Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Bryssel den 30 juni 2010

Den digitala agendan: kommissionen inleder ett samråd om nätneutralitet

I dag inledde Europeiska kommissionen ett samråd om de viktigaste frågorna i samband med nätneutralitet. Bland annat rör det frågan om internetleverantörer bör tillåtas införa vissa trafikstyrningsmetoder som att prioritera viss internettrafik före annan, och om detta kan leda till problem och orättvis behandling av användarna. En annan fråga är huruvida konkurrensen mellan olika leverantörer av internettjänster och bestämmelserna om insyn och öppenhet i den nya ramlagstiftningen för telekomsektorn räcker för att förebygga potentiella problem och ge konsumenterna valfrihet, och huruvida EU behöver gå vidare för att garantera rättvisa konkurrensförhållanden på internetmarknaden, eller om industrin bör få ta över. Europeiska kommissionens vice ordförande för den digitala agendan, Neelie Kroes, meddelade i april 2010 att hon tänkte starta detta samråd för att driva på EU-debatten om nätneutralitet (se SPEECH/10/153). Samrådet ska leda till en kommissionsrapport om nätneutralitet, som ska läggas fram i slutet av året. Alla berörda parter (leverantörer av tjänster och innehåll, konsumenter, företag och forskare) uppmanas att lägga fram sina synpunkter senast den 30 september 2010. Många av de mål som anges i den digitala agendan för Europa (IP/10/581) förutsätter ett öppet och neutralt internet.

Vice ordförande Neelie Kroes kommenterar: ”Det är min strävan att bevara ett öppet och neutralt internet. Konsumenterna bör kunna komma åt de innehåll de vill ha. De som levererar innehåll, och internetleverantörerna bör få incitament att fortsätta med innovation. Men trafikstyrning och nätneutralitet är mycket komplexa frågor. Jag tror inte att den ena eller andra ståndpunkten bör vinna, utan snarare att vi behöver höra alla synpunkter för att kunna analysera frågan i detalj, på ett objektivt sätt, och finna rätt balans mellan alla berörda intressen för att se vad som eventuellt fortfarande behöver göras.”

Trafikstyrning i ett moderns internet

På senare tid har internet förändrats drastiskt. Allt fler användare utnyttjar höghastighetsförbindelser (bredband). Tjänster som kräver en hög nivå av dataöverföring, som internet-tv och uppladdning av videofilmer ökar kraftigt. Samtidigt kommer det ny teknik som IP-telefoni, där rösttelefoni leds via internet.

Här har leverantörerna av internettjänster utveckla redskap för att skilja mellan de olika webbplatser och tillämpningar som söks via deras nätverk, för att undvika trafikstockningar och främja en effektivare användning av nätet. Detta kallas trafikstyrning. Redskapen kan användas för att utnyttja näten effektivt och för att tillhandahålla betalteletjänster som internet-tv, förutsatt att de följer EU-reglerna och att kunderna får information om den förväntade tjänstekvaliteten. Samma teknik kan emellertid också leda till långsammare trafik på mindre prioriterade tjänster och tillämpningar, via fasta eller mobila nät, eller till lägre kvalitet på andra tjänster. En synpunkt är att olika behandling av dataströmmarna kan skada användarna och undergräva internets öppenhet.

Samrådets inriktning

Det allmänna samråd som inleddes i dag syftar till att samla in synpunkter om olika trafikstyrningsfrågor som berör nätneutraliteten. Kommissionen vill veta mer om tänkbara problem med olika former av trafikstyrning, och få in synpunkter på huruvida de nya telekombestämmelserna räcker för att hantera problemen. Likaså är kommissionen intresserad av tekniska och ekonomiska aspekter, tjänstekvalitet och huruvida friheten på nätet kan påverkas.

Nästa etapp

Kommissionen kommer att analysera svaren på samrådet och de synpunkter som kommit in i andra forum. Därefter kommer man att lägga fram ett meddelande om nätneutralitet i slutet av 2010. Där kommer man att redogöra för kommissionens synpunkter på huruvida det krävs ytterligare insatser eller vägledning.

Bakgrund

Det finns ingen fast definition av nätneutralitet, men allmänt är man överens om att begreppet står för konceptet att alla data på internet ska behandlas lika, oberoende av källa och destination. Det betyder att internetanvändare i allmänhet bör kunna få tillträde till de innehåll eller tillämpningar de vill.

En förutsättning för att 2009 års reformpaket för EU:s telekomlagstiftning skulle antas (se MEMO/09/568) var att kommissionen åtog sig att noga se till att internet förblev öppet och neutralt och att rapportera om detta till Europaparlamentet och rådet. Detta samråd är en del av kommissionens uppföljning av detta åtagande.

De reviderade telekomramarna ger medlemsstaterna rätt att införa lägstanivåer för kvaliteten på nättjänster. Dessutom föreskrivs det i de nya bestämmelserna om öppenhet och insyn att konsumenterna innan de skriver på sitt kontrakt får upplysningar om vilken typ av tjänst de abonnerar, vilka trafikstyrningsmetoder som tillämpas och hur de påverkar tjänstens kvalitet, och andra begränsningar (som bandbreddsbegränsningar eller tillgänglig överföringshastighet).

Ytterligare uppgifter

Samrådsdokumentet finns på följande nätadress:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar