Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

V Bruseli 30. júna 2010

Digitálna agenda: Komisia začína konzultáciu o neutralite siete

Dnes Európska komisia začala konzultáciu o kľúčových otázkach vyplývajúcich z problematiky neutrality siete. V jej rámci sa hľadajú odpovede na tieto otázky: Malo by sa poskytovateľom internetových služieb povoliť, aby prijali isté spôsoby riadenia prevádzky, pričom by uprednostnili jeden druh internetovej prevádzky pred inými? Môžu takéto spôsoby riadenia prevádzky spôsobiť problémy a mať nepriaznivé dôsledky pre používateľov? Je miera konkurencie medzi rôznymi poskytovateľmi internetových služieb spolu s požiadavkami transparentnosti nového telekomunikačného rámca dostatočná na to, aby sa zabránilo možným problémom tým, že sa zákazníkom poskytne možnosť voľby? Má sa EÚ naďalej starať o zabezpečenie spravodlivosti na internetovom trhu, alebo by sa mal tejto úlohy zhostiť priemysel? Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová v apríli 2010 oznámila úmysel začať túto konzultáciu s cieľom posunúť diskusiu o neutralite siete v Európe o krok ďalej (pozri SPEECH/10/153). Výsledky konzultácie sa zapracujú do správy Komisie o neutralite siete, ktorá by sa mala predložiť do konca tohto roka. Všetky zainteresované strany – poskytovatelia služieb a obsahu, spotrebitelia, podniky a vedeckí pracovníci – sa vyzývajú, aby reagovali na konzultáciu do 30. septembra 2010. Otvorený a neutrálny internet je základom mnohých cieľov vytýčených v Digitálnej agende pre Európu (IP/10/581).

Podpredsedníčka Neelie Kroesová uviedla: „Som odhodlaná udržať internet otvorený a neutrálny. Spotrebitelia by mali mať prístup k obsahu, ktorý chcú. Poskytovatelia obsahu a operátori by sa mali správne stimulovať k neustálej inovácii. Avšak riadenie prevádzky a neutralita siete predstavujú veľmi zložitú problematiku. Nemyslím si, že by mal jeden alebo druhý prístup zvíťaziť. Potrebujeme nápady zo všetkých strán, aby sme mohli pozorne a veľmi objektívne preskúmať všetky otázky, aby sme nastolili rovnováhu medzi všetkými záujmami a zistili, aké nové opatrenia, ak vôbec nejaké, sú potrebné.“

Riadenie prevádzky v rámci moderného internetu

Za posledné roky prešiel internet dramatickými zmenami. Stále viac používateľov využíva vysokorýchlostné širokopásmové pripojenia. Služby vyžadujúce vysoký stupeň dátového prenosu, ako je internetová televízia (IPTV) a zdieľanie videa, sú na vzostupe. Medzitým sa objavili aj nové technológie ako napríklad „hlas cez internetový protokol“ (VoIP), ktorý umožňuje telefonovanie cez internet.

V rámci tohto kontextu vyvinuli poskytovatelia internetových služieb nástroje na rozlíšenie medzi rôznymi webovými stránkami a aplikáciami, ku ktorým existuje prístup na sieti, s cieľom vyhnúť sa preťaženiu a presadzovať efektívne používanie siete. Sú známe ako „riadenie prevádzky“. Tieto nástroje možno použiť na zabezpečenie efektného fungovania siete a poskytovanie prémiových služieb ako je IPTV, pokiaľ spĺňajú pravidlá EÚ a informujú zákazníkov o očakávanej kvalite služieb. Avšak rovnaké postupy môžu zároveň spôsobiť spomalenie prístupu k neprioritným službám alebo aplikáciám, či už pri pevnom, alebo mobilnom pripojení, alebo môžu znižovať kvalitu ostatných služieb. Niektorí odborníci tvrdia, že zaobchádzanie s jedným tokom dát iným spôsobom ako s druhým môže poškodiť používateľov alebo podkopať otvorenosť internetu.

Zameranie konzultácie

Verejná konzultácia, ktorá sa dnes začala, hľadá názory na problematiku riadenia internetovej prevádzky v súvislosti s neutralitou siete. Komisia chce vedieť viac o možných problémoch spojených s určitými formami riadenia prevádzky a či sú nové telekomunikačné pravidlá dostatočné na to, aby tieto problémy zdolali. Ďalej chce vedieť viac o technických a ekonomických aspektoch, kvalite posudzovania služieb a otázkach možného ovplyvnenia slobody internetu.

Ďalšie kroky

Komisia zanalyzuje odpovede na konzultáciu a názory vyjadrené na iných fórach. Následne do konca roka 2010 predloží oznámenie o neutralite siete. Tento dokument predostrie názor Komisie týkajúci sa otázky, či budú potrebné ďalšie iniciatívy alebo usmernenia.

Kontext

Hoci neexistuje zavedená definícia pojmu „neutralita siete“, všeobecne sa pod týmto pojmom rozumie, že so všetkými dátami na internete by sa malo zaobchádzať rovnako, bez ohľadu na zdroj alebo miesto určenia. To znamená, že používatelia internetu by mali mať všeobecne prístup k obsahu, ktorý chcú alebo k aplikácii, ktorú si vyberú.

Ako jeden z predpokladov na úspešné vyjednanie reformného balíka telekomunikácií EÚ v roku 2009 (pozri MEMO/09/568) slúžil záväzok Komisie, že bude dôsledne sledovať otvorenosť a neutrálnosť internetu a informovať o situácii Európsky parlament a Radu ministrov. Konzultáciou Komisia nadväzuje na tento záväzok.

Na základe zrevidovaného telekomunikačného rámca EÚ národné orgány majú právomoc stanoviť minimálnu úroveň prenosovej kvality siete. Okrem toho nové pravidlá transparentnosti vyžadujú, aby boli spotrebitelia už pred podpisom zmluvy informovaní o povahe služby, ktorú si predplácajú vrátane postupov riadenia prevádzky a ich vplyve na kvalitu služby, rovnako ako o ďalších obmedzeniach (ako je obmedzenie šírky pásma alebo dostupná rýchlosť pripojenia).

Ďalšie informácie

Dokument ku konzultácii je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar