Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Bryssel 30. kesäkuuta 2010

Digitaalistrategia: komissio käynnistää kuulemisen verkon riippumattomuudesta

Euroopan komissio käynnistää tänään kuulemisen verkon riippumattomuuteen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Kommentteja pyydetään muun muassa seuraavista kysymyksistä: pitäisikö internetpalvelujen tarjoajien saada käyttää tiettyjä liikenteenhallintakäytäntöjä siten, että yhdenlainen internetliikenne asetetaan etusijalle muihin nähden; voivatko tällaiset liikenteenhallintakäytännöt aiheuttaa ongelmia ja voiko niillä olla epäsuotuisia vaikutuksia käyttäjiin; riittävätkö internetpalvelujen tarjoajien välinen kilpailu ja televiestinnän uuteen sääntelykehykseen sisältyvät avoimuusvaatimukset takaamaan sen, että mahdolliset ongelmat vältetään antamalla kuluttajille valinnanmahdollisuus; ja onko EU:n tehtävä enemmän internetmarkkinoiden tasapuolisuuden varmistamiseksi vai pitäisikö alan itsensä ottaa ohjat käsiinsä. Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes ilmoitti huhtikuussa 2010 aikovansa käynnistää julkisen kuulemisen verkon riippumattomuudesta käydyn eurooppalaisen keskustelun edistämiseksi (ks. SPEECH/10/153). Kuulemisen tuloksia hyödynnetään verkon riippumattomuutta koskevassa komission kertomuksessa, joka on määrä julkaista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaikkia intressitahoja – palvelujen ja sisällön tarjoajia, kuluttajia, yrityksiä ja tutkijoita – pyydetään esittämään kommenttinsa 30. syyskuuta 2010 mennessä. Avoin ja riippumaton internet luo pohjan monien Euroopan digitaalistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle (IP/10/581).

”Olen sitoutunut säilyttämään internetin avoimuuden ja riippumattomuuden,” totesi varapuheenjohtaja Neelie Kroes ja jatkoi: ”Kuluttajien olisi voitava käyttää haluamiaan sisältöjä. Sisällöntarjoajille ja operaattoreille olisi tarjottava oikeita kannustimia jatkuvaan innovointiin. Liikenteenhallinta ja verkon riippumattomuus ovat kuitenkin erittäin monimutkaisia kysymyksiä. En oleta, että yksi ainoa lähestymistapa olisi muita parempi. Tarvitsemme kaikkien osapuolten näkemyksiä, jotta voisimme tarkastella kaikkia kysymyksiä perinpohjaisesti ja objektiivisesti, löytää oikean tasapainon kaikkien eri intressien välillä ja päättää, tarvitaanko asiassa uusia toimenpiteitä.”

Liikenteenhallinta modernissa internetissä

Internetissä on viime vuosien aikana tapahtunut dramaattisia muutoksia. Yhä useammat käyttäjät hyödyntävät nopeita laajakaistayhteyksiä. Suurta tiedonsiirtonopeutta vaativat palvelut, kuten netti-tv ja videojakelupalvelut, yleistyvät kaiken aikaa. Samaan aikaan käyttöön on tullut uusia tekniikoita, kuten puheensiirto internetissä (VoIP), joiden avulla puheluita voidaan soittaa internetin kautta.

Tässä tilanteessa internetpalvelujen tarjoajat ovat kehittäneet uusia välineitä, joiden avulla ne voivat eriyttää niiden verkon kautta käytettävät erilaiset verkkosivut ja sovellukset. Näin ne pyrkivät välttämään verkon ruuhkautumista ja edistämään sen tehokasta käyttöä. Tätä kutsutaan liikenteenhallinnaksi. Näiden välineiden avulla voidaan varmistaa verkon tehokas toiminta ja tarjota netti-tv:n kaltaisia lisämaksullisia palveluja, kuitenkin sillä edellytyksellä, että ne ovat EU:n sääntöjen mukaisia ja asiakkaille ilmoitetaan odotettu palvelun laatu. Nämä tekniikat voivat kuitenkin myös hidastaa pääsyä sellaisiin palveluihin tai sovelluksiin, joita ei pidetä ensisijaisina, joko kiinteän verkon tai mobiiliyhteyden kautta, tai ne voivat heikentää muiden palveluiden laatua. Jotkut väittävät, että yhden datavirran käsittely eri tavalla kuin muiden voi haitata käyttäjiä ja vaarantaa internetin avoimuuden.

Kuulemisen kohde

Tänään käynnistetyssä julkisessa kuulemisessa pyritään keräämään näkemyksiä verkon riippumattomuuteen vaikuttavista internetinliikenteen hallintaan liittyvistä kysymyksistä. Komissio haluaa lisätietoja tiettyihin liikenteenhallinnan muotoihin mahdollisesti liittyvistä ongelmista sekä siitä, voidaanko ne ratkaista televiestinnän uuden sääntelykehyksen säännöillä. Muita käsiteltäviä kysymyksiä ovat tekniset ja taloudelliset näkökohdat, palvelun laatuun liittyvät näkökohdat sekä mahdollinen vaikutus verkkovapauksiin.

Seuraavat vaiheet

Komissio analysoi kuulemisen tuloksia ja muilla foorumeilla esitettyjä näkökantoja. Analyysin pohjalta se antaa verkon riippumattomuutta koskevan kertomuksen vuoden 2010 loppuun mennessä. Kertomuksessa esitetään komission näkemys siitä, ovatko uudet aloitteet tai ohjeet tarpeen.

Taustaa

Vaikka verkon riippumattomuudelle ei ole olemassa vahvistettua määritelmää, sillä tarkoitetaan yleensä ajatusta, että kaikkea internetissä olevaa tietoa olisi käsiteltävä tasapuolisesti sen lähteestä tai määränpäästä riippumatta. Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että internetin käyttäjien pitäisi voida käyttää haluamiaan sisältöjä tai sovelluksia.

Yksi edellytys telealan sääntelyn uudistuspaketin (ks. MEMO/09/568) onnistuneelle aikaansaamiselle vuonna 2009 oli se, että komissio sitoutui selvittämään internetin avointa ja riippumatonta luonnetta ja raportoimaan tilanteesta Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle. Kuuleminen on yksi tähän sitoumukseen liittyvistä komission jatkotoimista.

EU:n televiestinnän uudistetun sääntelykehyksen mukaan kansallisilla viranomaisilla on valtuudet määritellä tiedonsiirtoverkkopalvelujen vähimmäislaatutaso. Lisäksi uusissa avoimuussäännöissä edellytetään, että kuluttajille tiedotetaan – ennen sopimuksen allekirjoittamista – heidän tilaamansa palvelun luonteesta, mukaan luettuina liikenteenhallintatekniikat ja niiden vaikutus palvelun laatuun, sekä muista mahdollisista rajoituksista (kuten kaistaleveyden ylärajoista tai käytettävissä olevasta yhteysnopeudesta).

Lisätietoja

Kuulemisasiakirja oin saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar