Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Brüssel, 30. juuni 2010

Teenuste direktiiv: komisjon konsulteerib huvitatud isikutega direktiivi rakendamise üle

Teenuste direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 2009. aasta detsembri lõpp. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on kokku leppinud, et alates tänavu jaanuarist rakendatakse vastastikust hindamist, mille käigus koostatakse liikmesriikides teenuse osutajate suhtes kohaldatavate õigusnormide mõningate aspektide kohta eksperdihinnanguid. Selline uudne töömeetod on ka direktiivis endas ette nähtud. Hindamisprotsessi raames kutsub Euroopa Komisjon huvitatud isikuid üles avaldama vastastikuse hindamise käigus arutatud küsimuste kohta oma vaateid. Seisukohti oodatakse 13. septembrini 2010.

Teenuste sektor on ELi majanduse peamisi mootoreid, andes ligikaudu 75% ELi SKPst ja 70% üldisest tööhõivest. Kuid see on ka peamisi ressursse, mida kasutada majanduskasvu hoogustamiseks ja uute töökohtade loomiseks, kuna ühtsel turul takistavad teenuste osutamist endiselt mitmed tõkked. Teenuste direktiiviga sooviti parandada ühtse teenusteturu toimimist ja korraldada sektori potentsiaali vallandamiseks ambitsioonikas haldus- ja õigusreform. Direktiiv kohustab ELi riike kaotama põhjendamatud ja ebaproportsionaalsed õiguslikud ja halduslikud takistused ettevõtete asutamiselt ja piiriüleste teenuste osutamiselt. Seda kohaldatakse suure hulga valdkondade ja nendes sätestatud nõuete suhtes, sealhulgas jaemüügi, ehituse ja turismi vallas ning enamiku reguleeritud kutsealade suhtes, nagu arhitektid, insenerid, advokaadid, raamatupidajad, maamõõtjad.

Teenuste direktiivi rakendamine liikmesriikides on osutunud eriti keerukaks, sest see puudutab suurt hulka õigus- ja haldusnorme kõikidel haldustasanditel. Direktiivi rakendamise esimese kolme aasta jooksul pidid kõik liikmesriigid tegema oma õigus- ja haldusnormide põhjaliku analüüsi, et tagada nende vastavus direktiiviga. Ülevaatuse käigus hinnati olemasolevate eeskirjade põhimõtteid ja proportsionaalsust, et neid vajaduse korral muuta või tühistada.

Liikmesriigid on kokku leppinud korraldada alates 2010. aasta algusest suure hulga riiklike meetmete vastastikust hindamist. Selline töömeetod on küllaltki uus.

Vastastikkuse hindamise protsessi raames kutsub komisjon huvitatud isikuid üles avaldama analüüse ja kommentaare riiklike meetmete kohta, millega endiselt kehtestatakse piiriüleste teenuste osutamise ja ettevõtete asutamise suhtes mitmesuguseid nõudeid. Komisjon edastab vastastikuse hindamise ja huvitatud isikutega toimuvate konsultatsioonide tulemuste kohta käesoleva aasta lõpuks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande.

Konsultatsioonidokument ja küsimustik asuvad järgmise http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar