Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858

Briuselis, 2010 m. birželio 30 d.

Turizmas. Kad Europa ir toliau būtų lankomiausias žemynas

Šiandien Europos Komisija paskelbė komunikatą1, kurio tikslas – kad Europa išliktų turistų lankomiausiu žemynu. 2008 m. Europą aplankė 370 mln. žmonių iš viso pasaulio (tai daugiau kaip 40 % visų pasaulio turistų). Tokią padėtį būtina išlaikyti. Vis dėlto greitai besikeičianti pasaulio ekonomika daro poveikį turizmo sektoriui, o kai kurie svarbūs pokyčiai veikia turistų elgesį ir įvairių šalių rinkas. Komisijos dokumente ne tik nurodytos tokios problemos kaip sezoniškumas ir senstanti visuomenė, bet ir apibrėžta politika, kuria siekiama remti šį svarbų Europos ekonomikos sektorių, pasiūlyta būdų, kaip skatinti jo konkurencingumą, ilgalaikį ir kokybišką vystymąsi ir Europos, kaip ypatingos lankytinos vietos, įvaizdžio kūrimą.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už verslumą ir pramonę, taip pat ir vidaus prekių rinką, atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani sakė: „Lisabonos sutartyje pirmą kartą išdėstyti Europos turizmo pagrindai. Tai suteikia galimybę kurti politiką, kuri leistų visokeriopai išnaudoti tai, ką mūsų turizmo sektorius gali pasiūlyti Europos ir kitų žemynų turistams. Todėl Europos turizmo pramonė turi išlikti geriausia novatoriškų sprendimų diegėja. Savo ruožtu tai leis sukurti daugiau naujų darbo vietų, bus galima pasiūlyti tausesnių ir įvairesnių paslaugų. Darbo bus daug, bet sieksime, kad Europą ir toliau lankytų daugiausia turistų iš viso pasaulio. Šiandien paskelbtame komunikate išdėstytas 21 veiksmas; šiais veiksmais XXI amžiuje Europos turizmo pramonė ryžtingai veršis į priekį.“

Europos ekonomikai turizmo sektorius labai svarbus. Jame veikia 1,8 mln. bendrovių, daugelis iš jų yra mažosios arba vidutinės įmonės. Jame dirba 5,2 proc. visų dirbančiųjų, daugiau kaip 5 proc. Europos BVP sudaro šio sektoriaus pajamos.

Spręsti artimiausių metų problemas ir išnaudoti atsirandančias galimybes reikia bendrai Europos lygmeniu, atsižvelgiant į įvairius visų lygmenų aspektus atskirose valstybėse narėse. Lankytinoms Europos vietoms vis didesnę konkurenciją sudaro kitų žemynų turizmo vietos. Antra vertus, norinčių praleisti atostogas Europoje turistų galima pritraukti ir iš naujų rinkų. Dabartinės demografinės tendencijos rodo, kad po kelerių metų padaugės vyresnio amžiaus turistų, todėl mūsų siūlomi produktai ir infrastruktūra turi būti tam pritaikyti. Be to, turizmo produktai turi būti tausesni, juos kuriant reikia atsižvelgti į su klimato kaita susijusius įsipareigojimus ir, pavyzdžiui, vandens ir energijos naudojimą. Nuolat tobulėjančios informacinės ir ryšių technologijos taip pat atveria naujų galimybių, kurias būtina išnaudoti.

Kad Europa ir toliau būtų lankomiausias pasaulio žemynas, Komisijos komunikate išdėstytas 21 veiksmas (visas veiksmų sąrašas pateiktas MEMO/10/289), įskaitant:

1. Didinti Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą

  • Skatinti naujoves, kad sektorius ir jame dirbančios įmonės galėtų prisitaikyti prie naujų vartotojų elgesio tendencijų ir laužyti nusistovėjusius stereotipus. Šiomis aplinkybėmis Europos Komisija remia daugelio turizmo sektoriaus suinteresuotųjų pusių (kelionių agentūrų, viešbučių ir t. t.) siūlomą bendros „Turizmo informacinių ir ryšių technologijų platformos“ idėją.

  • Ilginti turizmo sezoną. Sukurti tam tikrą mainų programą, kad jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, piniginių sunkumų turinčios šeimos ir neįgalieji galėtų keliauti ne sezono metu. Antra, sukurti Europos masto informacijos mainų sistemą, kad valstybės narės galėtų geriau derinti mokyklinių atostogų laiką.

  • Siekiant geriau koordinuoti vykdomus turizmo srities mokslinius tyrimus, reikia gerinti turizmo sektoriaus socialines ir ekonomines žinias. Per vidutinės trukmės laikotarpį virtualus Europos turizmo stebėsenos centras galėtų tapti turizmo srities mokslinių tyrimų koordinavimo ir analizės tinklu, kuris kartu galėtų būti ir Europos Sąjungos masto informacijos apie pokyčius turizmo pramonėje šaltinis.

2. Skatinti tausaus, atsakingo ir kokybiško turizmo vystymąsi

  • Regioninių ir tausaus turizmo vietų tinklams sudaryti geresnes galimybes dalytis gerąja patirtimi ir taip padėti kurti darnaus valdymo rodiklius.

  • Sukurti „Kokybiško turizmo“ ženklą, kuris būtų teikiamas už laimėjimus gerinant Europos įmonių teikiamų paslaugų ir lankytinų vietų kokybę.

  • Darnaus valdymo rodiklių pagrindu sukurti ženklą, kad būtų skatinama lankyti vietas, kuriose laikomasi aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių reikalavimų.

  • Siūlyti priimti chartiją, kurioje būtų nustatyti tausaus ir atsakingo turizmo kriterijai, pagal kuriuos turizmo bendrovėms ir lankytinoms vietoms būtų skiriama Europos premija.

3. Įtvirtinti ir propaguoti tausaus ir kokybiško Europos – kaip lankytinų vietų visumos – turizmo įvaizdį

  • Glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis sukurti ir propaguoti „Europos ženklą“, kad būtų galima labiau išsiskirti iš kitų lankytinų pasaulio vietų.

  • Geriau bendradarbiauti su nacionalinėmis organizacijomis ir Europos turizmo pramone reklamuojant Europos turizmo produktus portale visiteurope.com.

4. Atsižvelgti į turizmą rengiant politines ir finansines ES priemones

Turizmas yra neatsiejamas nuo kitų politikos sričių. Todėl Komisija gerins turizmui poveikį darančių politikos sričių, kaip antai keleivių teisių, vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos, integraciją ir koordinavimą.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

1 :

COM(2010) 352.


Side Bar