Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Брюксел, 1 юли 2010 г.

Европейската комисия търси решения за договорното право, с които единният пазар да функционира гладко за потребителите и предприятията

Договорите са в основата на отношенията между предприятия и потребители. Единният пазар на Европейския съюз е изграден от договорни норми. Предприятията обаче, особено малките и средните, срещат трудности в извършването на продажби зад граница, тъй като трябва да се съобразяват с различни договорни норми във всяка от 27 държави-членки на ЕС. Само 8 % от потребителите пазаруват онлайн от друга държава-членка (Consumer Scoreboard 3rd ed.). Освен това 61 % от продажбите зад граница се отхвърлят, защото търговците отказват да обслужват държавата на потребителя.Това се дължи в голяма степен на регулаторни пречки и правна несигурност относно приложимите норми. С цел да намери решение на някои от тези проблеми и да разгърне потенциала на единния пазар в Европа Европейската комисия разпространи днес стратегически документ за определяне на политиката, в който предлага няколко варианта за по-съгласуван подход към договорното право.  Целта е да се предостави по-голяма правна сигурност за предприятията и да се опростят нормите за потребителите. До 31 януари 2011 г. ще се проведе публична консултация по документа за определяне на политиката.


 

„Искам полските, германските и испанските потребители да се чувстват толкова сигурни при онлайн покупки от италиански, финландски или френски предприятия, както когато пазаруват от предприятия в собствените си държави.Искам също малките и средните предприятия в Европа да предлагат своите стоки и услуги на потребители от други държави без да се налага да стават експерти по националните системи на договорно право във всички останали 26 държави в ЕС“, заяви заместник-председателят и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Призовавам потребителите и предприятията от всички 27 държави-членки да участват активно в публичната консултация на Комисията.Безспорно е, че европейската икономика преминава през период на криза.Но това е също период, в който имаме историческа възможност да дадем тласък на икономическия растеж чрез намаляване на разходите, свързани със сделки зад граница.Следователно сега е моментът за бърз напредък към договорно право, което е в по-голяма степен европейско.“

Договорите са особено важни за развиване на стопанска дейност и за извършване на продажби към потребителите. С тях се официализира споразумение между страните, което може да обхваща многобройни области, включително продажбата на стоки и извършването на услуги като резервирането на полет или получаваното на заем. При договори между предприятия и потребители например, ирландски потребител купува онлайн MP3 възпроизвеждащо устройство от френски разпространител на дребно. В този случай ще се прилага ирландското договорно право, ако френският търговец на дребно е проектирал своя уебсайт за ирландски потребители.

Единният пазар на Европа се основава на голяма разнообразие от договори, които се уреждат от различни национални норми в областта на договорното право. Съвместното съществуване на различни норми може да доведе до допълнителни трансакционни разходи, по-голяма правна несигурност за предприятията и до липса на потребителско доверие. Както потребителите, така и предприятията се сблъскват със значителни пречки, когато се опитват да се възползват от единния пазар на ЕС. Трансакционните разходи (като пригодяването на договорните условия и търговските политики или превода на правилата) и правната несигурност, свързана с чуждестранни договорни норми, особено затрудняват разширяването на дейността в единния пазар на малките и средните предприятия, които представляват 99 % от всички предприятия в ЕС.

Поради това Комисията предложи в зелена книга, приета днес, различни начини за постигане на съгласуваност в договорното право. Сред вариантите за политика са:

-       публикуване в интернет на (незадължителни) примерни договорни правила, които могат да бъдат използвани в единния пазар на Европа.

-       (обвързващ или необвързващ) „набор от инструменти за законодателите в ЕС“, с който да гарантират по-добра и по-голяма съгласуваност на нормите, когато приемат ново законодателство;


-       препоръка за европейско договорно право, с която държавите-членки на ЕС се призовават да включат европейското договорно право в своите национални правни системи, като по този начин отчасти се следва моделът на САЩ, където всички 50 щата с изключение на един доброволно приеха Единния търговски кодекс;

-       незадължително европейско договорно право (или „28-и режим“), който да бъде свободно избиран от потребителите и предприятията в техните договорни отношения. Това незадължително право може да представлява алтернатива на съществуващите национални договорни норми и ще е достъпно на всички езици. То ще може да се прилага само за трансгранични договори или трансгранични и вътрешни договори. С него ще трябва да се гарантира високо равнище на потребителска защита и правна сигурност за цялото действие на договора;

-       хармонизация на националните договорни нормичрез директива на ЕС;

-       пълна хармонизация на националните договорни норми чрез регламент на ЕС;

-       създаване на цялостен европейски граждански кодекс, който да замени националните норми за договори.

Контекст

Съгласно стратегията „Европа 2020“, обявена от председателя Жозе Мануел Барозу на 3 март 2010 г.  IP/10/225), понастоящем Комисията работи за преодоляване на пречките пред единния пазар с цел да даде тласък на икономическото възстановяване. Това включва усилия за хармонизирани решения за потребителски договори, примерни договорни клаузи на ЕС и постигане на напредък в създаването на незадължително европейско договорно право. Едно от основните действия по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, обявена на 19 май 2010 г., е създаването на незадължителен инструмент за договорно право.

С резолюция от 25 ноември 2009 г. Европейският парламент даде своята подкрепа за идеята за незадължително договорно право. В своя доклад за единния пазар от 9 май бившият комисар по конкуренцията Марио Монти също изтъкна предимствата, които „28-ят режим“ би донесъл на потребителите и предприятията.

На 12 май Комисията свика нова експертна група за превръщането на „Проекта за обща референтна рамка първият проект на европейско договорно право, изготвен през последните години по програмата за научни изследвания на ЕС в лесно за прилагане и осъществимо решение, съобразено с нуждите на потребителите и с действителността на деловата среда (IP/10/595).  Групата е съставена от правни експерти и практикуващи юристи от цяла Европа и понастоящем се събира веднъж месечно в Брюксел. Започналата днес публична консултация ще гарантира, че групата ще се заеме с най-важните проблеми, пред които днес са изправени потребителите и предприятията в областта на договорното право.

Консултацията ще продължи до 31 януари 2011 г. Резултатите от нея ще помогнат на Комисията да изготви предложения преди 2012 г.


За повече информация:

Зелената книга относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия, приета днес от Комисията, е публикувана на:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar