Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Brüssel, 30. juuni 2010

Digitaalareng: komisjon alustas arutelu võrguneutraalsuse üle

Euroopa Komisjon alustas täna arutelu võrguneutraalsusega seotud küsimuste üle. See hõlmab järgmisi teemasid: kas internetiühenduse pakkujatel tuleks lubada eelistada üht tüüpi andmevoogu teiste arvelt; kas selline eelistamine võib põhjustada probleeme kasutajatele või olla mõne kasutajarühma suhtes ebaõiglane; kas konkurentsitingimused internetiühenduse pakkujate vahel ning uue telekommunikatsiooniraamistiku läbipaistvusnõuded pakuvad kasutajaile piisavalt valikuvõimalusi ega vii uute probleemide tekkeni; kas ELil tuleks jätkata tegutsemist internetipakkujate vahel ausa konkurentsi tagamiseks või tuleks anda juhtohjad erasektorile. Vajadusele arutelu pidada juhtis tähelepanu Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes, teatades 2010. aasta aprillis oma kavatsusest jätkata arutelu võrguneutraalsuse küsimuste üle (vt SPEECH/10/153). Arutelu tulemusel koostab komisjon käesoleva aasta lõpuks võrguneutraalsuse kohta aruande. Kõigil huvitatud isikutel – internetiühenduse ja internetisisu pakkujad, tarbijad, ettevõtjad, teadlased – palutakse esitada 30. septembriks 2010 oma arvamus. Avatud ja neutraalne internet on muu hulgas vajalik Euroopa digitaalarengu tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks (IP/10/581).

Asepresident Neelie Kroes sõnas: „Olen veendunud vajaduses hoida internet avatud ja neutraalne. Igal kasutajal peab olema võimalik pääseda ligi soovitavale sisule. Internetiühenduse ja internetisisu pakkujatele tuleb luua arengu hoogustamiseks piisavalt stiimuleid. Kuid andmevoo haldus ja võrguneutraalsus on keerukad teemad. Ma ei usu, et üks kindel lähenemisviis peaks ainsana peale jääma. Vajame kõikide arvamusi, et oleks võimalik kõiki asjaolusid hoolikalt ja väga objektiivselt hinnata, leida õige tasakaal kõigi asjaosaliste huvide vahel ja töötada välja vajaminevad meetmed.”

Andmevoo haldus tänapäeva internetiühenduses

Viimastel aastatel on internet tohutult arenenud. Üha rohkem kasutajaid saab kiire lairibaühenduse. Suurte andmemahtude ülekannet eeldavad uued rakendused, nagu internetitelevisioon ja videote vahetamine, arenevad jõudsalt. Samuti võetakse kasutusele uut tehnoloogiat, nagu internetikõne protokoll (VoIP), mis võimaldab teha interneti kaudu telefonikõnesid.

Seepärast on internetiühenduse pakkujad arendanud välja vahendeid nii veebisaitide kui ka nende võrgu kaudu kasutatavate rakenduste vahel vahe tegemiseks, et vältida ummistumist ja tagada võrgu tõhus kasutamine.

Seda nimetatakse andmevoo haldamiseks. Neid vahendeid saab kasutada võrgu töö tõhususe tagamiseks ja nõudlikemate teenuste, nagu internetitelevisiooni pakkumiseks, kuid tuleb tagada, et need oleks vastavuses ELi eeskirjadega ning et tarbijatele antaks teavet teenuste oodatava kvaliteedi kohta. Siiski võib selliste meetodite kasutamine viia tavateenuste ja -rakenduste juures ühenduskiiruse aeglustumiseni – seda nii püsi- kui ka mobiilühenduse puhul – ning langetada muude teenuste kvaliteeti. On kostnud väiteid, et andmevoogude erinev käitlemine võib kahjustada osa kasutajarühmade huve ja seada ohtu interneti avatuse.

Arutelu eesmärk

Täna alustatud arutelu eesmärk on kuulata ära erinevad seisukohad andmevoo halduse ja võrguneutraalsuse kohta. Eelkõige soovib komisjon saada teavet järgmistes küsimustes: teatavate andmevoo halduse vormidega seotud võimalikud probleemid ja kas uued telekommunikatsioonieeskirjad on nende probleemide lahendamiseks piisavad; nende peamised tehnilised ja majanduslikud aspektid; nende mõju teenuste kvaliteedile; nendest internetivabadusele tuleneda võivad ohud.

Edasised sammud

Esmalt analüüsib komisjon arutelu käigus kõlanud seisukohti ja mujal esitatud arvamusi. Seejärel esitab ta 2010. aasta lõpuks võrguneutraalsuse kohta teatise. Selles dokumendis annab komisjon teada, kas tema meelest on vaja teha lisaks muid algatusi ja anda juhtnööre või mitte.

Taust

Ehkki võrguneutraalsus ei ole väga täpselt määratletud mõiste, mõistetakse seda üldiselt nii, et kõiki internetis leiduvaid andmeid tuleb käidelda vaatamata nende lähte- ja sihtpunktile võrdselt. See tähendab, et internetikasutajatel peaks olema üldiselt võimalik pääseda ligi sellisele sisule ja rakendustele, nagu nad soovivad.

2009. aastal alustatud telekommunikatsioonireformi edukaks lõpuleviimiseks (vt MEMO/09/568) pidas komisjon muu hulgas vajalikuks teha hoolikat järelevalvet interneti avatuse ja neutraalsuse üle ning hoida Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellega kursis. Praegune arutelu on selle loomulikuks jätkuks.

ELi uue telekommunikatsiooniraamistiku alusel on liikmesriikidel õigus kehtestada võrguülekandeteenustele miinimumkvaliteet. Lisaks nõutakse uute läbipaistvuseeskirjadega, et enne lepingu sõlmimist selgitataks kasutajatele tellitava teenuse laadi, sealhulgas andmevoo haldamise meetodeid ja nende mõju teenuse kvaliteedile, samuti kõiki muid andmeedastusega seotud piiranguid (nagu ribalaiuse piirangud või võimaldatav ühenduskiirus).

Lisateave

Aruteluga saate tutvuda veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar