Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/858

Brüssel, 30. juuni 2010

Turism: hoida Euroopa maailma sihtkohtade seas esirinnas

Hoida Euroopa maailma turismisihtkohtade seas esirinnas on Euroopa Komisjoni täna avaldatud teatise eesmärk1. Üle 40% kogu maailma turistidest suundub Euroopasse, mis tähendas 2008. aastal 370 miljonit turisti saabumist. Euroopa peab oma positsiooni hoidma. Äkilised muutused majanduses on mõjutanud turistide käitumist ja nende koduturge. Arvestades selliseid väljakutseid nagu turismi hooajalisus ja rahvastiku vananemine, sõnastatakse komisjoni teatises strateegia, mille eesmärk on toetada turismi kui olulist Euroopa majandusharu, ning pakutakse välja meetmed, et edendada turismi konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja kvaliteedipõhist arengut ning suurendada Euroopa kui atraktiivse sihtkoha nähtavust.

Komisjoni asepresident Antonio Tajani, kes on ettevõtluse ja tööstuse (sh kaupade siseturu) volinik, märkis: „Lissaboni lepinguga kehtestati Euroopa turismi jaoks esmakordselt ühenduse raamistik. Selle alusel saame töötada välja poliitika, mis võtab arvesse kõiki mitmekesiseid võimalusi, mida meie turismisektor pakub nii Euroopast kui ka väljastpoolt saabuvatele turistidele. Me peame säilitama Euroopa turismitööstuse innovaatilisuse, mis omakorda aitab luua juurde uusi töökohti ning muuta turismiteenused jätkusuutlikumaks ja mitmekesisemaks. See nõuab tööd, kuid meie eesmärk on hoida Euroopa maailma sihtkohtade seas esirinnas. Teatises on esitatud 21 meedet, mis viivad Euroopa turismitööstuse 21. sajandisse.”

Turismil on Euroopa majanduses oluline roll. Selles sektoris tegutseb 1,8 miljonit ettevõtet, millest paljud on väikesed või keskmise suurusega. Turismiga seotud töökohade osakaal on 5,2 % ning see annab üle 5 % Euroopa SKP-st.

Lähiaastad toovad mitmeid väljakutseid ja võimalusi, millega tegelemiseks on vaja Euroopa tasandil kooskõlastatud strateegiat, mis peab samas arvestama liikmesriikide erisustega. Euroopa sihtkohadele pakuvad üha enam konkurentsi sihtkohad mujal maailmas, kuid samas on areneva majandusega riikides palju turistide, kes sooviksid veeta oma puhkuse Euroopas. Praeguse demograafilise trendi tõttu suureneb lähiaastatel eakate arv, mistõttu meie turismiteenused ja -infrastruktuurid peavad selleks muutuseks valmis olema. Meie turismiteenused peavad olema jätkusuutlikumad ning võtma arvesse kliimamuutuste ning vee- ja energiasõltuvuse vallas võetud kohustusi. Pidevalt arenevad side- ja infotehnoloogiad pakuvad samuti uusi võimalusi, mida tuleks kasutada.

Selleks et hoida Euroopat maailma turismisihtkohtade edetabeli tipus, pakutakse komisjoni teatises välja 21 meedet, (vt meetmete täisnimekirja teatises MEMO/10/289), mille hulgas on järgmised:

1. Euroopa turismisektori konkurentsivõime tugevdamine

  • Soodustada tuleb innovatsiooni, et turismisektor ja selle ettevõtted kohanduksid tarbijate uute käitumismudelitega ja loobuksid kinnistunud harjumustest. Sellega seoses toetab Euroopa Komisjon ideed luua platvorm „IKT ja turism”, mis ühendaks peamisi turismi huvirühmi (reisibürood, hotellid jne).

  • Turismihooaja pikendamine. Luua omalaadne vahetusprogramm, mis võimaldaks noortel, eakatel, vähese sissetulekuga peredel ja puuetega isikutel reisida hooajaväliselt. Lisaks aitaks üleeuroopaline teabevahetusmehhanism paremini kooskõlastada koolivaheaegade kuupäevi liikmesriikides.

  • Turismi sotsiaal-majanduslike alusteadmiste parandamine aitaks tõhusamalt koordineerida turismialaseid teadusuuringuid. Keskpikas perspektiivis kujuneks Euroopa turismi virtuaalsest vaatluskeskusest turismialaste uuringute kooskõlastamise ja analüüsi võrgustik, mis võiks talletada ka ELi turismitööstuse arengut kajastavaid dokumente.

2. Jätkusuutliku, vastutustundliku ja kvaliteetse turismi arendamine

  • Hõlbustada parimate tavade vahetust jätkusuutlike sihtkohtade võrgustike vahel, et töötada välja näitajad sihtkohtade jätkusuutlikuks haldamiseks.

  • Luua turismi kvaliteedimärgis, et tunnustada Euroopa ettevõtjaid ja sihtkohti, kes on tõstnud oma teenuste kvaliteeti.

  • Töötada jätkusuutliku haldamise näitajate põhjal välja märgis, millega premeeritakse keskkonna-, sotsiaal- ja majandusnõuetele vastavaid turismisihtkohti.

  • Koostada jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi harta ning luua Euroopa auhind turismiettevõtete ja sihtkohtade tunnustamiseks

3. Tõsta Euroopa kui jätkusuutlike ja kvaliteetsete turismisihtkohtade kogumi mainet ja nähtavust

  • Luua tihedas koostöös liikmesriikidega „Euroopa kaubamärk”, mis eristaks Euroopa sihtkohti teistest sihtkohtadest maailmas.

  • Reklaamida Euroopa turismiteenuseid koostöös liikmesriikide asutuste ja Euroopa turismiettevõtjatega internetiportaali „visiteurope.com” vahendusel.

4. Kasutada ELi finantspoliitikat ja -instrumente senisest tõhusamalt turismi arendamiseks

Turism on paratamatult seotud teiste poliitikavaldkondadega. Seetõttu kavatseb komisjon parandada turismiga seotud poliitikavaldkondade, nagu reisijate õigused, tarbijakaitse ja siseturg, omavahelist integreerimist ja kooskõlastamist.

Lisateave

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

1 :

KOM (2010) 352.


Side Bar