Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Briselē, 2010. gada 1. jūlijā

Patenti — Komisija nāk klajā ar gaidāmā ES patenta tulkošanas kārtību

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par gaidāmā ES patenta tulkošanas kārtību. Šis priekšlikums ir pēdējais trūkstošais elements, lai vienotais ES patents kļūtu par īstenību. Pašlaik patenta izņemšana Eiropā izmaksā desmit reižu vairāk nekā ASV. Šāds stāvoklis ir liels kavēklis pētniecībai, izstrādei un inovācijai, turklāt apdraud Eiropas konkurētspēju. Tālab Eiropai ir jārīkojas, lai izgudrotāji bez pārmērīgi lielām izmaksām varētu aizsargāt savus izgudrojumus, proti, izņemt vienoto patentu, kurš aptver visu ES teritoriju, kura tulkošanas izmaksas ir minimālas un kurš nav jāapstiprina valsts patentu iestādē, kā bija jādara līdz šim. Jaunais priekšlikums balstās uz Eiropas Patentu iestādē (EPO) sekmīgi izmantoto trīs valodu sistēmu un, ja to pieņems, krasi samazinās tulkošanas izmaksas.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Lai Eiropa varētu sekmīgi konkurēt pasaulē, mums ir jāveicina inovācijas. Tomēr pašlaik ir gluži otrādi — izņemt patentu ir ļoti dārgi un ļoti sarežģīti. ES patentam, kas ir spēkā visās ES valstīs, būtu izšķirīga nozīme, lai stimulētu pētniecību un izstrādi, kā arī izaugsmi nākotnē. Šodien iesniegtais priekšlikums — pēdējais patentu sistēmas reformas elements — ir priecīga ziņa izgudrotājiem visā Eiropā, tostarp mazajiem uzņēmumiem. Es ceru, ka dalībvalstis bez kavēšanas rīkosies, lai ES patents kļūtu par īstenību. Esmu apņēmies cieši sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, lai panāktu galīgo vienošanos.

Pašreizējā patentu sistēma Eiropā

Pašreizējā patentu sistēma Eiropā ir ļoti dārga un sarežģīta, un jo īpaši tas sakāms par tulkošanas prasībām. Eiropas Patentu iestāde (EPO) — starpvaldību struktūra, kurā darbojas 37 valstis (27 ES dalībvalstis un 10 citas Eiropas valstis) — veic patentu pieteikumu ekspertīzi un, ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, piešķir Eiropas patentu. Tomēr, lai piešķirtais patents būtu spēkā dalībvalstī, izgudrotājam ir jāvēršas savas valsts patentu iestādēs, lai šo patentu apstiprinātu. Tas rada tulkošanas un administratīvas izmaksas.

Tā kā šīs izmaksas ir lielas, vairums izgudrotāju savu izgudrojumu patentē tikai nedaudzās dalībvalstīs. Piemēram, Eiropas patenta apstiprināšana 13 valstīs izmaksā pat 20 000 eiro, no kuriem teju 14 000 eiro ir tulkošanas izmaksas. Tas nozīmē, ka izņemt Eiropas patentu ir 10 reižu dārgāk nekā ASV patentu, kas izmaksā aptuveni 1850 eiro.

Sarunas par ES patentu

Komisija jau 2000. gada augustā nāca klajā ar priekšlikumu regulai par Kopienas patentu (saskaņā ar Lisabonas līgumu tas tagad dēvējams par ES patentu). 2009. gada decembrī dalībvalstis vienprātīgi pieņēma secinājumus par uzlabotu patentu sistēmu Eiropā (sk. IP/09/1880). Saskaņotais dokumentu kopums aptver galvenos elementus, lai ieviestu vienotu ES patentu un izveidotu jaunu patentu tiesu ES, taču tajos nav aplūkota tulkošanas kārtība. Runājot par jauno patentu tiesu, gaidāms, ka vēl šogad Eiropas Tiesa sniegs atzinumu par nolīguma projekta saderību ar ES līgumiem. Šodien iesniegtajā priekšlikumā ir aplūkots trūkstošais elements — ES patentu tulkošanas kārtība.

ES patentu tulkošanas kārtība

Ja īstenosies šodien iesniegtais priekšlikums Padomes regulai, tad iegūt ES patentu, kas aptver 27 dalībvalstis, būs krietni lētāk — tas izmaksās mazāk par 6200 eiro, turklāt tikai 10 % veidos tulkošanas izmaksas.

Komisijas priekšlikums balstās uz EPO izmantoto sistēmu. Komisija ierosina, ka ES patentu ekspertīze un piešķiršana notiks vienā no EPO oficiālajām valodām — angļu, franču vai vācu valodā. Šajā valodā publicētais patents tiks uzskatīts par autentisku (t.i., juridisku saistošu) tekstu. Publikācija ietvers arī pretenziju tulkojumu divās citās EPO oficiālajās valodās. Pretenzija ir tā patenta daļa, kurā definēts izgudrojuma aizsardzības apjoms.

Patenta īpašniekam citās valodās vairs nekas nebūs jātulko, izņemot gadījumus, kad rodas juridisks strīds par ES patentu. Tādā gadījumā patenta īpašniekam būs jānodrošina tulkojumi uz sava rēķina. Piemēram, no īpašnieka var prasīt iesniegt patenta tulkojumu iespējamā pārkāpēja valodā vai tiesvedības valodā, ja patenta valoda ir cita.

Komisijas priekšlikumā ir izklāstīti arī papildpasākumi, par kuriem jāvienojas, lai padarītu patentu sistēmu pieejamāku izgudrotājiem. Pirmkārt, jānodrošina ES patentu kvalitatīva mašīntulkošana visās ES oficiālajās valodās. Tādējādi izgudrotājiem Eiropā būs vieglāk pieejama tehniskā informācija par patentiem dzimtajā valodā. Turklāt, lai pieteikšanos ES patentam atvieglotu pieteicējiem no tām ES valstīm, kuru oficiālā valoda nav ne angļu, ne franču, ne vācu valoda, izgudrotāji varēs iesniegt pieteikumus savā valodā. Par izmaksām, kas radušās, tulkojot pieteikumu EPO darba valodā (angļu, franču vai vācu valodā, ko pieteicējs izvēlēsies, pieteikumu iesniedzot), varēs saņemt kompensāciju.

Vispārīga informācija

Dalībvalstis 2009. gada decembrī panāca politisku vienošanos, pieņemdamas Padomes secinājumus un vispārējo pieeju attiecībā uz regulu par ES patentu (sk. IP/10/1880). Vienošanās aptver tādus būtiskus jautājumus kā jaunā ES patentu tiesa un gaidāmais ES patents, taču neaptver tulkošanas kārtību. Tomēr dalībvalstis vienojās, ka ES patentu tulkošanai jāvelta atsevišķa regula. Tāpēc Komisija ir iesniegusi priekšlikumu par ES patentu tulkošanas kārtību.

Sīkākas ziņas ir pieejamas:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar