila potenciál jednotného evropského trhu. Cílem je poskytnout podnikatelům větší právní jistotu a spotřebitelům jednodušší pravidla. Veřejná konzultace tohoto politického dokumentu bude probíhat až do 31. ledna 2011.

 


„Chci, aby se polský, německý nebo španělský spotřebitel cítil stejně bezpečně, když uzavírá smlovu s italskou, finskou nebo francouzskou společností, jako by byl doma. Rovněž chci, aby evropské malé a střední podniky nabízely své výrobky a služby spotřebitelům v jiných členských zemích, aniž by byly odborníky na vnitrostátní systémy smluvního práva všech 26 ostatních členských států EU,“ řekla místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Vyzývám všechny spotřebitele i podnikatele ze všech 27 členských států, aby se aktivně účastnili této veřejné konzultace, kterou organizuje Komise. Evropská ekonomika se v současné době bezpochyby nachází v krizi. Máme však zároveň historickou příležitost posílit hospodářský růst tím, že se zjednoduší přeshraniční transakce. Nyní je proto nejvhodnější doba podniknout velký krok směrem k vytvoření lepšího evropského systému smluvního práva.“

Smlouvy jsou nezbytným prvkem podnikání a realizace prodeje spotřebitelům. Formálně potvrzují dohodu mezi stranami a mohou upravovat širokou škálu záležitostí, včetně prodeje zboží a poskytování služeb, např. zamluvení letenky nebo získání půjčky. Pokud například irský spotřebitel koupí po internetu na základě smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem přehrávač MP3 od francouzského obchodníka, irské smluvní právo se na tento případ bude vztahovat pouze za předpokladu, že francouzský obchodník svoji internetovou stránku výslovně určil pro irské spotřebitele.

Evropský jednotný trh je založen na široké škále smluv, které se řídí národním smluvním právem jednotlivých členských států. Souběžná existence jednotlivých pravidel může vést ke vzniku dodatečných nákladů transakce, zvyšovat právní nejistotu podnikatelů a nedůvěru spotřebitelů. I když spotřebitelé i podnikatelé chtějí využívat výhody jednotného trhu EU, čelí významným překážkám. Náklady na transakci (např. přizpůsobení smluvních podmínek a obchodní politiky nebo pořízení překladu pravidel) a právní nejistota související s používáním cizího smluvního práva komplikují rozšiřování hlavně malých a středních podniků, které představují celkem 99 % všech obchodních společností v EU, v rámci jednotného trhu.

Komise ve své Zelené knize, kterou dnes schválila, proto navrhuje, jak dosáhnout soudržnějšího smluvního práva. V úvahu přicházejí tyto varianty politiky:

-       zveřejnění (nezávazných) vzorových ustanovení smluvního práva na internetu, která by mohla být využívána v rámci evropského jednotného trhu,

-       schválení (závazné nebo nezávazné) „sady nástrojů“ pro evropské zákonodárce, aby při přijímání nových právních předpisů zakotvili kvalitnější a soudržnější pravidla,

-       doporučení o evropském smluvním právu, které by vyzývalo členské státy EU, aby zahrnuly evropské smluvní právo do svých právních řádů; částečně po vzoru Spojených států, kde všechny státy až na jeden dobrovolně přijaly jednotný obchodní zákoník,

-       volitelný systém evropského smluvního práva(neboli „28. systém“), který by si mohli při uzavírání smluv zvolit jak spotřebitelé, tak podnikatelé. Toto volitelné právo by bylo alternativou ke stávajícím vnitrostátním smluvním právům a bylo by k dispozici ve všech jazycích. Mohlo by se vztahovat pouze na přeshraniční smlouvy nebo jak na přeshraniční, tak čistě vnitrostátní smlouvy. Toto právo by muselo poskytnout vysokou ochranu spotřebitelů a právní jistotu po celou dobu existence smlouvy,

-       harmonizace vnitrostátních systémů smluvního práva formou směrnice EU,

-       úplná harmonizace vnitrostátních systémů smluvního práva formou nařízení EU,

-       vytvoření plnohodnotného evropského občanského zákoníku, který by nahrazoval vnitrostátní pravidla pro uzavírání smluv.


Souvislosti

Komise podle strategie Evropa 2020, kterou zahájil předseda José Manuel Barroso dne 3. března 2010 (IP/10/225), v současné době řeší nedokonalosti jednotného trhu, aby podpořila hospodářské oživení. Znamená to vypracovat harmonizovanou úpravu spotřebitelských smluv, vzorová smluvní ustanovení práva EU a pokročit směrem k vytvoření volitelného systému evropského smluvního práva. Vznik tohoto volitelného nástroje je jednou z hlavních akcí vyplývajících z Digitální agendy pro Evropu, která byla zveřejněna dne 19. května 2010.

Evropský parlament podpořil myšlenku volitelného systému evropského smluvního práva ve svém usnesení ze dne 25. listopadu 2009. Bývalý komisař pro vnitřní trh a hospodářskou soutěž Mario Monti ve své Zprávě o jednotném trhu ze dne 9. května rovněž uvedl výhody, které by volitelný „28. systém“ přinesl spotřebitelům a podnikatelům.

Komise dne 12. května svolala novou expertní skupinu, jejímž úkolem je přeměnit tzv. Návrh společného referenčního rámce, první návrh systému evropského smluvního práva, který byl v uplynulých letech vytvořen v rámci výzkumného programu EU, do uživatelsky přístupného a snadno pochopitelného textu, který bude přizpůsoben potřebám spotřebitelů a realitě podnikatelského prostředí (IP/10/595). Skupina tvořená odborníky z oblasti práva i osobami z praxe z celé Evropy se v současné době schází jednou měsíčně v Bruselu. Veřejná konzultace, která byla dnes zahájena, pomůže k tomu, aby se tato skupina zaměřila na nejdůležitější problémy, kterým spotřebitelé a podnikatelé v dnešní době čelí v oblasti smluvního práva.

Konzultace bude probíhat až do 31. ledna 2011. Její výsledky umožní Komisi připravit návrhy do konce roku 2011.

Další informace

Zelená kniha o variantách politiky pro dosažení pokroku, pokud jde o vytvoření evropského systému smluvního práva s ohledem na spotřebitele a podnikatele, kterou Komise dnes schválila a zveřejnila na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar