Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

2010 m. liepos 1 d., Briuselis

Patentai. Europos Komisija siūlo būsimo ES patento vertimo reikalavimus

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl būsimo ES patento vertimo reikalavimų, kurį priėmus bus užbaigti visi veiksmai, reikalingi, kad bendras ES patentas taptų tikrove. Dabar Europos patentas kainuoja dešimt kartų daugiau nei Jungtinių Amerikos Valstijų patentas. Ši padėtis neskatina vykdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, trukdo kurti inovacijas ir kenkia Europos konkurencingumui. Todėl Europai būtina imtis veiksmų, kad inovacijų kūrėjai galėtų prieinama kaina apsaugoti savo išradimus bendru visoje ES teritorijoje galiojančiu patentu, kurio vertimo išlaidos būtų labai nedidelės ir kurio nereikėtų tvirtinti nacionaliniu lygmeniu, kaip kad reikalaujama dabar. Naujasis pasiūlymas grindžiamas Europos patentų biure (EPB) sėkmingai veikiančia trijų kalbų sistema; jį priėmus, patentų vertimo išlaidos iš esmės sumažėtų.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Kad Europa visame pasaulyje būtų konkurencinga, turime skatinti kurti inovacijas. Deja, šiandien to nedaroma, nes patentas kainuoja labai daug, o jį gauti sudėtinga. Kad galėtume paskatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, o kartu ir ekonomikos augimą, būtina patvirtinti visose ES šalyse vienodai galiojantį ES patentą. Šiandien pateiktas pasiūlymas – paskutinė patentų reformos paketo dalis – gera žinia visos Europos inovacijų kūrėjams, ypač smulkaus verslo atstovams. Tikiuosi, kad valstybės narės nedelsdamos imsis reikiamų veiksmų, kad ES patentas taptų tikrove. Esu pasirengęs glaudžiai dirbti su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kad pasiektume galutinį susitarimą.“

Dabartinė Europos patentų padėtis

Dabartinė Europos patentų sistema yra labai brangi ir sudėtinga, visų pirma dėl vertimo reikalavimų. 37 šalis (27 ES šalis ir 10 kitų Europos šalių) siejanti tarpvyriausybinė institucija – EPB – nagrinėja patento paraiškas ir, jei įvykdomos atitinkamos sąlygos, išduoda Europos patentą. Tačiau, kad išduotas patentas galiotų valstybėje narėje, išradėjas turi nacionaliniu lygmeniu kreiptis dėl patento patvirtinimo. Dėl to patiriama su vertimu susijusių ir administracinių išlaidų.

Kadangi išlaidos didelės, daugelis išradėjų savo išradimus patentuoja tik keliose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Europos patento patvirtinimas 13-oje šalių kainuoja 20 000 EUR, iš kurių beveik 14 000 EUR sudaro vien su vertimu susijusios išlaidos. Tai viena iš priežasčių, kodėl Europos patentas daugiau nei 10 kartų brangesnis už Amerikos patentą – pastarasis kainuoja apie 1 850 EUR.

Derybos dėl ES patento

2000 m. rugpjūtį Komisija pasiūlė Bendrijos patento (dabar pagal Lisabonos sutartį vadinamo ES patentu) reglamentą. 2009 m. gruodį valstybės narės vienbalsiai priėmė išvadas dėl sustiprintos Europos patentų sistemos (žr. IP/09/1880). Į priimtą teisės aktų paketą įtraukti visi svarbiausi su bendru ES patentu ir nauju ES patentų teismu susiję aspektai, tačiau tame pakete nenumatyta patentų vertimo reikalavimų. Dar šiemet bus pateikta Europos Teisingumo Teismo nuomonė dėl susitarimo projekto atitikties ES sutartims ir dėl naujo patentų teismo. Šiandien teikiamas pasiūlymas, kuriuo nustatomi ES patento vertimo reikalavimai, yra paskutinė būtino teisės aktų paketo dalis.

ES patento vertimo reikalavimai

Dabartiniame Tarybos reglamento pasiūlyme numatoma, kad ES patento įforminimo 27 valstybėse narėse išlaidos sudarytų mažiau nei 6 200 EUR, iš kurių tik 10 % – su vertimu susijusios išlaidos.

Komisijos pasiūlymas grindžiamas dabartine EPB kalbų vartojimo tvarka. Komisija siūlo, kad ES patento paraiškos būtų nagrinėjamos ir ES patentas išduodamas viena iš oficialiųjų EPB kalbų – anglų, prancūzų arba vokiečių. Išduotas patentas būtų skelbiamas viena iš šių kalbų, ir tik ta kalba parašytas tekstas būtų autentiškas (t. y. teisiškai įpareigotų). Skelbiant patentą skelbiami ir patento apibrėžčių vertimai į kitas dvi oficialiąsias EPB kalbas. Patento apibrėžtis – dalis, kurioje nurodomas išradimo apsaugos mastas.

Iš patento savininko nebūtų reikalaujama jokių kitų vertimų, nebent jeigu kiltų su ES patentu susijęs teisinis ginčas. Tokiais atvejais iš patento savininko gali būti pareikalauta reikiamus vertimus pateikti savo sąskaita. Pavyzdžiui, patento savininko gali būti paprašyta pateikti patento kopiją tariamo pažeidėjo šalies kalba arba teismo proceso kalba, jei ji skiriasi nuo tos, kuria išduotas patentas.

Be to, Komisijos pasiūlyme pateikiama papildomų priemonių, dėl kurių turi būti susitarta, kad patentų sistema inovacijų kūrėjams būtų lengviau prieinama. Pirmiausia turėtų būti sudaryta galimybė parengti kokybiškus mašininius ES patento vertimus į visas oficialiąsias ES kalbas. Taip Europoje visiems išradėjams būtų sudarytos geresnės sąlygos gimtąja kalba gauti techninę su patentais susijusią informaciją. Be to, kad ES šalių, kurių oficialiosios kalbos nėra anglų, prancūzų ar vokiečių, pareiškėjams būtų lengviau gauti ES patentą, išradėjai turės galimybę teikti paraiškas savo kalba. Vertimo į EPB darbo kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių – pareiškėjas pasirinks teikdamas paraišką) išlaidos galės būti kompensuojamos.

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodį valstybės narės pasiekė politinį susitarimą, priimdamos Tarybos išvadas ir pritardamos bendram požiūriui dėl ES patento reglamento (žr. IP/10/1880). Susitarta dėl pagrindinių su nauju Europos patentų teismu ir būsimu ES patentu susijusių aspektų, bet nenumatyta patento vertimo reikalavimų. Nepaisydamos to, valstybės narės susitarė, kad ES patento vertimo klausimas turėtų būti įtrauktas į atskirą reglamentą. Todėl Komisija pateikė šį pasiūlymą dėl ES patento vertimo reikalavimų.

Daugiau informacijos pateikiama

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar