Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Bruselj, 30. junija 2010

Komisija se je v sklopu izvajanja direktive o storitvah posvetovala z zainteresiranimi udeleženci

Rok za prenos direktive o storitvah v nacionalno zakonodajo se je iztekel konec decembra 2009. Od januarja letos vse države članice EU skupaj z Evropsko komisijo medsebojno pregledujejo in presojajo določene vidike svojih nacionalnih pravnih okvirov, ki veljajo za izvajalce storitev. Ta nova metoda dela, ki se imenuje „postopek medsebojnega ocenjevanja“, je predvidena v sami direktivi. V sklopu tega postopka Evropska Komisija zainteresirane strani vabi, naj prispevajo svoja stališča o tistih vidikih nacionalne zakonodaje, o katerih v „postopku medsebojnega ocenjevanja“ razpravljajo države članice. Posvetovanje bo trajalo do 13. septembra 2010.

Storitveni sektor je glavno gonilo gospodarstva EU, saj predstavlja okoli 75 % BDP EU in 70 % zaposlenih. Je tudi eden najmanj izkoriščenih virov dodatne rasti in ustvarjanja delovnih mest, saj je na enotnem trgu še vedno polno ovir za trgovanje s storitvami. Namen Direktive o storitvah je izboljšati delovanje enotnega trga storitev in sicer z ambicioznim načrtom upravne in regulativne reforme, ki naj bi omogočila razvoj potencialov tega sektorja. Direktiva članice EU zavezuje, naj odpravijo neupravičene ali nesorazmerne pravne in upravne ovire za ustanavljanje podjetij ali zagotavljanje čezmejnih storitev v EU. Direktiva se nanaša na vrsto storitvenih dejavnosti in zahtev, med njimi maloprodajo, gradbeništvo, turizem in večino zakonsko urejenih poklicev (kot so arhitekti, inženirji, odvetniki, računovodje in geodeti).

Da bi zagotovile skladnost z določbami Direktive o storitvah, so v triletnem obdobju prenosa direktive vse države članice sodelovale v temeljiti analizi svoji zakonov in predpisov. Del te analize je bila tudi presoja utemeljenosti in sorazmernosti obstoječih prepisov ter po potrebi njihova prilagoditev ali odprava. Pokazalo se je, da je izvajanje Direktive o storitvah za države članice zelo zahteven izziv, saj zadeva številne zakone in predpise na vseh upravnih ravneh.

Od začetka leta 2010 države članice skupaj z Evropsko komisijo medsebojno pregledujejo in presojajo vrsto revidiranih nacionalnih ukrepov. Ta nova metoda dela se imenuje „postopek medsebojnega ocenjevanja“.

V sklopu tega postopka Komisija vabi zainteresirane strani, naj prispevajo svoje analize in pripombe o nacionalnih ukrepih, ki še vedno ustvarjajo določene zahteve za izvajalce storitev, bodisi glede ustanavljanja podjetij ali čezmejnega zagotavljanja storitev. Komisija bo do konca leta Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o rezultatih „postopka medsebojnega ocenjevanja“ in tega posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.

Posvetovalni dokument in vprašalnik sta na voljo na http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar