Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Briuselis, 2010 m. birželio 30 d.

Komisija konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo

Paslaugų direktyvą į nacionalinę teisę reikėjo perkelti iki 2009 m. gruodžio pabaigos. Nuo šių metų sausio mėn. visos ES valstybės narės kartu su Europos Komisija atlieka tarpusavio vertinimą, kurio tikslas – įvertinti tam tikrus paslaugų teikėjams taikomų nacionalinių teisinių sistemų aspektus. Šis naujoviškas darbo metodas – vadinamasis abipusio vertinimo procesas – numatytas Direktyvoje. Būtent dėl šio proceso Europos Komisija kviečia suinteresuotąsias šalis pareikšti nuomonę apie nacionalinių teisės aktų aspektus, kuriuos valstybės narės nagrinėja vykdydamos abipusį vertinimą. Konsultacijos vyks iki 2010 m. rugsėjo 13 d.

Paslaugų sektorius – pagrindinė varomoji ES ekonomikos jėga: šiame sektoriuje sukuriama maždaug 75 % ES BVP ir dirba maždaug 70 % visų dirbančių žmonių. Tačiau kartu tai vienas iš svarbiausių neišnaudotų ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinių, nes prekybai paslaugomis vidaus rinkoje vis dar kyla daug kliūčių. Paslaugų direktyva siekiama gerinti bendrosios paslaugų rinkos veikimą įgyvendinant plataus užmojo administravimo ir reguliavimo reformų programą, kurios tikslas – išlaisvinti šio sektoriaus potencialą. Šia Direktyva ES valstybės narės įpareigojamos pašalinti nepagrįstas ar neproporcingas teisines ir administracines kliūtis verslui pradėti ar tarpvalstybinėms paslaugoms Europos Sąjungoje teikti. Ji taikoma labai įvairiai paslaugų teikimo veiklai, įskaitant mažmeninę prekybą, statybą, turizmą ir daugumą reglamentuojamų profesijų (pavyzdžiui, architekto, inžinieriaus, teisininko, buhalterio ar matininko), ir su tuo susijusiems reikalavimams.

Per trejų metų Direktyvos įgyvendinimo laikotarpį visos valstybės narės atliko išsamią savo teisės aktų ir taisyklių analizę, siekdamos užtikrinti, kad jie atitiktų Paslaugų direktyvos nuostatas. Atliekant šią peržiūrą reikėjo įvertinti, ar galiojančios taisyklės logiškos ir proporcingos, ir, jei reikia, jas keisti arba panaikinti. Paslaugų direktyvai įgyvendinti valstybėms narėms prireikė ypač daug pastangų, nes ji susijusi su labai įvairiais įstatymais ir teisės aktais, priimtais visais administraciniais lygmenimis.

2010 m. pradžioje valstybės narės kartu su Europos Komisija pradėjo tam tikrų peržiūrėtų nacionalinių priemonių abipusį vertinimą. Šis naujoviškas darbo metodas vadinamas abipusio vertinimo procesu.

Tęsdama šį procesą Komisija kviečia suinteresuotąsias šalis pasidalyti savo analizės rezultatais ir pateikti pastabų apie nacionalines priemones, kuriomis vis dar nustatoma tam tikrų paslaugų teikėjų įsisteigimo arba tarpvalstybinių paslaugų teikimo reikalavimų. Iki šių metų pabaigos Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai abipusio vertinimo rezultatų ataskaitą, o suinteresuotąsias šalis informuos apie šių konsultacijų rezultatus.

Konsultacijų dokumentas ir klausimynas pateikti http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar