Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Briselē, 2010. gada 30. jūnijā

Digitalizācijas programma. Komisija sāk apspriešanos par tīkla neitralitāti

Eiropas Komisija šodien uzsāka apspriešanos par galvenajiem jautājumiem saistībā ar tīkla neitralitāti. Tajā skarti tādi jautājumi kā: vai interneta pakalpojumu sniedzējiem būtu jāļauj pieņemt konkrētus datu plūsmas pārvaldības paņēmienus, ļaujot viena veida datu plūsmai internetā dominēt pār citām; vai šāda datu plūsmas pārvaldības prakse varētu radīt problēmas un netaisnīgi ietekmēt lietotājus; vai konkurences līmenis dažādu interneta pakalpojumu sniedzēju starpā un jaunā telesakaru regulējuma pārredzamības nosacījumi ir pietiekami, lai izvairītos no problēmām, kas varētu rasties, ļaujot patērētajiem izvēlēties; un vai ES būtu jāveic turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu taisnīgumu interneta tirgū, vai arī tas būtu jāatstāj nozares ziņā. Par digitalizācijas programmu atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa 2010. gada aprīlī paziņoja par nodomu uzsākt šo apspriešanos, lai turpinātu Eiropas diskusiju par tīkla neitralitāti (skatīt SPEECH/10/153). Apspriešanās rezultāti tiks izmantoti, gatavojot Komisijas ziņojumu par tīkla neitralitāti, kuru plānots iesniegt šā gada beigās. Visas ieinteresētās puses — pakalpojumu un informācijas sniedzēji, patērētāji, uzņēmumi un zinātnieki — ir aicināti sniegt savu viedokli līdz 2010. gada 30. septembrim. Atklāts un neitrāls internets ir svarīgs nosacījums, lai sasniegtu daudzus no Eiropas digitalizācijas programmā izklāstītajiem mērķiem (IP/10/581).

Priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: “Esmu apņēmusies saglabāt atklātu un neitrālu internetu. Patērētājiem jābūt iespējai piekļūt vēlamajai informācijai. Informācijas sniedzējus un operatorus būtu atbilstīgi jāmotivē turpināt novatorisku darbību. Tomēr datu plūsmas pārvaldība un tīkla neitralitāte ir ārkārtīgi sarežgīti jautājumi. Es neuzskatu, ka vienai pieejai būtu jādominē pār citām. Mums ir nepieciešama visu pušu iesaistīšanās, lai varētu rūpīgi un ļoti objektīvi izvērtēt visus aspektus, rast pareizo līdzsvaru starp visu iesaistīto pušu interesēm un izlemt, kādi jauni pasākumi, ja vispār, ir nepieciešami.”

Datu plūsmas pārvaldība mūsdienu internetā

Pēdējos gados ar internetu ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Arvien vairāk lietotāju izmanto priekšrocības, ko sniedz ātrdarbīgi platjoslas savienojumi. Pieaug pieprasījums pēc tādiem pakalpojumiem kā interneta televīzija (IPTV) un videomateriālu koplietošana, kuru nodrošināšanai nepieciešama liela apjoma datu pārraide. Vienlaikus attīstās jaunas tehnoloģijas, piemēram, IP balss pārraide, kas ļauj veikt balss zvanus internetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, interneta pakalpojumu sniedzēji ir izstrādājuši rīkus, lai nošķirtu dažādās tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, kurām var piekļūt tīklā, tādējādi izvairoties no pārslodzes un veicinot efektīvu tīkla izmantošanu. To dēvē par “plūsmas pārvaldību”. Šos rīkus var izmantot, lai nodrošinātu tīklu efektīvu darbību un augstas kvalitātes pakalpojumu, piemēram, interneta televīzijas, pieejamību, ja vien tiek ievēroti ES tiesību akti un pircēji tiek informēti par plānoto pakalpojuma kvalitāti. Tomēr šie paņēmieni var arī palēnināt piekļuvi pakalpojumiem vai lietojumprogrammām, kas nav definētas kā prioritāras un kurām var piekļūt, izmantojot fiksēto vai mobilo savienojumu, vai pasliktināt citu pakalpojumu kvalitāti. Pastāv viedoklis, ka atšķirīga attieksme pret dažādām datu straumēm varētu nelabvēlīgi ietekmēt lietotājus un apdraudēt interneta atklātumu.

Apspriešanās galvenie aspekti

Šodien uzsāktās sabiedriskās apspriešanās mērķis ir iegūt informāciju par dažādiem viedokļiem attiecībā uz to, kā pārvaldīt datu plūsmu internetā kontekstā ar tīkla neitralitāti. Komisija vēlas iegūt plašāku informāciju par potenciālajām problēmām, kas izriet no konkrētiem datu plūsmas pārvaldes veidiem, un par to, vai jaunie telesakaru noteikumi ir pietiekami šo problēmu novēršanai; par tehniskajiem un saimnieciskajiem aspektiem, par apsvērumiem saistībā ar pakalpojumu kvalitāti un iespējamo negatīvo ietekmi uz brīvību tīklā.

Turpmākie pasākumi

Komisija izvērtēs apspriešanas laikā paustās atbildes un citos forumos izteiktos viedokļus. Pēc tam Komisija līdz 2010. gada beigām nāks klajā ar paziņojumu par tīkla neitralitāti. Šajā dokumentā tiks izklāstīts Komisijas viedoklis par papildu iniciatīvu vai vadlīniju nepieciešamību.

Vispārīga informācija

Kaut arī nav vispārējas “tīkla neitralitātes” definīcijas, kopumā tiek atzīts, ka šis jēdziens ietver ideju par visu interneta datu vienlīdzību neatkarīgi no to avota vai galamērķa. Tas nozīmē, ka kopumā interneta lietotājiem jānodrošina piekļuves iespējas informācijai vai lietojumprogrammām atbilstīgi viņu izvēlei.

Viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai 2009. gada ES Telesakaru reformu paketes (skatīt MEMO/09/568) pabeigšanai bija Komisijas apņemšanās rūpīgi uzraudzīt interneta atklātumu un neitralitāti un par esošo stāvokli ziņot Eiropas Parlamentam un Ministru padomei. Minētā apspriešanās ir daļa no Komisijas veiktajiem pasākumiem šīs apņemšanās izpildē.

Pārskatītajā ES telesakaru regulējumā dalībvalstu iestādēm ir tiesības noteikt tīkla lietotājiem piedāvāto pārraides pakalpojumu minimālo kvalitātes līmeni. Papildus jaunie pārredzamības noteikumi nosaka, ka pirms līguma parakstīšanas patērētāji ir jāinformē par attiecīgā pakalpojuma raksturu, tai skaitā datu plūsmas pārvaldības paņēmieniem un to ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti, kā arī par jebkuriem citiem ierobežojumiem (piemēram, joslas platuma ierobežojumiem vai pieejamo savienojuma ātrumu).

Papildinformācija

Apspriešanās dokuments ir pieejams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar