Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL SL

IP/10/864

Bruksela, dnia 30 czerwca 2010 r.

Pomoc państwa: Komisja zgadza się na przedłużenie okresu obowiązywania środków wsparcia dla banków w Niderlandach, Słowenii, Grecji i Polsce

W oparciu o unijne przepisy w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska przedłużyła do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodę na ważność programów gwarancji dla banków w Niderlandach i Słowenii. To samo dotyczy środków wsparcia banków wprowadzonych przez Grecję i Polskę. Przedłużone pogramy zobowiązują banki do zapłaty wyższych prowizji za gwarancje państwa. Ma to zachęcić banki do samofinansowania, bez wsparcia ze strony państwa, oraz ograniczyć zakłócenia konkurencji. Zdecydowana większość programów wsparcia dla banków, wprowadzonych w 2008 i 2009 r. w celu zapewnienia stabilności finansowej, wygasa w tym miesiącu. W porozumieniu z ministrami finansów UE przedłużenie programów gwarancji uzależnione jest od wyższych prowizji pobieranych przez państwo, a w przypadku banków, które w dalszym ciągu są mocno uzależnione od tych gwarancji, od oceny rentowności. Na tych warunkach Komisja już wcześniej przedłużyła zgodę na ważność programów gwarancji dla banków w Szwecji, Niemczech, Austrii, na Łotwie, w Irlandii, Hiszpanii i Danii. Programy przedłużono o sześć miesięcy, czyli do końca 2010 r.

Niderlandzki program gwarancji

Komisja zgodziła się na przedłużenie ważności niderlandzkiego programu gwarancji do 31 grudnia 2010 r. Został on pierwotnie zatwierdzony dnia 30 października 2008 r. (zob. IP/08/1610), a następnie zmieniony dnia 7 lipca 2009 r. (zob. MEX/09/0707) i 17 grudnia 2009 r. (zob. MEX/09/1217).

Komisja uważa, że program jest zgodny z jej wskazówkami dotyczącymi pomocy państwa dla banków w czasie kryzysu (zob. IP/08/1945), a także z najnowszymi dostosowaniami reguł dotyczących gwarancji państwowych, zatwierdzonymi przez Radę ECOFIN w konkluzjach z dnia 18 maja 2010 r. dotyczących wycofywania środków wsparcia dla sektora finansowego.

Przedłużony program gwarancji jest dobrze ukierunkowany, proporcjonalny i ograniczony w czasie i zakresie. Przewiduje się w nim także wyższe prowizje za gwarancje państwowe. Ma to zachęcić banki do pozyskiwania refinansowania z rynku bez wsparcia ze strony państwa oraz ograniczać nadmierne zakłócenia konkurencji. Komisja stwierdziła w związku z tym, że przedłużone środki są zgodne z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Słoweński system gwarancji:

Komisja zgodziła się na przedłużenie ważności słoweńskiego programu gwarancji dla instytucji kredytowych do dnia 31 grudnia 2010 r. Został on pierwotnie zatwierdzony dnia 12 grudnia 2008 r. (zob. IP/08/1964), a następnie przedłużony dnia 22 czerwca 2009 r. (zob. MEX/09/0622) i 17 grudnia 2009 r. (zob. MEX/09/1217).

Program wprowadzony przez Słowenię, podobnie jak program niderlandzki, jest dobrze ukierunkowany, proporcjonalny i ograniczony w czasie i zakresie. Również w nim przewidziano wyższe prowizje płatne na rzecz państwa.

Grecki pakiet środków wsparcia dla instytucji kredytowych

Komisja zgodziła się także na przedłużenie ważności greckiego pakietu środków wsparcia dla instytucji kredytowych do dnia 31 grudnia 2010 r. Środki wsparcia obejmują program rekapitalizacji, program gwarancji oraz program pożyczek obligacyjnych. Pierwotnie zostały one zatwierdzone dnia 19 listopada 2008 r. (zob. IP/08/1742), a następnie przedłużone dnia 18 września 2009 r. (zob. MEX/09/0918) i 25 stycznia 2010 r. (zob. MEX/10/0125).

Polski program wsparcia dla instytucji finansowych

Komisja zgodziła się ponadto na przedłużenie ważności polskiego programu wsparcia dla instytucji finansowych do dnia 31 grudnia 2010 r. Przewiduje on dwa rodzaje środków wsparcia: gwarancje Skarbu Państwa na emisję przez banki nowego długu uprzywilejowanego oraz środki w zakresie wsparcia płynności finansowej w postaci obligacji skarbowych w formie pożyczki lub przeznaczonych do sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Został on pierwotnie zatwierdzony dnia 25 września 2009 r. (zob. IP/09/1360), a następnie przedłużony dnia 9 lutego 2010 r. (zob. MEX/10/0209).

Program ten, podobnie jak program grecki, jest dobrze ukierunkowany, proporcjonalny i ograniczony w czasie i zakresie. W przedłużonym programie przewidziano także wyższe prowizje.

Informacje dodatkowe

Zdecydowana większość programów wsparcia dla instytucji finansowych, wprowadzonych w 2008 i 2009 r. w celu zapewnienia stabilności finansowej, wygasa pod koniec czerwca 2010. Na uzasadniony wniosek państw członkowskich ich ważność przedłużono, zwykle o sześć miesięcy.

Komisja już zgodziła się na przedłużenie, również o sześć miesięcy, programów w Szwecji (program gwarancji) (zob. MEX/10/0615), Niemczech (gwarancje, rekapitalizacja i inne środki ), na Węgrzech (program rekapitalizacji) (zob. IP/10/789), w Austrii (program gwarancji i rekapitalizacji), na Łotwie (program gwarancji) (zob. IP/10/839), w Irlandii (program gwarancji), w Hiszpanii (program gwarancji), Danii (program gwarancji w odniesieniu do nowego długu) i na Węgrzech (program na rzecz płynności) (zob. IP/10/854). Pełny wykaz programów gwarancji i rekapitalizacji wygasających w czerwcu można znaleźć w wiosennej aktualizacji tabeli wyników w dziedzinie pomocy państwa oraz w informacji prasowej IP/10/623, opublikowanych w maju.


Side Bar