Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/862

Bruxelles, den 30. juni 2010

Servicedirektivet: Kommissionen hører de interesserede parter i forbindelse med direktivets gennemførelse

Fristen for gennemførelsen af servicedirektivet udløb ved udgangen af december 2009. Siden januar i år har alle EU's medlemsstater sammen med Europa-Kommissionen foretaget en peer review bestående i en gensidig vurdering af visse aspekter af deres nationale lovgivning for tjenesteydere. Denne innovative arbejdsmetode, der går under betegnelsen "gensidig evaluering", var planlagt i direktivet. I forbindelse med denne evaluering opfordrer Europa-Kommissionen interesserede parter til at udveksle synspunkter om de aspekter af den nationale lovgivning, som drøftes af medlemsstaterne under den "gensidige evaluering". Høringen løber indtil den 13. september 2010.

Servicesektoren er hoveddrivkraften i EU's økonomi og tegner sig for ca. 75 % af EU's BNP og 70 % af den samlede beskæftigelse. Den er imidlertid også en af EU's vigtigste uudnyttede kilder til yderligere vækst og jobskabelse, idet der fortsat består adskillige hindringer for tjenesteydelser på det indre marked. Servicedirektivet tager sigte på at forbedre det indre marked for tjenesteydelser gennem et ambitiøst program for administrativ og lovgivningsmæssig reform med det formål at frigøre potentialet i denne sektor. I henhold til direktivet skal EU-landene fjerne uberettigede eller urimelige juridiske og administrative hindringer for etablering af en virksomhed eller levering af grænseoverskridende tjenesteydelser i EU. Direktivet gælder for en bred vifte af servicerelaterede aktiviteter og betingelser, herunder detailhandel, byggeri, turisme og de fleste regulerede erhverv (f. eks. arkitekter, ingeniører, advokater, revisorer og landinspektører).

Under direktivets treårige gennemførelsesperiode har alle medlemsstater foretaget en dybtgående analyse af deres love og regler for at sikre, at de er forenelige med bestemmelserne i servicedirektivet. Analysen omfattede en vurdering af baggrunden for og rimeligheden af de eksisterende regler, og disse blev om nødvendigt ændret eller ophævet. Gennemførelsen af servicedirektivet har været en særdeles stor udfordring for medlemsstaterne, fordi det vedrører en lang række love og regler, som findes på alle niveauer inden for administrationen.

Siden begyndelsen af 2010 har medlemsstaterne sammen med Europa-Kommissionen foretaget en gensidig vurdering af en række af de undersøgte nationale foranstaltninger. Denne innovative arbejdsmetode går under betegnelsen "gensidig evaluering".

Som led i den "gensidige evaluering" opfordrer Kommissionen nu interesserede parter til at give hinanden oplysninger om deres analyse af og bemærkninger til de nationale foranstaltninger, som fortsat indebærer forskellige krav, hvad enten det drejer sig om serviceydernes etablering eller om levering af deres tjenesteydelser på tværs af grænserne. Kommissionen vil inden årets udgang aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af den "gensidige evaluering" og af denne høring af de interesserede parter.

Et høringsdokument og spørgeskemaet kan ses på følgende http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm


Side Bar