Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES HU

IP/10/854

Bruxelles, den 29. juni 2010

Statsstøtte: Kommissionen godkender forlængelse af bankstøtteordningerne i Irland, Spanien, Danmark og Ungarn

I henhold til EU's statsstøtteregler har Europa-Kommissionen forlænget garantiordningerne for bankerne i Irland, Spanien og Danmark og en likviditetsordning i Ungarn indtil den 31. december 2010. De forlængede ordninger indebærer, at bankerne skal betale højere præmier for statens garantier og likviditetstilførsler. Formålet hermed er at få bankerne til selv at sikre deres finansiering uden statsstøtte og at begrænse konkurrencefordrejningerne. De fleste af de gældende kriseordninger i finanssektoren udløber den 30. juni 2010. Efter aftale med EU's finansministre er forlængelsen af ordningerne betinget af, at staterne opkræver højere præmier, og at der foretages en rentabilitetsundersøgelse af de banker, som fortsat er stærkt afhængige af finansiering i form af statsstøtte. Kommissionen har allerede på disse betingelser forlænget bankgarantiordningerne i Sverige, Tyskland, Østrig og Letland. Ordningerne forlænges i seks måneder indtil udgangen af 2010.

Irsk garantiordning

Kommissionen har godkendt, at en irsk garantiordning for kreditinstitutter, som oprindeligt blev godkendt den 20. november 2009 (se IP/09/1787) og forlænget den 31. maj 2010 (se MEX/10/0531), forlænges indtil den 31. december 2010.

Kommissionen mener, at forlængelsen af foranstaltningerne er i overensstemmelse med dens retningslinjer for statsstøtte til bankerne under finanskrisen (se IP/08/1495) og de nyligt tilpassede regler for statsgarantier, som tager sigte på at udfase støtten til finanssektoren, og som ØKOFIN-Rådet godkendte den 18. maj 2010.

De forlængede foranstaltninger er målrettede, proportionelle og af begrænset varighed og rækkevidde. Den forlængede garantiordning indebærer højere præmier for statsgarantier for at anspore bankerne til selv at skaffe refinansiering på markederne uden statsstøtte og for at begrænse konkurrencefordrejningerne. Kommissionen har derfor konkluderet, at foranstaltningerne er velegnede til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den irske økonomi og dermed er forenelige med artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten).

Spansk garantiordning

Kommissionen har også godkendt, at en spansk garantiordning for kreditinstitutter forlænges indtil udgangen af 2010. Den spanske ordning blev godkendt den 23. december 2008 (se IP/08/2049) og blev senere forlænget den 26. juni 2009 (se MEX/09/0625) og den 1. december 2009 (se MEX/09/1201).

Ordningen indebærer også højere præmier i overensstemmelse med de nyligt tilpassede regler for statsgarantier. Som det er tilfældet med den irske ordning er foranstaltningerne målrettede, proportionelle og af begrænset varighed og rækkevidde. Ordningen er derfor i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til bankerne under finanskrisen og EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra b).

Dansk garantiordning for nye lån

Kommissionen har også godkendt, at en dansk garantiordning for nye lån forlænges indtil den 31. december. Den danske ordning blev oprindelig godkendt den 3. februar 2009 (se IP/09/206) og senere forlænget den 17. august 2009 (se MEX/09/0817) og den 1. februar 2010 (se MEX/10/0201).

Kommissionen mener, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med de nyligt tilpassede regler for statsgarantier, fordi de er målrettede, proportionelle og af begrænset varighed og rækkevidde og indebærer, at der skal betales højere præmier for statsgarantien.

Ungarsk likviditetsordning

Endelig har Kommissionen godkendt, at en ungarsk likviditetsordning, som oprindelig blev godkendt den 14. januar 2010 (se IP/10/19), forlænges indtil den 31. december.

I lighed med de foregående ordninger mener Kommissionen, at forlængelsen af den ungarske likviditetsordning er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, fordi den er målrettet, proportionel og af begrænset varighed og rækkevidde og indebærer, at der skal betales højere præmier for likviditetstilførslen.

Baggrund

De fleste af de bankstøtteordninger, der blev indført for at sikre finansiel stabilitet under finanskrisen, udløber ved udgangen af juni. Kommissionen godkendte allerede den 23. juni forlængelsen af den tyske redningsordning for kreditinstitutter, den ungarske rekapitaliseringsordning (se IP/10/789), den østrigske støtteordning for kreditinstitutter og den lettiske bankstøtteordning (se IP/10/839). Kommissionen er for øjeblikket i gang med at vurdere forlængelsen af garantiordningerne i Nederlandene, Polen og Slovenien, en garanti- og rekapitaliseringsordning i Grækenland og en rekapitaliseringsordning i Polen. En fuldstændig liste over de garanti- og rekapitaliseringsordninger, der udløber i juni, findes i forårets resultattavle for statsstøtte, som blev offentliggjort i maj (se også IP/10/623).


Side Bar