Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

V Bruselu dne 1. července 2010

Patenty: Komise navrhuje ujednání týkající se překladu pro budoucí patent EU

Evropská komise dnes předložila návrh na ujednání o překladu týkající se budoucího patentu EU. Jedná se o poslední krok k tomu, aby se jednotný patent EU stal realitou. Získání patentu v Evropě je v současnosti desetkrát dražší než v USA. Tato situace je na překážku výzkumu, vývoji i inovacím a rovněž snižuje konkurenceschopnost Evropy. Z toho důvodu potřebuje Evropa přijmout takové řešení, aby zlepšovatelé mohli chránit své vynálezy za přijatelných nákladů jediným patentem vztahujícím se na celé území EU a s minimálními náklady na překlad, a nemuseli si platnost patentu nechat potvrzovat na národní úrovni, jak je tomu dosud. Nový návrh vychází z úspěšného systému používání tří jazyků, který funguje v Evropském patentovém úřadě (EPO), a jeho přijetí by velmi výrazně snížilo stávající náklady na překlad.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Aby byla Evropa konkurenceschopná v celosvětovém měřítku, potřebujeme podpořit inovace. Zatím tomu tak není, protože získání patentu je příliš drahé a komplikované. Patent EU platný stejně ve všech zemích EU je pro podporu výzkumu a vývoje rozhodující a bude motorem budoucího růstu. Dnešní návrh – poslední prvek souboru patentových reforem – je dobrou zprávou pro zlepšovatele v celé Evropě, a zejména pro malé podniky. Věřím, že členské státy urychleně zajistí, aby se patent EU stal realitou. A jsem připraven na dosažení konečné dohody se všemi stranami úzce spolupracovat.“

Současná situace v oblasti patentů v Evropě

Současný evropský patentový systém je velmi drahý a složitý, zejména pokud jde o požadavky na překlad. Žádost o patent posuzuje úřad EPO, což je mezivládní orgán, jehož členy je 37 zemí, z toho 27 členských států EU a 10 dalších evropských zemí. Tento úřad odpovídá za udělení evropského patentu, jestliže jsou splněny příslušné podmínky. Aby však patent platil v určitém členském státě, musí poté vynálezce požádat o potvrzení platnosti na národní úrovni. S tím jsou spojeny náklady na překlad a administrativní výdaje.

Vzhledem k vysokým nákladům patentuje většina vynálezců své vynálezy jen v několika málo členských státech. Potvrzení platnosti patentu ve 13 zemích např. stojí až 20 000 EUR, z čehož připadá téměř 14 000 EUR na překlady. To způsobuje, že je evropský patent více než desetkrát dražší než americký, který stojí přibližně 1 850 EUR.

Jednání o patentu EU

V srpnu 2000 navrhla Komise nařízení o patentu Společenství (podle Lisabonské smlouvy se na něj nyní odkazuje jako na patent EU). V prosinci 2009 členské státy jednomyslně schválily závěry o zlepšení patentového systému v Evropě (viz IP/09/1880). Schválený soubor opatření zahrnoval klíčové prvky nutné pro zavedení jednotného patentu EU a zřízení nového patentového soudu v EU, ale neobsahoval ujednání ohledně překladů. Pokud jde o nový patentový soud, stanovisko Soudního dvora Evropské unie týkající se slučitelnosti návrhu dohody se Smlouvami EU se očekává v letošním roce. Dnešní návrh uzavírá potřebný soubor opatření k patentům EU o ujednání ohledně překladů.

Ujednání o překladu u patentů EU

Podle dnešního návrhu nařízení Rady by činily poplatky za zpracování patentu EU platného ve 27 členských státech méně než 6 200 EUR a pouze 10 % této částky by připadlo na překlady.

Návrh Komise vychází se stávajícího jazykového systému úřadu EPO. Komise navrhuje, aby byly patenty EU posuzovány a udělovány v jednom z úředních jazyků úřadu EPO, tedy v angličtině, francouzštině nebo němčině. Udělený patent bude zveřejněn v daném jazyce a jeho znění bude právně závazné. Zveřejněny budou i překlady žádostí do ostatních dvou úředních jazyků EPO. Žádosti představují tu část patentu, kde je definován předmět ochrany vynálezu.

Žádné další překlady do jiných jazyků nebudou od majitele patentu vyžadovány, s výjimkou právního sporu týkajícího se patentu EU. V takovém případě může být od majitele patentu vyžádáno, aby na své vlastní náklady pořídil další překlady. Majitel patentu tak bude třeba muset dodat kopii patentu v jazyce osoby, která údajně patent porušila, nebo v jazyce, v němž probíhá soudní řízení, pokud je tento jazyk odlišný od jazyka patentu.

Návrh Komise rovněž obsahuje doprovodná opatření, která je třeba schválit, aby byl patentový systém vynálezcům přístupnější. Zaprvé by měly být k dispozici vysoce kvalitní strojové překlady patentů EU do všech úředních jazyků EU. Vynálezci v Evropě tak budou mít lepší přístup k technickým údajům o patentech ve svém rodném jazyce. Kromě toho budou mít vynálezci možnost podávat žádosti ve svém jazyce, aby se usnadnil přístup k patentu EU i pro žadatele ze zemí EU, kde angličtina, francouzština ani němčina nepatří mezi úřední jazyky. Žadatel bude mít nárok na uhrazení nákladů na překlad do jazyka řízení v úřadu EPO, který si vybere při podávání žádosti.

Souvislosti

Členské státy dosáhly v prosinci 2009 politické dohody přijetím závěrů Rady a obecného přístupu k nařízení o patentu EU (viz IP/10/1880). Tato dohoda se vztahuje na hlavní prvky týkající se nového patentového soudu v Evropě a budoucího patentu EU, ale neobsahuje ujednání o překladu. Členské státy se však dohodly, že překlady týkající se patentu EU budou součástí samostatného nařízení. Komise proto předložila tento návrh týkající se ujednání o překladu u patentu EU.

Více informací najdete na následujících stránkách:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291


Side Bar