Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL PL SL

IP/10/864

Brussel, 30 juni 2010

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor verlenging steunregelingen banken in Nederland, Slovenië, Griekenland en Polen

De Europese Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels, toestemming verleend voor de verlenging van een aantal nationale steunregelingen voor banken tot 31 december 2010: de Nederlandse en Sloveense bankgarantieregelingen en de Griekse en Poolse maatregelen ter ondersteuning van banken. In de regelingen die nu worden verlengd, moeten de banken wel hogere premies betalen voor de door de Staat verleende garanties. Dit moet de banken ertoe aanzetten zichzelf zonder staatssteun te financieren en moet de concurrentieverstoring beperken. Het overgrote deel van de steunregelingen voor banken die in 2008 en 2009 waren opgezet om de financiële stabiliteit te verzekeren, loopt deze maand af. In samenspraak met de EU-ministers van Financiën is aan de verlenging van garantieregelingen de voorwaarde gekoppeld dat hogere garantiepremies moeten worden betaald aan de overheid. Ook moeten banken die sterk van dit soort garanties afhankelijk zijn, hun levensvatbaarheid laten doorlichten. Op die voorwaarden heeft de Commissie al toestemming gegeven voor de verlenging van bankgarantieregelingen in Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Letland, Ierland, Spanje en Denemarken. Deze verlengingen gelden voor een periode van zes maanden - tot eind 2010.

Nederlandse garantieregeling

De Commissie heeft ingestemd met een verlenging van de Nederlandse garantieregeling tot 31 december 2010. Deze regeling werd voor het eerst op 30 oktober 2008 goedgekeurd (zie IP/08/1610) en is nadien aangepast op 7 juli 2009 (zie MEX/09/0707) en 17 december 2009 (zie MEX/09/1217).

Deze regeling is volgens de Commissie in lijn met haar richtsnoeren inzake staatssteun voor banken in de huidige crisis (zie IP/08/1945) en de recente aanpassing van de regels voor staatsgaranties, die is goedgekeurd in de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 18 mei 2010 met betrekking tot de afbouw van steun aan de financiële sector.

De thans verlengde garantieregeling is doelgericht, evenredig en beperkt in tijd en omvang. Bovendien moeten voor staatsgaranties hogere premies worden betaald. Dit moet banken ertoe aanzetten zichzelf op de markten te herfinancieren zonder een beroep te doen op staatssteun, en moet buitensporige concurrentievervalsing voorkomen. De Commissie is dan ook tot de slotsom gekomen dat de verlengde maatregelen verenigbaar zijn met artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat steun toestaat met het doel een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen.

Sloveense garantieregeling

De Commissie heeft ingestemd met de verlenging van de Sloveense garantieregeling voor kredietinstellingen tot 31 december 2010. Deze regeling werd voor het eerst op 12 december 2008 goedgekeurd (zie IP/08/1964) en is nadien verlengd op 22 juni 2009 (zie MEX/09/0622) en 17 december 2009 (zie MEX/09/1217).

Net zoals de Nederlandse regeling is de Sloveense regeling doelgericht, evenredig en beperkt in tijd en omvang. Ook hier moeten hogere garantiepremies worden betaald aan de overheid.

Grieks steunpakket voor kredietinstellingen

De Commissie heeft ook ingestemd met de verlenging van het Griekse steunpakket voor kredietinstellingen tot 31 december 2010. Dit pakket omvat een herkapitalisatieregeling, een garantieregeling en een regeling voor obligatieleningen. Het werd voor het eerst op 19 november 2008 goedgekeurd (zie IP/08/1742) en is nadien verlengd op 18 september 2009 (zie MEX/09/0918) en 25 januari 2010 (zie MEX/10/0125).

Poolse steunregeling voor financiële instellingen

Ten slotte heeft de Commissie ingestemd met de verlenging van de Poolse steunregeling voor financiële instellingen tot 31 december 2010. De regeling bestaat uit twee categorieën steunmaatregelen: garanties van de Schatkist voor de uitgifte van nieuwe senior debt door banken en liquiditeitssteun in de vorm van schatkistcertificaten (die worden uitgeleend of worden verkocht met betaling op termijn). De regeling werd op 25 september 2009 voor het eerst goedgekeurd (zie IP/09/1360) en is nadien verlengd op 9 februari 2010 (zie MEX/10/0209).

Net zoals de Griekse regelingen zijn de thans verlengde maatregelen doelgericht, evenredig en beperkt in tijd en omvang. Ook moeten voor de verlengde garantie hogere premies worden betaald.

Achtergrond

Het overgrote deel van de steunregelingen voor financiële instellingen, die in 2008 en 2009 zijn opgezet om de financiële stabiliteit te verzekeren, loopt eind juni 2010 af. Deze regelingen zijn inmiddels al een paar maal verlengd, meestal voor zes maanden, wanneer er van de betrokken lidstaten een gemotiveerd verzoek in die zin kwam.

De Commissie heeft inmiddels ermee ingestemd voor de volgende lidstaten steunregelingen met zes maanden te verlengen: Zweden (garantieregeling) (zie MEX/10/0615); Duitsland (garanties, herkapitalisatie en andere maatregelen); Hongarije (herkapitalisatieregeling) (zie IP/10/789); Oostenrijk (garantie- en herkapitalisatieregeling); Letland (garantieregeling) (zie IP/10/839); Ierland (garantieregeling); Spanje (garantieregeling); Denemarken (garantieregeling voor nieuwe schulden), en Hongarije (liquiditeitsregeling) (zie IP/10/854). Een volledige lijst van de garantie- en herkapitalisatieregelingen die in juni aflopen, is te vinden in de voorjaarseditie van het Scorebord Staatssteun die in mei is gepubliceerd (zie IP/10/623).


Side Bar