Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858

Brusel 30. júna 2010

Cestovný ruch: Európa musí zostať jednou z popredných destinácií na svete

Európa musí byť aj naďalej jednou z popredných svetových turistických destinácií – to je cieľom oznámenia1, ktoré dnes predkladá Európska komisia. S 370 miliónmi medzinárodných návštev v roku 2008 patrí Európe viac ako 40 % celosvetový podiel na trhu, ktorý je potrebné udržať. Rýchlo sa meniaca globálna ekonomika však ovplyvňuje aj cestovný ruch a spôsobujú podstatné zmeny najmä v správaní sa turistov a trhov v krajinách, z ktorých prichádzajú. V dokumente Komisie sa okrem výziev, ktoré pre toto odvetvie predstavuje jeho sezónny charakter a starnúca populácia, venuje pozornosť aj návrhu politiky na podporu tohto kľúčového odvetvia európskeho hospodárstva a iniciatív na propagáciu jeho konkurencieschopnosti, udržateľnosti a zlepšovania kvality, ako aj na zviditeľňovanie Európy ako výnimočnej turistickej destinácie.

Podpredseda Komisie Antonio Tajani, ktorý je zodpovedný za oblasť podnikania a priemyslu vrátane vnútorného trhu s tovarom, v tejto súvislosti povedal: „V Lisabonskej zmluve sa po prvýkrát stanovuje spoločný rámec pre európsky cestovný ruch. Vďaka tomu môžeme vypracovať politiku vychádzajúcu z rozmanitosti, ktorú naše odvetvie cestovného ruchu ponúka európskym i mimoeurópskym turistom. Z tohto dôvodu musíme urobiť všetko preto, aby európske odvetvie cestovného ruchu aj naďalej patrilo do popredia tých odvetví, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia. Potom budeme môcť vytvárať nové pracovné miesta a ponúkať udržateľný a pestrý cestovný ruch. Nebude to jednoduché, ale naším cieľom je udržať Európu na vrchole svetových destinácií. Dnešné oznámenie obsahuje 21 aktivít, ktoré posunú európsky cestovný ruch do 21. storočia.“

Cestovný ruch je dôležitou súčasťou nášho hospodárstva. Pozostáva z 1,8 milióna podnikov, z ktorých mnohé sú malými a stredne veľkými podnikmi. Zároveň sa podieľa 5,2 % na zamestnanosti a viac ako 5 % prispieva na tvorbu európskeho HDP.

Nasledujúce roky so sebou prinesú niekoľko výziev a príležitostí, ktoré si vyžiadajú koordinovaný postup na európskej úrovni rešpektujúci odlišnosti, ktoré v členských štátoch vznikajú na všetkých úrovniach. Európske destinácie musia čeliť rastúcej konkurencii zo strany iných svetových destinácií. Na druhej strane môže Európa zároveň prilákať turistov z nových rastúcich ekonomík, ktorí budú mať záujem o dovolenku v Európe. Súčasný demografický trend prinesie o niekoľko rokov stále viac starších turistov, preto sa naše turistické produkty a infraštruktúra musia na túto skutočnosť dôkladne pripraviť. Naše turistické produkty potrebujú byť zároveň viac udržateľné, čiže musia napr. zohľadňovať záväzky voči zmene klímy a závislosti na vode a energii. Neustále sa vyvíjajúce informačné a komunikačné technológie sú takisto zdrojom nových príležitostí, ktoré treba využiť.

Aby bola Európa aj naďalej jednou z popredných svetových turistických destinácií navrhuje Komisia vo svojom oznámení 21 aktivít (úplný zoznam aktivít je uvedený v MEMO/10/289) vrátane týchto:

1. Zlepšiť konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu v Európe

  • Je potrebné presadzovať inovácie, tak aby sa odvetvie a jeho zástupcovia mohli prispôsobiť novým trendom v spotrebiteľskom správaní a vzdať sa zaužívaných praktík v odvetví. V tejto súvislosti podporuje Európska komisia myšlienku spoločnej „IKT turistickej platformy“, ktorá by spájala hlavných aktérov v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie, hotely, atď.)

  • Predĺženie turistickej sezóny. Formou výmenného programu umožniť mladým, dôchodcom, rodinám s ekonomickými ťažkosťami a ľuďom s postihnutím cestovať mimo hlavnej sezóny. Po druhé, lepšia koordinácia školských prázdnin v jednotlivých členských štátoch, ktorú by mohli uľahčiť mechanizmy na výmenu informácií na európskej úrovni.

  • Zlepšením socio-ekonomických poznatkov o cestovnom ruchu je možné rozvinúť lepšiu koordináciu prebiehajúcich prieskumov v oblasti cestovného ruchu. Virtuálne „Európske turistické observatórium“ by mohlo v strednodobom časovom horizonte predstavovať sieť na koordináciu a analýzu prieskumov v oblasti cestovného ruchu a zároveň slúžiť ako archív informácií o trendoch v odvetví cestovného ruchu v EÚ.

2. Podporovať rozvoj udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu

  • Uľahčiť výmenu osvedčených postupov medzi sieťami regionálnych a udržateľných destinácií s cieľom vyvinúť udržateľné ukazovatele riadenia.

  • Zaviesť značku „Kvalitný cestovný ruch“, ktorá bude odmenou za úsilie pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných európskymi podnikateľskými subjektmi a destináciami.

  • Zaviesť značku založenú na udržateľných ukazovateľoch riadenia, ktorá bude propagovať turistické destinácie rešpektujúce environmentálne, sociálne a hospodárske kritériá.

  • Navrhnúť „Chartu“, v ktorej sa stanovia kritériá pre udržateľný a zodpovedný cestovný ruch, na základe ktorých by sa spoločnostiam z oblasti cestovného ruchu a destináciám odovzdávala európska cena.

3. Upevniť imidž a viditeľnosť Európy ako spojenia udržateľných a kvalitných destinácií

  • Zaviesť a propagovať „Európsku značku“ v úzkej spolupráci s členskými štátmi a tým sa výraznejšie odlíšiť od iných medzinárodných destinácií.

  • Zlepšiť spoluprácu s vnútroštátnymi organizáciami a s európskym odvetvím cestovného ruchu pri propagovaní európskych turistických produktov prostredníctvom portálu visiteurope.com.

4. Presadiť integráciu cestovného ruchu do politík a finančných nástrojov EÚ

Cestovných ruch je nepochybne spojený s inými politikami. Z tohto dôvodu Komisia zlepší integráciu a koordináciu politík ovplyvňujúcich cestovný ruch, ako napr. práva cestujúcich, ochrana spotrebiteľa a vnútorný trh.

Viac informácií

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_sk.htm

1 :

KOM(2010) 352


Side Bar