Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Bruxelles, den 1. juli 2010

Patenter: Kommissionen foreslår oversættelses­ordning for fremtidigt EU-patent

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt et forslag om en oversættelsesordning, der er det sidste element, der mangler, for at et fremtidigt fælles EU-patent kan blive en realitet. At opnå patent i Europa er i dag ti gange dyrere end i USA. Denne omstændighed lægger en dæmper på forskning, udvikling og innovation og underminerer Europas konkurrence­evne. Derfor er Europa nødt til at skride til handling, så innovatører kan beskytte deres opfindelser ved hjælp af et fælles EU-dækkende patent med mindst mulige oversættelsesomkostninger, og uden at det er nødvendigt at validere patenter på nationalt plan, sådan som det nu er tilfældet. Det nye forslag er baseret på den nuværende velfungerende tresprogsordning, der anvendes af Den Europæiske Patentmyndighed (EPM), og hvis forslaget bliver vedtaget, vil det nedbringe oversættelsesomkostningerne væsentligt.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Hvis Europa skal klare sig i konkurrencen på verdensplan, er vi nødt til at stimulere innovation. Det er ikke tilfældet i dag, hvor det er alt for dyrt og kompliceret at opnå patent. Et EU-patent, der har samme gyldighed i alle EU-lande, er en forudsætning for at stimulere forskning og udvikling, og det vil være en vigtig drivkraft for vækst i fremtiden. Det forslag, Kommissionen præsenterer i dag – det sidste element i patentreformpakken – er gode nyheder for innovative virksomheder i hele Europa, især små og mellemstore virksomheder. Jeg håber nu, at medlemsstaterne vil handle hurtigt for at sikre, at EU-patentet bliver en realitet. Jeg vil arbejde tæt sammen med alle parter for at nå frem til en endelig aftale."

De nuværende vilkår for patentering i Europa

Det nuværende europæiske patentsystem is meget dyrt og komplekst, især hvad angår oversættelseskravene. Den Europæiske Patentmyndighed (EPM) – et mellemstatsligt organ, der omfatter 37 lande (EU 27 + 10 andre europæiske lande) – behandler patentansøgninger og er ansvarligt for at udstede et europæisk patent, hvis betingelserne er opfyldt. Men for at det udstedte patent kan få virkning i en medlemsstat, skal patentansøgeren anmode om validering af patentet på nationalt plan. Dette medfører oversættelses- og administrationsomkostninger.

På grund af omkostningerne tager de fleste kun patent på deres opfindelse i et meget begrænset antal medlemsstater. Et europæisk patent, der valideres i f.eks. 13 lande, koster ikke mindre end 20 000 EUR, hvoraf næsten 14 000 EUR går til oversættelse. Dermed er et europæisk patent over 10 gange dyrere end et amerikansk patent, der koster omkring 1850 EUR.

Forhandlingerne om EU-patentet

Kommissionen fremsatte et forordningsforslag om et EU-patent i august 2000 (nu kendt som EU-patentet i henhold til Lissabontraktaten). I december 2009 vedtog medlemsstaterne enstemmigt konklusioner om et forbedret patentsystem i Europa (se IP/09/1880). Den vedtagne pakke omfattede de centrale elementer, der skal til for at skabe et fælles EU-patent og oprette en ny patentdomstol i EU, men ikke betingelserne omkring oversættelse. Med hensyn til den nye patentdomstol forventes der senere på året en udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol om aftaleudkastets forenelighed med EU's traktater. Det forslag vedrørende oversættelsesordningen for EU-patenter, der præsenteres i dag, er sidste element i pakken.

Oversættelsesordningen for EU-patenter

Ifølge det aktuelle forordningsforslag vil de administrative udgifter til et EU-patent, der omfatter 27 medlemsstater, blive mindre end 6200 EUR, hvoraf kun 10 % går til oversættelse.

Kommissionens forslag er baseret på Den Europæiske Patentmyndigheds (EPM) eksisterende sprogordning. Kommissionen foreslår, at EU-patenter behandles og udstedes på et af EPM's officielle sprog, dvs. engelsk, fransk eller tysk. Det udstedte patent vil blive offentliggjort på dette sprog, og denne udgave udgør den retligt bindende tekst. Offentliggørelsen vil omfatte oversættelse af patentkravene til de to andre officielle EPM-sprog. Patentkravene er den del af patentet, der fastlægger patentbeskyttelsens omfang.

Der stilles ikke krav om yderligere oversættelse til andre sprog, medmindre der opstår en retlig tvist om EU-patentet. I så fald kan patenthaveren være nødt til selv at betale for oversættelse til andre sprog. For eksempel kan patenthaveren være nødt til at fremskaffe en oversættelse af patentet på den påståede patentkrænkers sprog eller på det sprog, som retssagen føres på, hvis dette er et andet end det sprog, patentet er udstedt på.

Kommissionens forslag indeholder også ledsageforanstaltninger, der skal gøre patentsystemet lettere tilgængeligt for innovatører. For det første bør der stilles højkvalitetsmaskinoversættelser af EU-patenter til samtlige officielle EU-sprog til rådighed. Opfindere i Europa vil dermed få nemmere adgang til tekniske oplysninger om patenter på deres eget sprog. For at gøre det nemmere for innovatører fra lande i EU, hvis officielle sprog omfatter andre sprog end engelsk, fransk og tysk, at søge om EU-patenter, vil man få mulighed for at indsende ansøgninger på ens eget sprog. Udgifterne til oversættelse til et af EPM's sprog (ansøgeren skal i forbindelse med indgivelse af ansøgningen vælge mellem engelsk, fransk og tysk) vil kunne godtgøres.

Baggrund

Medlemsstaterne nåede til politisk enighed i december 2009 med vedtagelsen af Rådets konklusioner og en generel fremgangsmåde vedrørende en forordning om et EU-patent (se IP/10/1880). Aftalen omfatter de vigtigste aspekter vedrørende en ny patentdomstol i Europa og det fremtidige EU-patent, men ikke forholdene omkring oversættelse. Medlemsstaterne blev dog enige om, at oversættelsesordningen for EU-patentet skulle være genstand for en særskilt forordning. Derfor har Kommissionen nu fremsat et forordningsforslag om oversættelsesordningen for EU-patentet.

Yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar