Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Bryssel den 29 juni 2010

Telekombranschen: Roamingpriserna faller men konkurrensen är fortfarande inte tillräcklig, enligt kommissionens rapport

EU:s mobiloperatörer har sänkt sina roamingavgifter i linje med de högsta pristak som inrättades genom de EU-regler som första gången infördes 2007 och som ändrades i juli förra året, enligt EU-kommissionens delrapport om roaming som offentliggjordes idag. Öppenheten vad gäller priserna har ökat. Kostnaden för roamingsamtal har minskat med över 70 % sedan 2005 och att skicka ett textmeddelande mellan EU:s medlemsstater kostar 60 % mindre. Konsumenterna åtnjuter emellertid fortfarande inte avsevärt lägre taxor än de som införts genom EU-reglerna. I kommissionens rapport dras därför slutsatsen att konkurrensen på EU:s roamingmarknad ännu inte är tillräckligt stark för att ge konsumenterna bättre valmöjligheter och ännu bättre taxor.

Kostnaden för att använda mobiltelefoner eller andra elektroniska apparater utomlands i EU har stadigt sjunkit sedan de första roamingreglerna antogs. Men tre år efter det att reglerna kom erbjuder de flesta operatörer slutkundspriser som ligger runt de högsta pristaken. Ökad konkurrens på roamingmarknaden i EU skulle leda till ökade valmöjligheter och ännu bättre taxor för konsumenterna, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

I enlighet med de ändrade roamingreglerna som antogs i juni 2009 (IP/09/1064, MEMO/09/309) drar EU-medborgarna nytta av lägre taxor för röst- och SMS-roamingtjänster och de är bättre informerade om priserna för dataroaming. Pristaket för röstsamtal vid roaming sjönk från 0,46 till 0,43 euro per minut (exklusive moms) från och med den 1 juli 2009 och det kommer att minska ytterligare till 0,39 euro per minut från och med den 1 juli 2010. Det högsta priset för att skicka ett textmeddelande föll med nästan 60 % till 0,11 euro från och med den 1 juli 2009. De priser som operatörerna debiterar varandra för dataroaming kommer att falla från 1 euro till 0,80 euro per upp- eller nerladdad megabyte från och med juli 2010. Se IP/10/843.

Även om lagstiftningen har lett till lägre priser, visar dagens rapport att EU:s roamingmarknad, trots införandet av reglerade gränsvärden, fortfarande inte är tillräckligt konkurrenskraftig för att ge konsumenterna de bästa valmöjligheterna och priserna. Slutkundspriserna tenderar att ligga runt EU:s reglerade högsta pristak. I slutet av 2009 var EU:s högsta tillåtna pris för röstsamtal vid roaming 0,43 euro per minut, och de konsumenter som valde ”eurotaxan” (se Bakgrund nedan) betalade i genomsnitt 0,38 euro per minut för att ringa ett samtal vid roaming. Konsumenter med eurotaxan betalade också i genomsnitt 0,17 euro per minut för mottagna samtal vid roaming, vilket är något under det rättsliga taket på 0,19 euro.

Kommissionen anser att EU-reglerna ger operatörerna en stor spännvidd att erbjuda attraktiva roamingtaxor som ligger under de rättsliga gränserna. Till slut bör skillnaden mellan roamingtaxor och nationella taxor närma sig noll senast 2015, i linje med målen för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

För dataroaming bekräftas det i rapporten att grossistpriserna har fallit till långt under EU:s högsta nivå (1 euro per upp- eller nerladdad megabyte). Operatörerna debiterade varandra i genomsnitt 0,55 euro per megabyte i slutet av 2009. De genomsnittliga konsumentpriserna har också fallit, från 3,62 euro per megabyte i början av 2009 till 2,66 euro i slutet av 2009. Kommissionen förväntar sig att operatörerna skickar vidare besparingarna på grossistnivån till konsumenterna i form av lägre slutkundspriser och den kommer att fortsätta att övervaka att detta sker.

Kommissionens analys visar också att konsumenterna i ökad grad använder sig av roamingtjänster. Trots en beräknad minskning i resandet med 12 % har antalet samtal som tas emot och SMS som skickas då människor befinner sig utomlands i EU ökat under de senaste två åren. I synnerhet skickades 20 % fler textmeddelanden under sommaren 2009 än under föregående sommar, efter införandet av det EU-omfattande pristaket för SMS på 11 cent.

Dataroamingtjänsterna ökade med över 40 % i volym 2009. I takt med att smarta telefoner och andra bärbara apparater blir mer allmänt spridda förväntas ökningen hålla i sig.

I slutet av 2011 ska kommissionen göra en fullständig översyn av roamingreglerna från 2009. Den kommer att utvärdera om målen har uppnåtts och om marknaden för roamingtjänster fungerar som den ska – nämligen som en inre digital marknad.

Bakgrund:

Genom EU:s roamingförordning från 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) infördes pristak på grossist- och slutkundsnivå för roamingavgifter, samt åtgärder för att öka öppenheten. 2009 ändrade EU roamingförordningen för att ytterligare sänka priserna på textmeddelanden, röst- och datatjänster. Genom ändringen infördes en ”sms-eurotaxa” som begränsar priset på ett SMS till 11 cent (exklusive moms) och i grossistledet infördes ett tak på 1 euro per upp- eller nerladdad megabyte. Roamingförordningen från 2009 är giltig till och med den 30 juni 2012.

Ett av målen i den digitala agendan för Europa är att skillnaderna mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna bör vara borta senast 2015. På det här sättet kommer kommissionen att uppnå en verklig inre marknad för telekomtjänster.

Flera brittiska mobiloperatörer försökte ifrågasätta EU:s roamingförordning i Europeiska unionens domstol. Den 8 juni 2010 fastställde Europeiska unionens domstol att roamingförordningen var juridiskt giltig (MEMO/10/242). Genom domstolens dom bekräftades kommissionens uppfattning att förordningen har en korrekt juridisk bas (förordningens bestämmelser för att säkerställa att EU:s inre marknad fungerar på ett tillfredsställande sätt), att de i allt väsentligt står i rimlig proportion till målet att skydda konsumenterna mot höga avgifter och att de är motiverade av subsidiaritetsskäl (samma mål skulle inte ha kunnat uppnås utan ett gemensamt tillvägagångssätt på EU-nivå).

Delrapporten finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

För ytterligare information:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Annex

(Källa: Berec)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
(Källa: Berec)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

(Källa: Berec)


Side Bar