Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Bryssel den 30 juni 2010

Tjänstedirektivet: Kommissionen samråder med berörda parter när direktivet genomförs

Vid utgången av december månad 2009 löpte tidsfristen ut för EU-ländernas arbete med att införliva tjänstedirektivet i nationell lagstiftning. Sedan januari i år har alla medlemsländer i EU i samarbete med EU-kommissionen deltagit i en inbördes utvärdering av vissa delar av den nationella lagstiftning som omfattar tjänsteleverantörer. Denna nyskapande arbetsmetod, som går under namnet ”förfarandet för ömsesidig utvärdering”, föreskrivs i direktivet. I samband med förfarandet bjuder kommissionen in berörda parter att framföra sina åsikter om de delar av den nationella lagstiftningen som diskuteras av medlemsstaterna. Samrådet är öppet till den 13 september 2010.

Tjänstesektorn är huvudmotorn i EU:s ekonomi. Den står för omkring 75 % av BNP i EU och 70 % av den totala sysselsättningen. Men den har också en stor potential att ge ytterligare tillväxt och fler arbetstillfällen, eftersom ett antal hinder finns kvar inom handeln med tjänster i den inre marknaden. Tjänstedirektivet ska förbättra den inre marknaden för tjänster genom ett ambitiöst program med administrativa reformer och lagstiftningsreformer som syftar till att frigöra denna potential. Enligt direktivet ska EU-länderna ta bort orättfärdiga och oproportionerliga rättsliga och administrativa hinder för att sätta upp företag och erbjuda gränsöverskridande tjänster inom EU. Ett brett spektrum av tjänster och behov omfattas av direktivet, däribland detaljhandel, byggsektorn, turism och de flesta reglerade yrken, såsom arkitekter, ingenjörer, jurister, revisorer och inspektörer.

Under de tre år man har arbetat med att införliva direktivet i nationell lagstiftning har alla medlemsländerna noggrant gått igenom sina egna lagar och bestämmelser, för att kontrollera att de är förenliga med bestämmelserna i tjänstedirektivet. I denna genomgång ingår en bedömning av hur rationella och proportionerliga de befintliga bestämmelserna är, och ibland krävs ändringar och upphävanden. Genomförandet av tjänstedirektivet har visat sig vara särskilt krävande för EU-länderna, eftersom det berör ett brett spektrum av lagar och andra förordningar på alla administrativa nivåer.

Sedan början av 2010 har medlemsländerna tillsammans med EU-kommissionen gjort en ömsesidig utvärdering av ett antal av de genomgångna nationella åtgärderna. Denna nyskapande arbetsmetod går under namnet ”förfarandet för ömsesidig utvärdering”.

Som en del av förfarandet för ömsesidig utvärdering bjuder nu kommissionen in berörda parter att delta i analysen och kommentera de nationella åtgärderna, som fortsätter att ställa vissa typer av krav vid etableringen av tjänsteföretag eller vid tillhandahållandet av tjänster över gränserna. Kommissionen kommer i slutet av året att rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av förfarandet för ömsesidig utvärdering och av detta samråd med berörda parter.

Ett samrådsdokument finns tillsammans med frågeformuläret att tillgå via följande länk: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar