Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858

Bryssel den 30 juni 2010

Turism: Europa ska förbli världens främsta resmål

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett meddelande1 vars målsättning är att bevara Europas status som världens främsta resmål. Med sina 370 miljoner internationella besökare under 2008 står Europa för mer än 40 % av det totala antalet turister – en ställning som måste bevaras. Den snabbt föränderliga världsekonomin orsakar dock förändringar i turisternas beteende och i situationen i de länder de kommer ifrån, och påverkar således turismbranschen. I kommissionens dokument tar man upp utmaningar som bl.a. säsongsmässiga variationer och den åldrande befolkningen, och skisserar samtidigt en strategi som ska stödja denna viktiga sektor inom den europeiska ekonomin. Dessutom föreslår man initiativ för att främja branschens konkurrenskraft, hållbarhet och kvalitetsinriktade utveckling samt Europas synlighet som ett enastående resmål.

– Genom Lissabonfördraget omfattas turismen i Europa för första gången någonsin av ett EU-ramverk. Detta ger oss en möjlighet att utarbeta en politik som utnyttjar den mångsidighet som vår turismbransch kan erbjuda turister från såväl Europa som från andra delar av världen. Därför måste Europas turismindustri förbli ledande då det gäller innovativa lösningar. Detta kommer i sin tur att skapa fler jobb och ett mer hållbart och varierat utbud. Trots att det kommer att kräva mycket arbete är vårt mål att Europa ska förbli världens främsta resmål. Detta meddelande tar upp 21 åtgärder som kommer att föra Europas turismindustri in i 2000-talet, säger Antonio Tajani, vice ordförande och kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande, inklusive den inre marknaden.

Turismen spelar en viktig roll för vår ekonomi. Den omfattar 1,8 miljoner företag, varav många är små eller medelstora. Den står också för 5,2 % av sysselsättningen och mer än 5 % av Europas BNP.

De närmaste åren kommer att medföra en mängd utmaningar och möjligheter som kräver ett gemensamt tillvägagångssätt på europeisk nivå. Samtidigt måste man ta hänsyn till medlemsstaternas särdrag på alla nivåer. Europeiska turismdestinationer står inför en växande konkurrens från andra resmål i världen. Å andra sidan kan Europa också locka turister från tillväxtländer att tillbringa sin semester här. Den aktuella demografiska trenden innebär att det om några år kommer att finnas fler äldre turister, och våra turismprodukter samt vår infrastruktur måste vara väl anpassade till detta. Turismprodukterna måste också vara mer hållbara och på så sätt bidra till att uppfylla klimatmålen och ta hänsyn till beroendet t.ex. av vatten och energi. Vi måste också utnyttja de möjligheter som utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken erbjuder.

För att Europa ska förbli världens främsta resmål föreslår kommissionen 21 åtgärder i sitt meddelande MEMO/10/289, bl.a. följande:

1. Förbättra konkurrenskraften hos Europas turismsektor

  • Innovation måste främjas så att branschen och dess företag kan anpassa sig till nya trender i konsumentbeteende och bryta gamla mönster. I detta sammanhang stöder EU-kommissionen idén om en plattform för IKT och turism för berörda parter inom turismnäringen (resebyråer, hotell etc.).

  • Förlängning av turismsäsongen. Ett system för turismutbyte ska göra det lättare för ungdomar, äldre, familjer med låg inkomst och rörelseförhindrade att resa under lågsäsong. Dessutom kunde ett system för utbyte av information på europeisk nivå bidra till att bättre samordna skolloven mellan medlemsstaterna.

  • Det behövs bättre kunskap om turismens socioekonomiska aspekter för att förbättra samordningen av aktuell forskningsverksamhet inom turismområdet. Ett virtuellt europeiskt observationscentrum för turism kunde på medellång sikt utgöra ett nätverk för samordning och analys av turismforskningen, och samtidigt samla uppgifter från hela EU om utveckling inom turismbranschen.

2. Främja utvecklingen av hållbar och ansvarsfull turism av hög kvalitet

  • Underlätta utbyte av bästa praxis bland nätverk av regionala och hållbara resmål för att ta fram indikatorer för en hållbar förvaltning

  • Ta fram en europeisk märkning för kvalitetsturism för att belöna goda resultat när det gäller att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds vid företag och resmål i Europa.

  • Utarbeta en märkning som baserar sig på indikatorer för hållbar förvaltning för att främja turistorter som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier.

  • Föreslå en stadga där kriterier för hållbar och ansvarsfull turism definieras. Utifrån dessa kommer ett europeiskt pris att tilldelas turismföretag och resmål.

3. Stärka Europabilden och Europas synlighet som en plats med många hållbara resmål av hög kvalitet

  • Ett europeiskt varumärke ska skapas och främjas i tätt samarbete med medlemsstaterna för att Europa ska skilja sig ur mängden bland internationella resmål.

  • Ett bättre samarbete med nationella organisationer och den europeiska turismbranschen ska upprättas för att främja europeiska turismprodukter via webbportalen visiteurope.com.

4. Förbättra integrationen av turism med annan EU-politik och EU-finansieringsorgan

Turism hör oundvikligen ihop med annan politik. Därför har kommissionen för avsikt att förbättra integrationen och samordningen av politik som påverkar turismen, t.ex. passagerarnas rättigheter, konsumentskydd och den inre marknaden.

Mer information

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

1 :

KOM(2010) 352


Side Bar