Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Bryssel den 1 juli 2010

Patent: Kommissionen föreslår översättningsregler för framtida EU-patent

I dag lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om översättningsregler för framtida EU-patent, som var allt som fattades för att det ska bli möjligt att ansöka om ett enda EU-patent. För närvarande är det tio gånger dyrare att söka patent i EU än i USA, vilket hämmar forskning, utveckling och innovation och undergräver EU:s konkurrenskraft. Därför måste EU ge innovatörerna möjlighet att skydda sina uppfinningar till ett rimligt pris och med ett enda patent som täcker hela EU. En förutsättning är att översättningskostnaderna minimeras och att patentet inte behöver valideras på nationell nivå, så som är fallet i dag. Det nya förslaget bygger på den framgångsrika trespråksmodell som Europeiska patentverket (EPO) tillämpar. Om det antas skulle det minska översättningskostnaderna drastiskt.

Kommissionären för den inre marknaden och tjänster, Michel Barnier, kommenterade detta: ”Om EU ska kunna konkurrera globalt måste vi främja innovation. Det sker inte i dag – det är alldeles för dyrt och krångligt att få patent. Ett EU-patent som är lika giltigt i alla EU-länder är en förutsättning för att vi ska kunna främja forskning och utveckling. Ett sådant patent kommer också att driva på tillväxten i framtiden. Vårt förslag i dag, som fullbordar reformpaketet för patent, är en god nyhet för EU:s innovatörer, inte minst de små och medelstora företagen. Nu hoppas jag att medlemsstaterna snabbt ser till att EU-patentet blir verklighet. Jag har åtagit mig att samarbeta aktivt med alla parter för att nå en slutgiltig lösning.”

Nuvarande regler för patent inom EU

Dagens patentsystem i EU är mycket dyrt och krångligt, inte minst till följd av översättningskraven. EPO, ett internationellt organ som omfattar 37 länder (de 27 EU-länderna plus tio andra europeiska länder) utvärderar patentansökningar och utfärdar europeiska patent om alla villkor uppfylls. Men för att ett sådant patent ska vara giltigt i en medlemsstat måste uppfinnaren sedan begära validering på nationell nivå. Det medför kostnader för administration och översättning.

Till följd av dessa kostnader patenterar de flesta uppfinnarna sina produkter endast i ett fåtal länder. Om man till exempel vill validera ett europeiskt patent i 13 länder kostar det upp till 20 000 euro, varav nästan 14 000 är översättningskostnader. Därigenom blir ett europeiskt patent mer än tio gånger så dyrt som ett amerikanskt, som kostar cirka 1 850 euro.

Förhandlingar om EU-patent

I augusti 2000 föreslog kommissionen en förordning för ett gemenskapspatent (som nu kallas EU-patent inom under det nya Lissabonfördraget). I december 2009 antog medlemsstaterna enhälligt slutsatser om ett förbättrat patentsystem i EU (se IP/09/1880). Det antagna paketet omfattade de viktigaste förutsättningarna för ett enda EU-patent, utom översättningsreglerna. Beträffande den nya patenträtten förväntas senare i år ett uttalande från EU-domstolen om en sådan patenträtts förenlighet med EU-fördragen. Dagens förslag kompletterar det efterlängtade paketet genom att införa översättningsregler för EU-patent.

Översättningsregler för EU-patent

Med dagens förslag till rådets förordning skulle förvaltningskostnaderna för ett EU-patent ligga under 6 200 euro, varav mindre än 10 % skulle vara översättningskostnader.

Kommissionens förslag utgår från de gällande språkreglerna på EPO. Kommissionen föreslår att EU-patent utvärderas och utfärdas på ett av EPO:s officiella språk (engelska, franska eller tyska). Patentet offentliggörs sedan på det språket, som blir den enda giltiga (dvs. rättsligt bindande) språkversionen. Offentliggörandet omfattar översättning av patentkraven till de båda andra officiella EPO-språken. I denna del av patentansökan fastställs uppfinningens definition och skydd.

Inga andra översättningar till andra språk behövs, utom vid rättsliga tvister rörande EU-patentet. I sådana fall kan patentinnehavaren behöva lämna ytterligare översättningar på egen bekostnad. Till exempel kan innehavaren behöva lämna en version av sitt patent på det språk som talas av den som misstänks göra intrång på patentet, eller på domstolsförhandlingens språk om det är ett annat än patentspråket.

Kommissionens förslag innehåller också kompletterande åtgärder för att göra patentsystemet mer tillgängligt för innovatörer. För det första behövs maskinöversättning av hög kvalitet till alla officiella EU-språk . Därigenom får uppfinnare i EU lättare tillgång till teknisk information om patent på sina modersmål. Dessutom kommer uppfinnare att kunna ansöka om patent på sitt eget språk, för att underlätta möjligheten att söka EU-patent för sökande från EU-länder som har andra språk än engelska, franska eller tyska som officiellt språk. Kostnaderna för översättning till EPO:s arbetsspråk (den sökande kan välja mellan engelska, franska och tyska när ansökan lämnas in) är stödberättigande.

Bakgrund

Medlemsstaterna nådde i december 2009 en politisk överenskommelse när de antog rådets slutsatser och en allmän riktlinje om en förordning om EU-patent (se IP/10/1880). Denna överenskommelse omfattar de viktigaste principerna för en patenträtt i EU och för framtida EU-patent, men ingenting om översättningsregler. Medlemsstaterna kom i stället överens om att översättning av EU-patent skulle tas upp i en särskild förordning. Därför har kommissionen lagt fram detta förslag till översättningsregler för EU-patent.

Ytterligare upplysningar finns på:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar