Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Bryssel, 30.6.2010

Palveludirektiivi – komissio kuulee sidosryhmiä direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä

Määräaika palveludirektiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä päättyi joulukuun lopussa vuonna 2009. Tämän vuoden tammikuusta lähtien kaikkien EU:n jäsenvaltiot ovat yhdessä Euroopan komission kanssa sitoutuneet vertaisarviointimenettelyyn, jossa arvioidaan vastavuoroisesti eräitä palveluntarjoajiin sovellettavien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen näkökohtia. Tämän innovatiivisen arviointimenettelyn käyttöönottamisesta säädettiin palveludirektiivissä, ja sen puitteissa komissio kehottaa asianomaisia esittämään näkemyksensä kansalliseen lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä jäsenvaltioiden välisen keskustelun pohjaksi. Kuulemisprosessi kestää 13. syyskuuta 2010 asti.

Palveluala on EU:n talouselämän veturi. Sen osuus on noin 75 % EU:n BKT:stä ja 70 % työpaikkojen kokonaismäärästä. Se on kuitenkin myös yksi EU:n suurimmista talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomisen hyödyntämättömistä lähteistä, koska sisämarkkinoilla on palvelujen kaupan alalla yhä monia esteitä. Palveludirektiivillä pyritään tehostamaan sisämarkkinoiden toimintaa palvelualalla toteuttamalla perusteellinen hallinto- ja sääntelyuudistusohjelma alan käyttämättömän potentiaalin valjastamiseksi. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot poistamaan perusteettomat tai kohtuuttomat lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet, jotka haittaavat rajat ylittävien liikejärjestelyjen ja palvelujen tarjoamista EU:ssa. Sitä sovelletaan moniin erilaisiin palveluihin ja tarpeisiin, kuten vähittäiskauppaan, rakentamiseen, matkailuun ja säänneltyihin ammatteihin (arkkitehdit, insinöörit, asianajajat, kirjanpitäjät, maanmittaajat jne.).

Direktiivin kolme vuotta kestäneen täytäntöönpanovaiheen aikana kaikki jäsenvaltiot tarkastelivat perinpohjaisesti lainsäädäntöään varmistaakseen sen vastaavuuden palveludirektiivin säännösten kanssa. Prosessiin sisältyi voimassa olevien sääntöjen perusteiden ja suhteellisuuden arviointi ja tarvittaessa niiden muuttaminen tai kumoaminen. Palveludirektiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa osoittautui erityisen haasteelliseksi tehtäväksi, koska sen soveltamisala kattaa laajan joukon lakeja ja asetuksia hallinnon eri tasoilla.

Jäsenvaltiot ja komissio ovat vuoden 2010 alusta sitoutuneet arvioimaan vastavuoroisesti tarkastelun kohteena olleita kansallisia toimenpiteitä. Tämä innovatiivinen menettely tunnetaan vertaisarviointimenettelynä.

Vertaisarviointimenettelyn puitteissa komissio kehottaa asianomaisia sidosryhmiä esittämään näkemyksensä ja huomautuksensa niistä kansallisista toimenpiteistä, jotka edelleen asettavat tietynlaisia rajoituksia palveluntarjoajien sijoittautumiselle tai rajat ylittävien palvelujen tarjoamiselle. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle vertaisarviointimenettelyn ja sidosryhmien kuulemisen tuloksista vielä ennen vuoden loppua.

Kuulemisasiakirja ja kyselylomake ovat saatavissa oheisen: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar