Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Brussel, 30 juni 2010

Dienstenrichtlijn: Commissie raadpleegt belanghebbenden bij tenuitvoerleggingsproces

De termijn voor de omzetting van de Dienstenrichtlijn is eind december 2009 verstreken. In januari dit jaar hebben alle EU-lidstaten samen met de Europese Commissie een aanvang gemaakt met een wederzijdse evaluatie van bepaalde aspecten van hun nationale rechtskader dat op dienstverrichters van toepassing is. Deze innovatieve werkmethode, die bekend staat als de "procedure van wederzijdse beoordeling", is in de richtlijn verankerd. Het is in de context van deze procedure dat de Europese Commissie belanghebbenden vraagt hun standpunt mee te delen over de aspecten van de nationale wetgeving die momenteel in het kader van de "procedure van wederzijdse beoordeling" door de lidstaten worden besproken. De raadpleging loopt tot 13 september 2010.

De dienstensector is goed voor ongeveer 75% van het bbp van de EU en 70% van de totale werkgelegenheid en vormt daarmee de belangrijkste drijvende kracht achter de EU-economie. De sector is echter ook een van de belangrijkste onaangeboorde bronnen van extra groei en werkgelegenheid in de EU. Dat komt doordat er op de interne markt nog steeds diverse belemmeringen voor de handel in diensten bestaan. Met de Dienstenrichtlijn wordt beoogd tot een betere werking van de interne markt voor diensten te komen aan de hand van een ambitieus programma van hervormingen op administratief en regelgevingsgebied dat erop gericht is het potentieel van de dienstensector te ontsluiten. De richtlijn verplicht EU-landen ertoe ongerechtvaardigde of onevenredige juridische en administratieve belemmeringen voor de oprichting van een bedrijf of de verrichting van grensoverschrijdende diensten in de EU uit de weg te ruimen. Zij is van toepassing op een breed scala aan dienstenactiviteiten en vereisten, zoals onder meer de detailhandel, de bouwnijverheid, het toerisme en de meeste gereglementeerde beroepen (zoals architecten, ingenieurs, advocaten, boekhouders en landmeters).

Tijdens de drie jaar durende termijn voor de omzetting van de richtlijn hebben alle lidstaten hun wet- en regelgeving grondig doorgelicht om zich ervan te vergewissen dat hun wetten en voorschriften verenigbaar zijn met het bepaalde in de Dienstenrichtlijn. In het kader van deze doorlichting zijn het motief achter en de evenredigheid van de bestaande regels beoordeeld en is indien nodig tot wijziging of afschaffing van deze regels overgegaan. De tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn is voor de lidstaten een bijzonder lastige opgave gebleken. De richtlijn heeft immers betrekking op een breed scala aan wetten en voorschriften van alle overheidsniveaus.

Sinds begin 2010 werken de lidstaten samen met de Europese Commissie aan een wederzijdse evaluatie van een aantal van de doorgelichte nationale maatregelen. Deze innovatieve werkmethode staat bekend als de "procedure van wederzijdse beoordeling".

In het kader van deze "procedure van wederzijdse beoordeling" verzoekt de Commissie thans belanghebbenden haar in kennis te stellen van hun analyse van en commentaren op nationale maatregelen die bepaalde verplichtingen blijven opleggen wat de vestiging van dienstverrichters of de grensoverschrijdende dienstverrichting betreft. Tegen het einde van dit jaar zal de Commissie verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van de "procedure van wederzijdse beoordeling" en aan de belanghebbenden over de uitkomst van deze raadpleging.

Een raadplegingsdocument en de vragenlijst zijn te vinden op http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar