Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Brusel, 30. júna 2010

Smernica EÚ o službách: Komisia konzultuje zainteresované strany v rámci procesu vykonávania smernice

Smernica o službách sa mala transponovať do konca decembra 2009. Od januára tohto roka sa všetky členské štáty EÚ spolu s Európskou komisiou zúčastňujú procesu partnerského preskúmania, v rámci ktorého vzájomne hodnotia určité aspekty svojich vnútroštátnych právnych rámcov aplikovateľných na poskytovateľov služieb. Táto inovatívna pracovná metóda, známa ako „postup vzájomného hodnotenia“, sa predpokladá v smernici. Práve v kontexte tohto procesu Európska komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k tým aspektom vnútroštátnej legislatívy, o ktorých členské štáty diskutujú v rámci „postupu vzájomného hodnotenia“. Konzultácia potrvá do 13. septembra 2010.

Sektor služieb je hlavným motorom hospodárstva EÚ, ktorý predstavuje približne 75 % HDP Európskej únie a 70 % celkovej zamestnanosti. Vzhľadom na to, že na jednotnom trhu stále existujú početné prekážky stojace v ceste obchodu v oblasti služieb, ide však aj o jeden z hlavných nevyužitých zdrojov, ktorý by mohol zabezpečiť dodatočný hospodársky rast a vytvoriť nové pracovné miesta. Smernica o službách má za cieľ zlepšiť fungovanie jednotného trhu prostredníctvom ambiciózneho programu administratívnej a regulačnej reformy zameranej na prebudenie potenciálu v tejto oblasti. Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby odstránili neoprávnené alebo neprimerané právne alebo administratívne prekážky pri zakladaní podnikov alebo pri poskytovaní cezhraničných služieb v EÚ. Ide o široké spektrum činností a požiadaviek v oblasti služieb vrátane maloobchodu, stavebníctva, cestovného ruchu a väčšiny regulovaných profesií (ako sú architekti, inžinieri, právnici, účtovníci alebo inšpektori).

Počas trojročného obdobia vykonávania smernice sa všetky členské štáty zaoberali podrobnou analýzou svojich zákonov a iných predpisov, aby sa zaistil ich súlad s ustanoveniami smernice o službách. Súčasťou tohto preskúmania bolo hodnotenie zdôvodnenia a proporcionality existujúcich pravidiel, prípadne aj ich zmena alebo zrušenie. Ukázalo sa, že vykonávanie smernice o službách je pre členské štáty náročné vzhľadom na to, že sa týka širokého spektra zákonov a iných predpisov, ktoré existujú na všetkých administratívnych úrovniach.

Od začiatku roka 2010 sa členské štáty spolu s Európskou komisiou venujú postupu vzájomného hodnotenia množstva preskúmaných vnútroštátnych opatrení. Táto inovatívna metóda je známa ako „postup vzájomného hodnotenia“.

V rámci „postupu vzájomného hodnotenia“ teraz Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa podelili o svoju analýzu a pripomienky týkajúce sa vnútroštátnych opatrení, ktoré naďalej ukladajú určité požiadavky, či už na organizáciu poskytovateľov služieb alebo na cezhraničné poskytovanie služieb. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch „postupu vzájomného hodnotenia“ a tejto konzultácie so zúčastnenými stranami do konca tohto roka.

Dokumenty týkajúce sa konzultácie a dotazník sú k dispozícii na tejto http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar