Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Brussel, 1 juli 2010

Octrooien: Commissie stelt vertaalregelingen voor toekomstig EU-octrooi voor

Vandaag werd een voorstel inzake vertaalregelingen voor een toekomstig EU-octrooi, het laatste stukje van de puzzel dat nodig is om een uniform EU‑octrooi te kunnen verwezenlijken, door de Europese Commissie voorgesteld. Tegenwoordig is het verkrijgen van een octrooi in Europa tien keer duurder dan in de Verenigde Staten. Deze situatie vormt een belangrijke rem op onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing, en ondermijnt het Europees concurrentievermogen. Dit is de reden waarom Europa ervoor moet zorgen dat innovatoren hun uitvindingen tegen betaalbare kosten kunnen beschermen met één enkel octrooi dat het hele grondgebied van de EU bestrijkt, dat slechts minimale vertaalkosten met zich meebrengt en dat niet meer op nationaal niveau dient te worden bekrachtigd zoals momenteel het geval is. Het nieuwe voorstel bouwt voort op het succesvolle drietalensysteem van het Europees Octrooibureau (EOB). Indien het voorstel wordt aangenomen, zou dit een drastische vermindering van de huidige vertaalkosten betekenen.

De heer Michel Barnier, commissaris van Interne markt en diensten, zei hierover: "Om op de wereldmarkt te kunnen concurreren, moet Europa vernieuwing aanmoedigen. Dit is momenteel niet het geval aangezien het veel te duur en te ingewikkeld is om een octrooi te verkrijgen. Een EU-octrooi dat in alle EU-landen dezelfde geldigheid heeft, is van cruciaal belang voor het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en het sturen van toekomstige groei. Het huidige voorstel, dat het laatste element uitmaakt van het hervormingspakket voor octrooien, is goed nieuws voor innovatoren in heel Europa, vooral voor de kleine ondernemingen. Ik hoop van harte dat de lidstaten snel zullen handelen om ervoor te zorgen dat het EU-octrooi werkelijkheid wordt. Ik ben bereid om nauw samen te werken met alle betrokken partijen om een definitief akkoord te bereiken."

Huidige situatie voor octrooien in Europa

Het huidige Europese octrooistelsel is bijzonder ingewikkeld en duur, vooral op het vlak van vertaalvereisten. Het EOB, een intergouvernementeel orgaan dat 37 landen (27 EU-lidstaten + 10 andere Europese landen) omvat, onderzoekt octrooiaanvragen en is verantwoordelijk voor het verlenen van een Europees octrooi indien de toepasselijke voorwaarden zijn vervuld. Opdat het octrooi echter uitwerking zou hebben in een lidstaat, moet de uitvinder vervolgens nog bekrachtiging op nationaal niveau aanvragen. Dit brengt vertalings- en administratieve kosten met zich mee.

Gezien het kostenplaatje patenteren het merendeel van de uitvinders hun uitvindingen dan ook in een zeer beperkt aantal lidstaten. Bijvoorbeeld: een Europees octrooi dat in 13 landen werd bekrachtigd, kost niet minder dan 20 000 EUR, waarvan 14 000 EUR voor de vertalingen alleen al. Dit maakt dat een Europees octrooi tien keer duurder is dan een Amerikaans octrooi, dat ongeveer 1 850 EUR kost.

Onderhandelingen over het EU-octrooi

In augustus 2000 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening betreffende een Gemeenschapsoctrooi ingediend (ingevolge het Lissabonverdrag wordt het tegenwoordig een EU-octrooi genoemd). In december 2009 hebben de lidstaten met eenparigheid van stemmen conclusies over een verbetering van het octrooistelsel in Europa aangenomen (zie IP/09/1880). Het overeengekomen pakket omvatte de belangrijkste elementen die vereist zijn om een uniform EU-octrooi te kunnen realiseren en een nieuw octrooigerecht in de EU op te richten, maar bevatte geen vertaalregelingen. Wat het nieuwe octrooigerecht betreft, wordt in de loop van dit jaar een advies van het Europese Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid van de ontwerpovereenkomst met de EU-verdragen verwacht. Het huidige voorstel vervolledigt het noodzakelijke pakket door de vertaalregelingen voor EU-octrooien vast te leggen.

Vertaalregelingen voor EU-octrooien

Volgens het huidige voorstel voor een verordening van de Raad zouden de kosten voor een EU-octrooi dat de 27 lidstaten beslaat, minder dan 6 200 EUR bedragen, waarvan slechts 10% voor vertalingen zou zijn bestemd.

Het voorstel van de Commissie bouwt voort op het bestaande taalstelsel van het EOB. De Commissie stelt voor dat EU-octrooien in één van de officiële talen van het EOB (Engels, Frans of Duits) worden onderzocht en verleend. Het verleende octrooi zal in deze taal worden gepubliceerd, die tevens de authentieke (zijnde juridisch bindende) tekst zal uitmaken. De publicatie zal vertalingen van de conclusies in de twee andere officiële EOB-talen bevatten. De conclusies zijn het onderdeel van het octrooi dat de omvang van de bescherming van de uitvinding bepaalt.

Van de octrooihouder worden er geen verdere vertalingen in andere talen vereist, behalve in het geval van een rechtsgeschil betreffende het EU-octrooi. In dit geval kan er van de octrooihouder worden geëist dat hij of zij op zijn of haar kosten verdere vertalingen verschaft. Zo moet de octrooihouder desgevallend een kopie van het octrooi in de taal van de veronderstelde inbreukmaker verschaffen, of in de taal van de gerechtelijke procedure indien deze van de taal van het octrooi verschilt.

Het voorstel van de Commissie bevat ook begeleidende maatregelen die moeten worden overeengekomen om het octrooistelsel meer toegankelijk voor innovatoren te maken. Ten eerste moeten in alle officiële EU-talen machinevertalingen van hoge kwaliteit van EU-octrooien ter beschikking worden gesteld. Europese uitvinders zullen bijgevolg een betere toegang genieten tot technische informatie over octrooien in hun moedertaal. Ook zullen uitvinders de mogelijkheid hebben aanvragen in hun eigen taal in te dienen indien zij afkomstig zijn van EU-landen die een andere taal dan Engels, Frans of Duits als officiële taal hebben, om hun toegang tot het EU-octrooi te vergemakkelijken. De kosten van de vertaling in de proceduretaal van het EOB (Engels, Frans of Duits, door de aanvrager te kiezen wanneer hij of zij de aanvraag indient) zullen voor vergoeding in aanmerking komen.

Achtergrond

In december 2009 hebben de lidstaten een politiek akkoord bereikt door de aanneming van conclusies van de Raad alsook een algemene oriëntatie inzake een verordening betreffende een EU-octrooi (zie IP/10/1880). Deze overeenkomst bestrijkt de hoofdkenmerken van zowel een nieuw Europees octrooigerecht als het toekomstig EU-octrooi, maar bevat geen vertaalregelingen. De lidstaten zijn evenwel overeengekomen dat de vertalingen voor het EU-octrooi het voorwerp van een aparte verordening zouden vormen. Bijgevolg heeft de Commissie dit voorstel betreffende de vertaalregelingen voor het EU-octrooi ingediend.

Voor meer informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar