Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Briselē, 2010. gada 30. jūnijā

Pakalpojumu direktīva: Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām par direktīvas īstenošanas procesu

Pakalpojumu direktīvas transponēšanas termiņš beidzās 2009. gada decembra beigās. Kopš šā gada janvāra visas ES dalībvalstis kopā ar Eiropas Komisiju ir iesaistījušās profesionālapskates procesā, savstarpēji izvērtējot konkrētus valstu tiesību aktu aspektus, kas piemērojami pakalpojumu sniedzējiem. Šī novatoriskā darba metode, kas pazīstama kā “savstarpējās izvērtēšanas process”, bija paredzēta direktīvā. Saistībā ar minēto procesu Eiropas Komisija aicina ieinteresētās personas paust savu viedokli par tiem valstu tiesību aktu aspektiem, kurus dalībvalstis apspriež “savstarpējās izvērtēšanas procesā”. Apspriešanās notiks līdz 2010. gada 13. septembrim.

Pakalpojumu nozare ir ES ekonomikas galvenais virzītājspēks, kas veido aptuveni 75 % no ES iekšzemes kopprodukta un aptuveni 70 % no kopējā nodarbināto skaita. Vienlaikus tā ir arī viens no ES lielākajiem neizmantoto resursu avotiem papildu izaugsmei un darba vietu radīšanai, jo vienotajā tirgū joprojām eksistē virkne pakalpojumu tirdzniecības šķēršļu. Pakalpojumu direktīvas mērķis ir uzlabot vienotā tirgus darbību pakalpojumu jomā, ieviešot vērienīgu administratīvo un tiesiskā regulējuma reformu, lai pilnībā izmantotu šīs nozares potenciālu. Direktīvā noteikts, ka ES valstīm jāatceļ nepamatoti vai neproporcionāli tiesiskie un administratīvie ierobežojumi attiecībā uz uzņēmumu izveidi vai pārrrobežu pakalpojumu sniegšanu ES. Tā piemērojama attiecībā uz virkni ar pakalpojumiem saistītu darbību un prasību, tai skaitā mazumtirdzniecību, būvniecību, tūrismu un lielāko daļu reglamentēto profesiju (tādu kā arhitekts, inženieris, advokāts, grāmatvedis un mērnieks).

Direktīvas trīs gadu īstenošanas periodā visas dalībvalstis rūpīgi analizēja savus normatīvos aktus, lai nodrošinātu to atbilstību Pakalpojumu direktīvas nosacījumiem. Šajā laikā tika vērtēta spēkā esošo tiesību aktu pamatotība un proporcionalitāte un nepieciešamības gadījumā arī to grozīšana vai atcelšana. Pakalpojumu direktīvas īstenošana dalībvalstīm ir bijusi īpaši sarežģīts uzdevums, jo tas skar plašu normatīvo aktu loku visos administratīvajos līmeņos.

Kopš 2010. gada sākuma dalībvalstis kopā ar Eiropas Komisiju ir iesaistījušās savstarpējās izvērtēšanas procesā, lai analizētu virkni pārskatīto valstu pasākumu. Šī novatoriskā darba metode ir pazīstama kā “savstarpējās izvērtēšanas process”.

“Savstarpējās izvērtēšanas procesa” ietvaros Komisija šobrīd aicina ieinteresētās personas paust savu vērtējumu rezultātus un viedokli par valstu pasākumiem, kuri joprojām paredz konkrēta veida prasības vai nu attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju izveidi, vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Komisija līdz šā gada beigām sniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par “savstarpējās izvērtēšanas procesa” un minētās apspriešanās rezultātiem.

Apspriešanās dokuments un aptaujas lapa ir pieejami: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar