Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP//10/858

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2010

Tουρισμός: διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού

Η διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού αποτελεί τον στόχο ανακοίνωσης1 που υποβλήθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με 370 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις το 2008, η Ευρώπη καλύπτει περισσότερο από το 40% του αντίστοιχου παγκόσμιου αριθμητικού μεγέθους - θέση που χρειάζεται να διατηρηθεί. Εντούτοις, η ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία έχει αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα με ορισμένες σημαντικές αλλαγές σχετικά με την συμπεριφορά των τουριστών και τις αγορές προέλευσης. Ενώ επισημαίνει προκλήσεις όπως η εποχικότητα και η γήρανση του πληθυσμού, το έγγραφο της Επιτροπής της σκιαγραφεί μια πολιτική που αποσκοπεί στην υποστήριξη αυτού του ουσιαστικής σημασίας τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και προτείνει πρωτοβουλίες για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητάς του, της βιώσιμης και βασισμένης στην ποιότητα ανάπτυξης και την προβολή της Ευρώπης ως σημαντικού τουριστικού προορισμού.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Antonio Tajani, αρμόδιος για την Eπιχειρηματικότητα και τη Bιομηχανία συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αγοράς αγαθών, δήλωσε: «Η συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε για πρώτη φορά ένα κοινοτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εργαστούμε πάνω σε μια πολιτική η οποία αξιοποιεί την ποικιλία που έχει να προσφέρει ο κλάδος του τουρισμού τόσο σε ευρωπαίους όσο και σε μη ευρωπαίους τουρίστες. Επομένως, χρειάζεται να διατηρήσουμε την τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων λύσεων. Με τη σειρά της αυτή θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και μια προσφορά περισσότερο βιώσιμου και διαφοροποιημένου τουρισμού. Θα πρόκειται για δύσκολη εργασία, αλλά στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την Ευρώπη ως κορυφαίο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Η σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζει 21 ενέργειες που θα ωθήσουν τη βιομηχανία τουρισμού της Ευρώπης στον 21ο αιώνα.»

Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας. Περιλαμβάνει 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Περικλείει επίσης το 5,2% των θέσεων απασχόλησης και συμβάλλει κατά περισσότερο από 5% στο ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ.

Τα προσεχή έτη προσφέρουν αριθμό προκλήσεων και ευκαιριών που χρειάζονται μια συντονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με παράλληλο σεβασμό των διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα. Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από άλλους παγκόσμιους προορισμούς. Αφετέρου, η Ευρώπη μπορεί επίσης να προσελκύσει τουρίστες από αναδυόμενες αγορές που επιθυμούν να περάσουν τις διακοπές τους εδώ. Η τρέχουσα δημογραφική τάση δείχνει ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους τουρίστες – τα τουριστικά μας προϊόντα και οι υποδομές μας θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την πραγματικότητα. Τα τουριστικά μας προϊόντα θα πρέπει επίσης να είναι βιώσιμα, λαμβάνοντας κατά συνέπεια υπόψη δεσμεύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή και την εξάρτηση από το νερό και την ενέργεια επί παραδείγματι. Οι διαρκώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών προσφέρουν επίσης νέες ευκαιρίες που χρειάζεται να αξιοποιηθούν.

Για τη διατήρηση της Ευρώπης ως του κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, η ανακοίνωση της Επιτροπής προτείνει 21 ενέργειες (βλ. MEMO/10/289 για τον πλήρη κατάλογο των ενεργειών) που περιλαμβάνουν:

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη.

  • Η καινοτομία χρειάζεται ένα ενισχυθεί ώστε ο τομέας και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες τάσεις που επικρατούν στη συμπεριφορά του καταναλωτή και να ξεπεράσουν τα καθιερωμένα πρότυπα του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ιδέα μιας κοινής «πλατφόρμας τουρισμού ΤΠΕ» μεταξύ των σημαντικότερων συντελεστών του κλάδου (ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.λπ. ).

  • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Διευκόλυνση μιας μορφής προγραμμάτων ανταλλαγών για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες με οικονομικές δυσχέρειες και τα άτομα με αναπηρία ώστε να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου. Κατά δεύτερον, ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να βοηθήσει. στον καλύτερο συντονισμό των σχολικών διακοπών μεταξύ των κρατών μελών.

  • Βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής γνώσης του τουρισμού που χρειάζεται για την ανάπτυξη καλύτερου συντονισμού τρεχουσών ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πεδίο του τουρισμού. Ένα εικονικό ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τουρισμού θα μπορούσε να παράσχει, σε μεσοπρόθεσμη βάση, ένα δίκτυο για το συντονισμό και την ανάλυση της έρευνας στον τομέα του τουρισμού, που θα μπορούσε επίσης να ενεργεί ως χώρος συγκέντρωσης πληροφοριών για ολόκληρη την ΕΕ αναφορικά με εξελίξεις στην τουριστική βιομηχανία.

2. Προαγωγή της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και προσανατολισμένου στην ποιότητα τουρισμού

  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δικτύων περιφερειακών και βιώσιμων προορισμών με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών βιώσιμης διαχείρισης.

  • Ανάπτυξη ενός σήματος «Ποιοτικός τουρισμός», ως ανταμοιβή επιτευγμάτων στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και προορισμούς.

  • Εκπόνηση ενός σήματος στη βάση δεικτών βιώσιμης διαχείρισης για την προαγωγή τουριστικών προορισμών που εφαρμόζουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

  • Πρόταση ενός Χάρτη που θα θεσπίζει κριτήρια βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στη βάση του οποίου θα απονέμεται ένα ευρωπαϊκό βραβείο σε τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς.

3. Παγίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προορισμών

  • Η δημιουργία και η παραγωγή ενός «ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος», σε στενή εργασία με τα κράτη μέλη θα βοηθήσει στην ευχερέστερη διάκριση από άλλους διεθνείς προορισμούς.

  • Η βελτιωμένη συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς και την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία για την προαγωγή των ευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων μέσω της δικτυακής πύλης visiteurope.com.

4. Υποστήριξη της ένταξης του τουρισμού στις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ

Ο τουρισμός αναπόφευκτα διασυνδέεται με άλλες πολιτικές. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θα βελτιώσει την ενσωμάτωση και τον συντονισμό πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τουρισμό, όπως τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, η προστασία του καταναλωτή και η εσωτερική αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

1 :

COM(2010) 352


Side Bar