Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

V Bruseli 1. júla 2010

Patenty: Komisia navrhuje opatrenia týkajúce prekladov budúceho patentu EÚ

Európska komisia dnes predstavila návrh opatrení týkajúcich sa prekladov budúceho patentu EÚ. Ide o posledný prvok potrebný na to, aby sa jednotný patent EÚ stal realitou. V súčasnosti je získanie patentu v Európe desaťnásobne drahšie ako v USA. Táto situácia pôsobí z hľadiska výskumu, rozvoja a inovácií demotivačne a oslabuje konkurencieschopnosť Európy. Preto Európa potrebuje konať tak, aby inovátori mali možnosť chrániť svoje vynálezy jednotným patentom za prijateľné náklady. Tento patent bude platiť na celom území EÚ, vyžadovať minimálne náklady na preklad a na rozdiel od súčasného stavu nebude nutné overovať ho na vnútroštátnej úrovni. Nový návrh vychádza z úspešného systému troch jazykov, ktorý používa na Európsky patentový úrad (EPÚ), a v prípade jeho prijatia by saveľmi výrazne znížili súčasné náklady na preklad.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Ak má byť Európa konkurencieschopná v celosvetovom meradle, je nutné podporiť inovácie. Zatiaľ to ešte neplatí, pretože získanie patentu je príliš nákladné a komplikované. Patent EÚ platný vo všetkých krajinách EÚ má rozhodujúci význam z hľadiska stimulácie výskumu a rozvoja a k budúcemu rastu. Dnešný návrh – posledný prvok súboru opatrení patentovej reformy – je dobrou správou pre inovátorov v celej Európe, najmä v malých podnikoch. Verím, že členské štáty urýchlene zabezpečia, aby sa patent EÚ stal realitou. V záujme dosiahnutia konečnej dohody som pripravený úzko spolupracovať so všetkými stranami.

Súčasná situácia v oblasti patentov v Európe

Súčasný patentový systém v Európe je veľmi nákladný a zložitý, najmä z hľadiska požiadaviek na preklad. EPÚ je medzivládny orgán, ktorý zahŕňa 37 krajín (EÚ 27 + 10 ďalších európskych krajín), ktorý skúma patentové prihlášky a v prípade, že sú splnené príslušné podmienky, udeľuje európsky patent. Aby patent platil aj v určitom členskom štáte, však pôvodca vynálezu musí následne požiadať o overenie na vnútroštátnej úrovni. S tým sú spojené náklady na preklad a administratívne výdavky.

Väčšina pôvodcov vynálezov si vzhľadom na tieto náklady patentuje svoje vynálezy len vo veľmi obmedzenom počte členských štátov. Ako príklad možno uviesť, že európsky patent platný v 13 štátoch stojí približne 20 000 EUR, z čoho takmer 14 000 EUR predstavujú samotné náklady na preklad. Tým sa európsky patent stáva viac ako desaťnásobne drahším ako americký, ktorý stojí približne 1 850 EUR.

Rokovania o patente EÚ

Komisia navrhla nariadenie o patente Spoločenstva v auguste 2000 (ktorý sa podľa Lisabonskej zmluvy teraz označuje ako patent EÚ). V decembri 2009 členské štáty jednomyseľne prijali závery o zlepšení patentového systému v Európe (pozri IP/09/1880). Odsúhlasený súbor opatrení, ktorý sa týkal kľúčových prvkov nevyhnutných na vytvorenie jednotného patentu EÚ a zriadenie nového patentového súdu EÚ, však neobsahoval opatrenia týkajúce sa prekladu. Pokiaľ ide o nový patentový súd, stanovisko Európskeho súdneho dvora o súlade návrhu dohody so Zmluvami o EÚ sa očakáva ešte tento rok. Dnešným návrhom sa potrebný súbor opatrení dopĺňa o opatrenia týkajúce sa prekladov patentov EÚ.

Opatrenia týkajúce sa prekladov patentov EÚ

Podľa dnešného návrhu nariadenia Rady by náklady na spracovanie patentu EÚ platného v 27 členských štátoch boli menej ako 6 200 EUR, z čoho len 10 % by pripadalo na preklady.

Návrh Komisie vychádza z existujúceho jazykového režimu EPÚ. Komisia navrhuje, aby sa patenty EÚ skúmali a udeľovali v jednom z úradných jazykov EPÚ, teda v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Udelený patent sa uverejní v tomto jazyku a jeho znenie bude právne záväzné. Zverejnia sa aj preklady patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov EPÚ. Patentové nároky predstavujú tú časť patentu, v ktorej sa definuje predmet ochrany vynálezu.

Od vlastníka patentu sa nebudú vyžadovať žiadne ďalšie preklady do iných jazykov, okrem prípadov právnych sporov týkajúcich sa patentu EÚ. Vtedy sa od vlastníka patentu môže požadovať, aby na svoje náklady poskytol ďalšie preklady. Vlastník patentu tak napríklad bude musieť poskytnúť kópiu patentu v jazyku údajného porušovateľa, alebo v jazyku, v ktorom sa vedie súdne konanie, pokiaľ je iný ako jazyk patentu.

Návrh Komisie okrem toho ustanovuje sprievodné opatrenia, vďaka ktorých prijatiu sa patentový systém stane pre inovátorov prístupnejší. Mali by sa predovšetkým sprístupniť vysoko kvalitné strojové preklady patentov EÚ do všetkých úradných jazykov EÚ. Pôvodcovia vynálezov v Európe tak budú mať lepší prístup k technickým informáciám o patentoch vo svojom materinskom jazyku. Navyše sa žiadateľomz krajín v EÚ s iným úradným jazykom ako angličtina, francúzština alebo nemčina zjednoduší prístup k patentom EÚ vďaka tomu, že pôvodcovia vynálezov budú môcť vyplňovať žiadosti vo svojom jazyku. Náklady na preklad do pracovného jazyka EPÚ (prihlasovateľ si pri podávaní žiadosti vyberie, či pôjde o preklad do angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny) sa budú ako oprávnené náklady náhrádzať.

Kontext

Členské štáty dosiahli v decembri 2009 politickú dohodu prijatím záverov Rady a dohodli sa na všeobecnej koncepcii týkajúcej sa nariadenia o patente EÚ (pozri IP/10/1880). Táto dohoda sa vzťahuje na hlavné prvky nového patentového súdu v Európe a budúceho patentu EÚ, ale neobsahuje opatrenia týkajúce sa prekladu. Členské štáty sa však dohodli, že opatrenia týkajúce sa prekladov patentov EÚ budú súčasťou samostatného nariadenia. Z uvedeného dôvodu Komisia predložila tento návrh opatrení týkajúci sa prekladov patentov EÚ.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar