Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Brussel, 30 juni 2010

De Digitale Agenda: Commissie start met raadpleging over netneutraliteit

De Europese Commissie heeft vandaag het startschot gegeven voor een raadpleging over de voornaamste aspecten van netneutraliteit. De betrokkenen zullen zich buigen over de volgende vragen. Mogen internetaanbieders bepaalde verkeersbeheermethoden vaststellen en de ene soort internetverkeer prioriteit gegeven boven de andere? Kunnen dergelijke methoden problemen opleveren en gebruikers benadelen? Volstaan de transparantievoorschriften van het nieuwe telecomkader en het niveau van concurrentie tussen de verschillende aanbieders van internetdiensten wellicht om potentiële problemen te voorkomen door de consument keuze te bieden? Moet de EU meer maatregelen nemen om een billijke behandeling op de internetmarkt te garanderen of moet de sector het voortouw nemen? Vice‑voorzitter van de Europese Commissie, Neelie Kroes, die bevoegd is voor de Digitale Agenda, heeft in april 2010 bekend gemaakt met de raadpleging van start te willen gaan om het debat over netneutraliteit in Europa te stimuleren (SPEECH/10/153).. De resultaten van de raadpleging zullen worden verwerkt in een verslag van de Commissie over netneutraliteit, dat tegen het einde van dit jaar moet worden voorgesteld. Alle belanghebbende partijen – aanbieders van diensten en inhoud, consumenten, bedrijven en onderzoekers – krijgen tot 30 september 2010 de kans aan de raadpleging deel te nemen. Een open en neutraal internet ligt aan de basis van tal van doelstellingen in de Digitale Agenda voor Europa (IP/10/581).

Vice‑voorzitter Neelie Kroes ziet het zo: "Het internet moet open en neutraal blijven. De consument moet toegang hebben tot de inhoud die hem interesseert. Aanbieders van inhoud en exploitanten moeten op de juiste manier worden gestimuleerd tot volgehouden innovatie. Verkeersbeheer en netneutraliteit zijn uitermate complex. Ik denk niet dat deze of gene aanpak absolute voorrang moet krijgen. We hebben bijdragen van alle betrokkenen nodig, willen we een volledig, nauwkeurig en objectief beeld van de situatie krijgen, alle belangen met elkaar in evenwicht brengen en uitmaken of - en zo ja welke - nieuwe maatregelen moeten worden genomen."

Verkeersbeheer in de moderne internetomgeving

Het internet is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Steeds meer gebruikers genieten momenteel de voordelen van een zeer snelle breedbandverbinding. De populariteit van diensten met een hoog gegevensoverdrachtniveau, zoals internettelevisie (IPTV) en video-sharing, neemt toe. Intussen zijn bovendien nieuwe technologieën op de markt gekomen, zoals het voice over internetprotocol VoIP, dat gesprekken via het internet mogelijk maakt.

Aanbieders van internetdiensten hebben tegen deze achtergrond instrumenten ontwikkeld om de verschillende websites en toepassingen die via hun netwerk toegankelijk zijn, van elkaar te differentiëren om overbelasting te voorkomen en een efficiënt gebruik van het netwerk te bevorderen. Dit wordt "verkeersbeheer" genoemd. Deze instrumenten kunnen worden gebruikt om de efficiënte werking van de netwerken te garanderen en om premiumdiensten, zoals IPTV, aan te bieden, mits deze in overeenstemming zijn met de EU‑voorschriften en de consument wordt geïnformeerd over welke kwaliteit hij van de dienst mag verwachten. Keerzijde van de medaille bij deze diensten is dat zij de toegang tot niet‑prioritaire diensten of toepassingen via een vaste of mobiele verbinding kunnen vertragen of de kwaliteit van andere diensten kunnen verminderen. Er gaan dan ook stemmen op die beweren dat een onderscheiden behandeling van gegevensstromen de gebruiker kan benadelen en de open structuur van het internet kan ondermijnen.

Doel van de raadpleging

Centraal in deze raadpleging staat het verband tussen het beheer van het internetverkeer en de netneutraliteit. De Commissie wil meer te weten komen over eventuele problemen die verbonden zijn met bepaalde vormen van verkeersbeheer, en stelt de vraag of de nieuwe telecomvoorschriften volstaan om deze aan te pakken. Daarnaast zal de raadpleging gaan over technische en economische aspecten, de kwaliteit van de diensten, en de vraag of de netvrijheden in het gedrang komen.

Toekomst

De Commissie zal een analyse maken van de reacties op de raadpleging en van de standpunten die in andere fora naar voren worden gebracht. Tegen eind 2010 zal zij dan een mededeling over netneutraliteit voorleggen. Daarin zal worden uiteengezet of, volgens de Commissie, extra initiatieven of richtsnoeren nodig zijn.

Achtergrond

Hoewel er geen vaste definitie van "netneutraliteit" bestaat, wordt hieronder doorgaans verstaan dat alle gegevens op het internet, ongeacht herkomst of bestemming, gelijk moeten worden behandeld. Dit betekent dat de internetgebruiker in het algemeen toegang moet kunnen hebben tot de inhoud of de toepassing van zijn keuze.

Als een van de voorwaarden voor de succesvolle afsluiting van het EU‑telecomhervormingspakket van 2009 (MEMO/09/568), heeft de Commissie zich ertoe verbonden het open en neutrale karakter van het internet van zeer dichtbij in de gaten te houden en bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers verslag over de stand van zaken uit te brengen. De Commissie geeft onder meer met deze raadpleging gevolg aan deze verbintenis.

Op grond van het herziene telecomkader van de EU zijn de nationale autoriteiten bevoegd tot de vaststelling van minimumkwaliteitsniveaus voor netwerktransmissiediensten. Bovendien verplichten de nieuwe transparantievoorschriften tot voorlichting van de consument. Vóór de ondertekening van het contract moet hij worden ingelicht over de aard van de betrokken dienst, inclusief verkeersbeheertechnieken en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de dienst, en over eventuele andere beperkingen (zoals maximale bandwijdten of de beschikbare verbindingssnelheid).

Meer informatie
Het document over de raadpleging is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar