Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Brüssel, 1. juuli 2010

Patendisüsteem: komisjon teeb ettepaneku ELi patendi tõlkimise korraldamise kohta

Täna esitas Euroopa Komisjon ettepaneku ELi patendi tõlkimise korraldamise kohta, mis on viimane vajalik etapp selleks, et ELi ühtne patent saaks tegelikkuseks. Praegu on patendi saamine Euroopas kümme korda kallim kui Ameerika Ühendriikides. Selline olukord pärsib teadusuuringuid, arendustegevust ja innovatsiooni ning vähendab Euroopa konkurentsivõimet. Seetõttu peaks Euroopa tegutsema nii, et innovaatorid saaksid mõistliku hinna eest kaitsta oma leiutisi ühtse patendiga, mis kehtib kogu ELi territooriumil, mille tõlkekulud on minimaalsed ja mida ei ole vaja nii nagu praegu riiklikul tasandil kinnitada. Uus ettepanek on üles ehitatud Euroopa Patendiameti (EPO) edukale kolme keele süsteemile ja selle vastuvõtmine aitaks praeguseid tõlkekulusid oluliselt vähendada.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Et Euroopa oleks üleilmselt konkurentsivõimeline, on vaja edendada innovatsiooni. Praegu ei ole me veel vastaval tasemel – patendi vormistamine on liiga kulukas ja keeruline. Kõikides ELi liikmesriikides kehtiv ELi patent oleks otsustavaks hoovaks teadusuuringute ja arendustegevuse edendamisel ja aitaks kaasa tulevasele majanduskasvule. Tänane ettepanek on patendireformi paketi viimane etapp ja see peaks olema hea uudis kogu Euroopa innovaatoritele, eelkõige just väikeettevõtluses. Loodan, et liikmesriikide kiire tegevus aitab kaasa ELi patendi tegelikkuseks saamisel. Lõpliku kokkuleppe saavutamiseks olen võtnud oma kohuseks teha kõigi osapooltega tihedat koostööd.

Euroopa patendisüsteemi praegune olukord

Euroopa praegune patendisüsteem on eelkõige tõlkekorralduse osas väga kulukas ja keeruline. Euroopa Patendiamet on 37 riiki (EL 27 ja 10 muud Euroopa riiki) hõlmav valitsustevaheline asutus, mis tegeleb patenditaotlustega ja vastutab Euroopa patendi väljaandmise eest, kui nõutud tingimused on täidetud. Kuid selleks, et välja antud patent kehtiks ka liikmesriikides, peab leiutaja taotlema kinnitamist riiklikul tasandil. Sellega kaasnevad tõlke- ja halduskulud.

Kulutuste tõttu patenteerib enamik leiutajaid oma leiutise üksnes vähestes liikmesriikides. Euroopa patendi kinnitamine näiteks 13 riigis maksab ligikaudu 20 000 eurot, millest ligi 14 000 eurot läheb tõlkekuludeks. Seetõttu on Euroopa patent üle kümne korra kallim kui Ameerika Ühendriikide patent, mille maksumus on umbes 1850 eurot.

Läbirääkimised ELi patendi üle

Komisjon tegi 2000. aasta augustis ettepaneku ühenduse patendi määruse kohta (Lissaboni lepingu tõttu viidatakse sellele praegu kui ELi patendile. 2009. aasta detsembris võtsid liikmesriigid ühehäälselt vastu järeldused tugevdatud patendisüsteemi kohta Euroopas (vt IP/09/1880). Paketis leiti, et tuleb tegeleda ELi ühtse patendiga seotud võtmeküsimustega ja luua ELis uus patendikohus, kuid jäeti kõrvale tõlkimise korraldamine. Selle kohta, kas uut patendikohust käsitleva lepingu eelnõu on vastavuses ELi asutamislepingutega, peaks Euroopa Kohus andma oma hinnangu aasta lõpupoole. Tänane ettepanek on vajalikule paketile oluliseks täienduseks, kuna selles on sätestatud ELi patentide tõlkimise korraldamine.

ELi patentide tõlkimise korraldamine

Täna esitatud nõukogu määruse ettepanekuga on ette nähtud, et 27 liikmesriiki hõlmava ELi patendi menetluskulud peaksid jääma alla 6200 euro, millest tõlkekulud moodustavad üksnes 10%.

Komisjon ettepanek põhineb Euroopa Patendiameti praegusel keelekorraldusel. Komisjon pakub välja, et ELi patente tuleks menetleda ja välja anda Euroopa Patendiameti ühes ametlikus keeles, milleks on inglise, prantsuse või saksa keel. Väljaantud patent avaldatakse selles keeles, milles on algtekst, st õiguslikult siduvas keeles. Avaldamisele kuuluvad ka patendinõudluse tõlked kahes teises Euroopa Patendiameti ametlikus keeles. Patendinõudlus on patendi üks osa, milles määratakse kindlaks leiutise kaitse ulatus.

Rohkem tõlkeid muudesse keeltesse patendiomanikult ei nõuta, välja arvatud ELi patenti käsitlevate õigusvaidluste korral. Sellisel juhul võidakse nõuda, et patendiomanik esitab täiendavad tõlked omal kulul. Näiteks võidakse patendiomanikult nõuda patendi koopia esitamist patenti väidetavalt rikkuva poole keeles või kohtumenetluse keeles, kui see on patendi keelest erinev.

Komisjoni ettepanekus on sätestatud ka heakskiitmist vajavad kaasnevad meetmed, mis aitavad leiutajatel patendisüsteemile paremini ligi pääseda. Esiteks tuleks teha kättesaadavaks ELi patentide kõrgetasemeline masintõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse. Selle kaudu saaksid Euroopa leiutajad oma riigi keeles parema juurdepääsu patente käsitlevale tehnilisele teabele. Et nendest ELi riikidest pärit taotlejatel, kelle ametlik keel on mõni muu keel kui inglise, prantsuse või saksa keel, oleks ELi patentidele lihtsam juurdepääs, peaks leiutajatel olema võimalus täita taotlus oma riigi keeles. Euroopa Patendiameti menetluskeelde tõlkimise kulud (taotleja peab taotluse esitamisel valima kas inglise, prantsuse või saksa keele) kuuluvad tagasimaksmisele.

Taustteave

Liikmesriigid jõudsid poliitilisele kokkuleppele detsembris 2009, kui võeti vastu nõukogu järeldused ja üldine seisukoht ELi patendimääruse kohta (vt IP/10/1880). See kokkulepe hõlmab nii Euroopa uue patendikohtu kui ka tulevase ELi patendi peamisi üksikasju, kuid sellest jäi välja tõlkekorraldus. Liikmesriigid leppisid siiski kokku, et ELi patendi tõlkimine peab olema korraldatud eraldi määrusega. Seetõttu esitas komisjon ettepaneku ELi patendi tõlkimise korraldamise kohta.

Täiendav teave on kättesaadav veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar